Motion 18 – Närvårdarstuderanden ska ha tillgång till aktuella svenskspråkiga läromedel

Beslut

SFP arbetar för:

  • att aktuella svenskspråkiga läromedel ska finnas tillgängliga för grundexamen inom social- och hälsovård (närvårdare)

Behandling

Närvårdare – även ett framtidens yrke. Ett yrke där människan, hälsa och ohälsa alltid är i fokus. Närvårdarutbildningen är en utbildning där man från grunden lär sig närvårdarens mångfasetterade arbete. Utbildningen har en hög kvalité och omfattar fem examensdelar med olika innehåll. Fem examensdelar där studerande i var och en examensdel gör ett omfattande yrkesprov. För att studerandes kunskap och kunnande ska uppfylla examensgrundens kriterier pågår det alltid en kontinuerlig inlärning genom olika riktade undervisningsmetoder.

För att studerande ska få en verkligt stabil kunskapsgrund förmedlas en stor del av undervisningen utgående från aktuell litteratur, vilket idag är svårt. De svenskspråkiga läromedel som närvårdarutbildningen i Svenskfinland använder är till en stor del föråldrad. Trots det används läromedlen som stomme i dagens undervisning. Ett exempel är boken Sjukvård och omsorg som används av studeranden som fördjupar sig i kompetensområdet med samma namn. Bokens utgivningsår på svenska är 2007, den finska motsvarigheten uppdaterades och publicerades år 2019.

När de senaste examensgrunderna inom andra stadiets yrkesutbildning togs i bruk 1.8.2018 förändrades närvårdarutbildningens upplägg helt. Som svar på förändringen producerades verkligt moderna finskspråkiga läromedel som är direkt riktade till respektive examensdel och som innehåller bland annat fakta, uppgifter, case och filmer.

När man studerar till yrken där aktuella läromedel är en viktig förutsättning ska studerande oberoende av nationalspråk ha samma utgångspunkt. Idag är det inte så. Så jämlikhet oberoende av nationalspråk är det enda rätta.

Den nya läropliktslagen träder i kraft 1.8.2021. Lagen om förlängd läroplikt innebär att läroplikten tar slut när man fyller 18 år eller då man före det avlägger en examen på andra stadiet (studentexamen eller yrkesexamen). I och med den förlängda läroplikten minskar inte behovet av aktuella läromedel i Svenskfinland.

På grund av föråldrade svenskspråkiga läromedel, ojämlika förhållanden och på grund av den utvidgade läroplikten yrkas att SFP genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för

Att-sats

att grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare ska ha tillgång till aktuella yrkesinriktade svenskspråkiga läromedel.

Motionär

Annica Haldin, SFP Jakobstad

Lektor

Partifullmäktiges svar

Närvårdaryrket är ett verkligt framtidsjobb. Finansministeriet har tagit fram prognoser som visar att det behövs 70.000 fler anställda inom social- och hälsovårdssektorn fram till år 2035. För en stor del av dessa är en närvårdarutbildning högst relevant. Motionären lyfter fram olika aspekter av läget, dels den högklassiga utbildingen som närvårdare får, och det viktiga jobb man får utföra, men också bristen på läromedel på svenska. Det är i flera branscher sämre ställt med de svenskspråkiga läromedlen i jämförelse med de finskspråkiga.

Problemen med föråldrat material inom närvårdarutbildningen är inte ny. Utmaningen är fortfarande stor och de resurser som skulle behövas finns inte alltid. Bokförlagen arbetar på kommersiell grund och på den finskspråkiga sidan är marknaden betydligt större. Det här är givetvis inte någon giltig orsak, eller en aspekt som gör situationen acceptabel. Också i en så central utbildning som närvårdarutbildningen måste undervisningsmaterialet vara aktuellt, relevant och hålla samma nivå som på den finskspråkiga sidan. Bristen på läromedel på svenska överlag lyftes också upp som en av de centrala utvecklingspunkterna i Gun Oker-Bloms utredning om den svenskspråkiga utbildningen i Finland.

Som motionären påpekar togs gällande examensgrunder i bruk år 2018 och redan då noterades utmaningarna. De finskspråkiga läromedlen fanns tillgängliga följande år, medan det svenskspråkiga materialet fortfarande saknas. Så här får det givetvis inte vara.

Motionärens önskan ska vara en självklarhet som måste åtgärdas. Det måste finnas aktuella yrkesinriktade läromedel också på svenska.