Motion 20 – Tillgången på svenska läromedel måste tryggas

Beslut

SFP arbetar för:

  • att öka de statliga anslagen för såväl digitala som tryckta läromedel på svenska för grundskolan och andra stadiet

Behandling

En ny läropliktslag träder i kraft den 1 augusti 2021, vilket innebär att läroplikten utvidgas och att studierna på andra stadiet blir avgiftsfria för de ungdomar som omfattas av den utvidgade läroplikten, d.v.s. de som inleder sina studier på andra stadiet hösten 2021 eller senare. Målet är att alla unga ska genomgå en utbildning på andra stadiet och man vill höja utbildnings- och kompetensnivån i landet.

De ungdomar som våren 2021 går i årskurs 9 i den grundläggande utbildningen (huvudsakligen födda 2005) har en skyldighet att söka sig till och fortsätta i utbildning på andra stadiet. Läroplikten upphör när man fyller 18 år, eller om man innan dess har avlagt en examen på andra stadiet (studentexamen eller yrkesexamen).

‍Avgiftsfriheten innebär att läroböcker och annat studiematerial som är nödvändiga för att delta i undervisningen blir gratis för de studerande som omfattas av lagen, d.v.s. för de studerande som inleder sina studier på andra stadiet hösten 2021.

I planen för de offentliga finanserna har man reserverat finansiering för kostnaderna för utvidgningen av läroplikten och det avgiftsfria andra stadiet som följer:

  • totalt 26,75 miljoner euro år 2021
  • totalt 65 miljoner euro år 2022
  • totalt 103,25 miljoner euro år 2023
  • totalt 129 miljoner euro år 2024

Ändringen sker en årsklass i taget, så därför stiger även behovet av tilläggsfinansiering gradvis. I snitt avläggs studierna inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning på ca tre år, vilket innebär att behovet av tilläggsfinansiering kulminerar år 2024.

KÄLLA: https://minedu.fi/sv/fragor-och-svar-om-laroplikten

Att-sats

Därför yrkar SFP i Pargas på att Svenska Folkpartiet arbetar för:

  •  att det i de offentliga finanserna ingår också anslag för läromedel på svenska

Motionär

Conny Granqvist

(ordförande för SFP:s lokalavdelning i Pargas)

Rolf Möller

(sekreterare för SFP:s lokalavdelning i Pargas)

Partifullmäktiges svar

Motionärerna lyfter fram den förlängda läroplikten som riksdagen beslutit om i enlighet med regeringsprogrammet. Den ursprungliga orsaken till att förlänga läroplikten var att en utbildning på andra stadiet är allt viktigare för att få ett jobb. Även mental ohälsa och fattigdom är mycket vanligare bland personer som saknar en andra stadiets utbildning. Andelen som inte genomför en andra stadiets utbildning har uppgått till hela 15 procent av varje årskull. Den förlängda läroplikten innebär att alla unga har skyldighet att söka en plats på andra stadiet efter genomförd grundskola. Man får välja själv vart man söker, och skolorna har inget tvång att anta någon elev. Tanken är att läroplikten ska genomföras i gymnasiet eller yrkesskolan, men även den fria bildningens så kallade långa lärolinjer är aktuella.

Ett nytt övergångsskede (tionde klassen) blir aktuellt ifall eleven inte kommer in till önskad skola. Svenska folkpartiet har genomgående lyft upp behovet av stöd och handledning inom undervisningen. Det är av avgörande betydelse att man tar itu med problemen i ett tidigt skede, och inte låter problemen eskalera. Den svenskspråkiga utbildningens särdrag har givetvis också betonats, och beaktas även framöver.

Motionärerna lyfter fram finansieringen av läromedel som är en viktig del av reformen. Det är självklart att de svenskspråkiga läromedlen ska beaktas på lika grund som de finskspråkiga. Mellan åren 2021 och 2023 stiger finansieringen stegvis på basis av antalet årskurser som omfattas av den förlängda läroplikten. I de offentliga finanserna för år 2024 finns precis som motionären påpekar 129 miljoner euro reserverade för den förlängda läroplikten, eftersom den förlängda läroplikten då kommer att gälla alla årskurser. Av denna summa beräknas ungefär 80 miljoner euro gå till läromedel och annat läromaterial i gymnasiet och på yrkesskolan. Läromaterialet är alltså en betydande del av den finansiering som kommunerna får för den förlängda läroplikten.

I statens budget finns även reserverat pengar för svenskspråkiga läromaterial. År 2021 finns reserverat 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning samt 80 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning.