Motion 17 – Vindkraft ännu en gång

Beslut

Motionen anses besvarad med denna utredning.

Behandling

Om alla planerade vindkraftsparker förverkligas kommer landskapet längs den österbottniska kusten att helt domineras av vindkraftverk. Vindkraftparker kommer att finnas och synas överallt mellan gårdar och byar. Stora arealer av skog kommer att exploateras. Invånarna intill kraftverken får sina boendemiljöer fördärvade och deras bostäder minskar i värde.

Visserligen är energiproduktion viktig men inte till vilket pris som helst. Människors hälsa och livskvalité borde komma i första hand.

Vindkraftsindustrins negativa påverkan på människors hälsa och boendemiljö måste lyftas fram och beaktas i större utsträckning än hittills. Bullerproblem är ofrånkomliga om avstånden mellan kraftverk och bostäder är för korta.

I många kommuner i svenska Österbotten; Kristinestad, Närpes, Malax, Korsholm, Vörå och Pedersöre är det kortaste avståndet 1 -1,5 km mellan bostäder och kraftverk. I till exempel Övermark kommer bebyggelsen att omges av vindkraftsverk i söder, i öster och i väster. Vilka blir konsekvenserna för befolkning och landskap?

En stor fråga är också hur byarnas utveckling påverkas av denna massiva industrialisering ? Vem köper eller bygger hus i vindkraftverkens skugga?

Inköp av bostad är den största investeringen i människors liv. Hur ska vi se på det faktum att de som utsätts vindkraftverk i närmiljön, riskerarar att bostäderna blir svårsålda alternativ inte går att sälja ? Staten eller projektägarna borde i såna fall lösa in dessa bostäder.

Många områden som nu planerats för vindkraftverk behövs för invånarnas rekreation. I spåren av pandemin kommer tillgången till närbelägen natur och skogsmiljö vara viktigare än någonsin. Dels för att vistelse i naturen främjar människors hälsa och välmående och dels för att det inte längre är ekologiskt hållbart att resa långa vägar. Det kommer att behövas många fler rekreationsområden kring städer och i landskommuner än vad som nu planerats.

Hur påverkas turismen i vårt vackra landskap?

Invånarna har enligt kommunallagen rätt till delaktighet i  beslutsfattande som de berörs av. Nu har planerna till stor del gjorts utan att befolkningen har hörts.

Att-sats

Jag föreslår att Svenska Folkpartiet arbetar för att

  • Vindkraftverken huvudsakligen placeras ute till havs.
  • Folkomröstningar görs för att ta reda på invånarnas åsikter.
  • Opartiska utredningar krävs utöver projektägarnas egna utredningar.
  • Det införs bestämmelser på nationell nivå;  att det kortaste avståndet  mellan kraftverk och bostad höjs till 5 km.
  • Konsekvensbedömningar görs för vindkraftsparkernas inverkan på närbelägna bostäders värde, på konsekvenserna för byarnas utveckling och på turismen i Österbotten.

Motionär

Gun Beijar

Partifullmäktiges svar

Frågor kring vindkraft återkommer ofta, också bland motioner till partidagen. Frågan är viktig och ska diskuteras. Vi behöver minnas att den förnybara energins andel av Finlands energiproduktion måste öka betydligt för att vi ska kunna uppnå våra klimatmål. Det är också viktigt att poängtera att framtidens energiproduktion, också vindkraft, skapar nya arbetsplatser i Finland.

SFP:s klimatpolitiska program från 2019 poängterar att vi vill bygga ut vindkraften och i högre grad satsa på solenergi, bioenergi och jordvärme och hitta andra lösningar som hjälper oss nå våra ambitiösa målsättningar. Regeringsprogrammet för Marins regering framhåller också tydligt att förutsättningarna för utbyggnad av vindkraft till havs ska förbättras. Ett av medlen för det här är att fastighetsbeskattningen av vindkraftverk till havs sänks, och att att olika administrativa och planläggningsmässiga hinder för utbyggnad av vindkraft tas bort. Vi vet att det fortsättningsvis finns många möjligheter att öka vindkraftsproduktionen, både till havs och på land.

SFP:s grundinställning till vindkraft är fortfarande positiv. SFP har partidagsbeslut från 2020 på att verksamhetsförutsättningarna för vindkraften ska upprätthållas och att tillståndsprocesserna ska försnabbas.  Motionären tar även upp vikten av att vindkraftsetableringar sker på ett sätt som beaktar det omgivande landskapet och invånarnas åsikter. Det är är givetvis viktiga frågor som behöver tas på allvar i alla processer. SFP har alltid betonat vikten av att vindkraft placeras så att landskaps- och naturvärden beaktas.

SFP:s åsikt står fast. Vi arbetar för att Finlands ambitiösa klimatmålsättningar uppnås, med hjälp av en mångsidig, hållbar och fossilfri energipalett. Vår målsättning är att Finland är klimatneutralt år 2035, och SFP jobbar dessutom för att Finlands kommuner är klimatneutrala redan år 2030. Och vi upprepar även gärna att  placering på land respektive ute till havs måste avgöras av lokala omständigheter – och med hänsyn till den lokala opinionen. Tillståndsprocessen måste vara klar och öppen, och placeringen bör bygga på god planering så, att såväl lokalbefolkningens som fritidsbefolkningens behov beaktas.