Motion 16 – Finland ska bli ett ledande land inom cirkulär ekonomi

Beslut

SFP arbetar för:

  • att Finland främjar möjligheterna för entreprenörskap, innovation och affärsmodeller inom cirkulär ekonomi
  • att Finland blir en världsledande föregångare inom cirkulär ekonomi
  • att Finland och finska företag etablerar sig som aktörer inom cirkulär ekonomi på den internationella marknaden

Behandling

Grunden för hur framtidens ekonomiska plattform kommer att se ut läggs redan nu. Innovationer faciliteras av den teknologiska utvecklingen och dess möjligheter samt klimatförändringen och dess utmaningar. Intresset för att äga har minskat samtidigt som fokus har flyttats mer mot tjänsters och produkters tillgänglighet, från konsumism till hållbarhet.

I motsats till en linjär ekonomisk konsumtionsmodell bildar den cirkulära ekonomin ett kretslopp som minskar avfall och utsläpp, samtidigt som produkter och tjänster bibehåller sitt värde över tid. De globala megatrenderna tyder på att denna utveckling redan är igång. Främjandet av en cirkulär ekonomisk plattform skapar nya arbetsplatser, främjar innovation, jämnar ut ekonomisk ojämlikhet och värnar om miljön samtidigt som den främjar landets konkurrenskraft i ljuset av den globala marknadsutvecklingen.

Detta är starkt i linje med lägesbedömningen och visionen som Europeiska kommissionen för fram i sitt meddelande om en ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin, COM 98 final den 11.3.2020. Handlingsplanen utgör numera en av grundpelarna i EUs Gröna Giv och unionens vision om att vara världens första klimatneutrala världsdel. Här ska vi arbeta för att Finland blir en global föregångare vars handlande ingjuter hopp och framtidstro.

Att-sats

Svenska folkpartiet bör verka för:

  • Att främja möjligheterna för entreprenörskap, innovation och affärsmodeller inom cirkulär ekonomi.
  • Att Finland blir världsledande inom cirkulär ekonomi.
  • Att Finland och finska företag etablerar sig om aktörer inom cirkulär ekonomi även på den internationella marknaden.

Motionär

SFP Norr om långa bron
Johanna Mantere, ordförande
Simon Granroth, vice ordförande

Partifullmäktiges svar

Motionärerna lyfter upp ett viktigt ämne som partiet arbetat för på nationell-, EU- och internationell nivå.

Cirkulär ekonomi är som motionärerna säger en av grunderna i EU:s klimatpolitik och bidrar till att sänka de totala utsläppen, och möjliggör en hållbarare användning av de begränsade naturresurserna. Den cirkulära ekonomin innebär att material utnyttjas effektivt och hållbart och att de hålls i omlopp. Delning, hyrning, reparation och återvinning av produkter är självklara delar av den cirkulära ekonomin.

I regeringsprogrammet konstateras att Finland stärker sin roll som föregångare inom cirkulär ekonomi. Statsrådet fattade ett principbeslut om ett strategiskt program för cirkulär ekonomi den 8 april 2021. Målet är att cirkulär ekonomi ska utgöra den nya grunden för ekonomin före 2035. Genom programmet vill regeringen stärka Finlands roll som föregångare inom cirkulär ekonomi. I programmet presenteras sammanlagt 41 åtgärder för att uppnå målen. Alla sektorer, företag, kommuner och statsförvaltningen behövs för att få till en stånd en förändring. I programmet för cirkulär ekonomi betonas att den cirkulära ekonomin ska lyftas fram som ett strategiskt prioriterat område i vår näringspolitik i syfte att uppnå hållbar ekonomisk tillväxt.

Enligt det strategiska programmet för främjandet av cirkulär ekonomi behövs förutom åtgärder på nationell nivå och EU-nivå också ett målinriktat och konsekvent agerande inom många delområden inom utrikespolitiken med målet att Finland ska bli en föregångare globalt inom cirkulär ekonomi. Programmet innehåller också åtgärder för att främja exporten av finländska lösningar inom cirkulär ekonomi och åtgärder för att stärka finansieringen av verksamhet som stöder en koldioxidsnål ekonomi.

I ramförhandlingarna och halvtidsöversynen i april 2021 beslöt regeringen att på hösten 2021 starta en utredning om hur hushållsavdraget kan utvecklas så att avdraget uppmuntrar till att använda reparationstjänster och reparationsrenoveringar, förlänger användningstiden för byggnader och material, förbättrar energieffektiviteten eller på andra sätt stöder den cirkulära ekonomin och utsläppsminskning.

Genom det samhälleliga beslutsfattandet kan offentliga och privata penningflöden styras så att de sporrar omställningen till en klimatvänlig cirkulär ekonomi. Finland har stor chans att exportera sitt kunnande och det ger också en möjlighet att skapa fler jobb i Finland som klarar sig i den gröna omställningen. Övergången till cirkulär ekonomi minskar samtidigt användningen av naturresurser samt koldioxidutsläppen och andra miljökonsekvenser som användningen av naturresurser orsakar.