Motion 21 – Trygga elevernas rättsskydd och jämlika behandling i grundläggande undervisningen

Beslut

SFP arbetar för:

  • att det görs en utredning om att utöka Regionförvaltningsverkets befogenheter att självständigt granska den grundläggande undervisningen i kommunerna

Behandling

Hur kan ungas mående bli bättre om elevens rättskydd inte fungerar? Vem övervakar grundskolan egentligen?  När en elev mobbas år efter år och skolan inte förmår få slut på det, eller när ett specialbarn inte får undervisning alls, vad ska familjen göra då?

Familjer som inte får gehör för sina problem hos kommunen, som är huvudman och som finansierar skolan, kan klaga till Regionförvaltningsverket. Men RFV saknar mandat att påverka skolan och kommunen.

Här finns ett svar som föreningen DIVa – föräldrar för diversitet rf fått från Regionförvaltningsverket angående ett klagomål. Så här skriver chefen för det svenska bildningsväsendet på Regionförvaltningsverket till oss:

”Regionförvaltningsverkets roll inom bildningssektorn är dels att fungera som laglighetsövervakare, dels att genom informationsstyrning i olika former arbeta förebyggande för att trygga en god och jämlik utbildning. Inom undervisningsväsendet, till skillnad från småbarnspedagogiken, är vår laglighetsövervakning dock begränsad till att vi med anledning av inlämnade klagomål kan undersöka huruvida en utbildningsanordnare har följt lagen (10 § 2 momentet i kommunallagen samt 6 § i lagen om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata). Vi saknar mandat att på eget initiativ utreda utbildningsanordnares verksamhet, och vi har heller inte några tvångsmedel för att påverka att resultatet av laglighetsövervakningen efterlevs. Vi anser på svenska enheten för bildningsväsendet att det finns situationer då det nuvarande mandatet inte räcker till för att trygga elevernas rättsskydd och en jämlik behandling. Marianne West-Ståhl”

Det är en klar brist i elevernas och familjernas rättskydd att det inte finns någon myndighet som har mandat att kräva förändringar eller påverka kommunernas sätt att sköta sin verksamhet i skolan då det gäller att ingripa mot mobbning eller skolans ansvar att tillhandahålla undervisning åt barn med specialbehov. Det skulle vara viktigt att lagstiftningen ändras så att det finns möjligheter att ingripa och kräva ansvar av kommunerna i anordnandet av undervisning i den grundläggande undervisningen för att trygga elevernas rättsskydd och jämlik behandling.

 

Att-sats

Därför yrkar Svenska Folkpartiet i Grankulla på att SFP genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för

  • att ändringar i lagstiftningen görs så att det finns en myndighet som har klara befogenheter att ställa krav på kommunerna att garantera undervisning, i den grundläggande undervisningen, för alla barn med olika specialbehov.
  • att ändringar i lagstiftningen görs så att det finns en myndighet som har klara befogenheter att ingripa och kräva åtgärder vid mobbningsfall som sker i skolorna.

Motionär

Styrelsen för Svenska Folkpartiet i Grankulla r.f.

Anna Lena Karlsson-Finne, ordförande

Partifullmäktiges svar

De enskilda fallen motionärerna lyfter upp är givetvis både tragiska och oacceptabla.

Alla barn och unga har rätt till en högklassig och jämlik utbildning och en trygg skola där ingen mobbas. Arbetet mot mobbning måste fortsätta och vi måste också rikta ökade resurser för att motverka alla former av mobbning. Målet i regeringsprogrammet är att ingen ska behöva uppleva mobbning eller trakasserier i skolan. Åtgärdsprogrammet för förebyggande av mobbning, våld och trakasserier inom småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna som publicerades i januari 2021 presenterar flera åtgärder för att uppnå det här målet. Det är kommunernas skyldighet att ordna grundutbildning för alla barn i kommunen. Eleven har rätt att utöver undervisning enligt läroplanen även få tillräckligt stöd för lärandet och skolgången under hela den grundläggande utbildningens tid. Stöd ska ges genast då behov uppstår.

Inom utbildningssektorn har Regionförvaltningsverket som uppgift att främja elevernas rättsskydd genom att behandla besvär, begäran om rättelse av elevbedömning samt klagomål. Regionförvaltningsverket övervakar hur klienternas lagliga rättigheter tillgodoses inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning på andra stadiet, grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete. Utgående från klagomål kan Regionförvaltningsverket i efterhand undersöka om utbildningsanordnaren följt lagen.

I det nuvarande systemet spelar vårdnadshavaren en stor roll när det kommer till att övervaka sitt barns rättigheter inom den grundläggande undervisningen. Förutom vårdnadshavarens roll är egenkontrollen den främsta övervakningsmetoden inom grundskolan. Det är samma lagar som ska gälla i alla skolor, men eftersom kommunerna har ansvar för anordnandet av utbildningen kan situationen i praktiken se annorlunda ut på olika håll i landet. Med tanke på elevernas rättsskydd kan det ses som motiverat att en instans skulle ansvara för den systematiska tillsynen av skolorna. Tillsynen skulle inte gälla själva undervisningen, utan det kunde handla bland annat om att granska finansieringen, resurserna och att eleverna har rätt till stöd och trygga lärmiljöer. Den modell det finländska utbildningssystemet bygger på kan ändå anses fungera rätt så bra, eftersom Finland i PISA-undersökningarna har de minsta skillnaderna mellan skolor i fråga om inlärningsresultat. Ur barnets synvinkel är ändå tidigt ingripande och en effektiv övervakning viktig.