Motion 25 – En porrfri barndom för alla

Beslut

SFP arbetar för:

  • att grundskolor inför tekniska lösningar så att barnen i skolan endast får se åldersanpassat material genom skolans digitala verktyg och nätverk.
  • att alla föräldrar via skolhälsovården eller skolans sexualrådgivare ska få kunskap om hur de kan prata åldersanpassat om porr med sina barn samt få information om tekniska lösningar för att göra barnens nätanvändning barnvänlig också i hemmen.
  • att alla skolor ska införa en porrfri policy med bland annat åldersanpassade porrkritiska samtal

Behandling

I Finland är åldersgränsen för pornografi 18 år. Åldersgränsen är avsedd att skydda ett växande och ännu omoget barn eller en ungdom från sådant som hen inte ännu kan förstå eller hantera. Trots det är internetporren idag den största informationskällan för barn och ungdomar om sex. Miljontals porrfilmer, varav en stor del har våldsamt innehåll, finns tillgängliga gratis för barn på nätet – endast ett klick bort.

Svenska Kvinnoförbundet vill att alla barn ska få en porrfri uppväxt och rätten att utveckla sin egen sexualitet utan porrindustrins påverkan. Tillsammans kan vi höja säkerheten i skolorna, hemmen och kompisgänget så att barnen inte exponeras eller utsätter varandra för porr.

Det är vanligt att barn exponeras för porr redan i lågstadiet. Det sker ofta genom att ett annat barn visar på sin smartphone eller på skolans dator. Barn kan även självmant eller av misstag göra sökningar på termer som ”xxx” eller exponeras genom pop-up annonser i spel eller länkade filmer. Enligt Unga Relationer, en nationell stöd- och kunskapsplattform i Sverige för att motverka våld i ungas partnerrelationer, har de flesta 10-åringar exponerats för porr och många tittar regelbundet.

Den mainstreamporr som skolelever möter på de stora porrsajterna har ofta inslag av våld, tvång och förnedring. Forskning visar att omkring 90 procent av de mest visade filmerna innehåller fysiskt våld och nästan 50 procent innehåller verbalt våld. Det är även vanligt att mainstreamporren är sexistisk, rasistisk och homofobisk. Barnpsykologer, hjärnforskare, läkare och kommunikationsforskare är ense om att barns tidiga exponering för porr kan få omfattande hälso- och jämställdhetskonsekvenser.

För att vi ska kunna ge barn och ungdomar en bättre start på sexlivet än vad porrindustrin erbjuder måste vi prata om sex och porr både hemma och i skolan. I Finsex-undersökningen år 2007 rapporterade ungefär hälften av finländarna att de blivit utan sexualundervisning hemma. Bland de yngre generationerna var situationen något bättre, endast en tredjedel hade blivit utan sexualundervisning i hemmet. Ungdomarna behöver vuxna med vilka de kan prata om porr utan fördömande, skam eller negativa upplevelser.

Utöver att föräldrar lär sig prata åldersanpassat med sina barn om porr så är det viktigt att kommunerna kommer igång med porrprevention i sina skolor och övriga offentliga miljöer där barn och ungdomar vistas. Det här betyder bland annat en porrfri policy för elever och personal, regelbundna åldersanpassade porrkritiska samtal i skolan samt tekniska lösningar som begränsar tillgången till pornografi på skolans digitala verktyg och nätverk. Tillgången till pornografi via wi-fi-nätverk i övriga offentliga miljöer så som restauranger, köpcentrum, lekland, bibliotek etc. kan även begränsas som en del av kommunens porrpreventiva arbete.

En porrkritisk undervisning innebär till exempel information till eleverna om de risker som finns med porrkonsumtion, bland annat porrberoende, normalisering av sexuellt våld, sexism, emotionell avtrubbning och en lägre tröskel både till att sälja och köpa sexuella tjänster. Den porrkritiska undervisningen kan ske i samband med hälso- och sexualundervisningen i skolan.

Elever, personal och vårdnadshavare ska informeras om skolans porrfria policy vid varje terminsstart. Alla vuxna i skolan ska få kunskap om pornografins skadeverkningar bland barn. Det ska inte vara accepterat att spela upp pornografiskt material varken på skolans skärmar eller andra skärmar, t.ex. en privat smartphone i skolan. Som en del av den porrfria policyn ska skolan begränsa tillgången till nätpornografi och förebygga exponering av misstag på skolans digitala verktyg och wi-fi-nätverk genom så kallade porrfilter*. Genom ett utskick kan vårdnadshavarna ges information om hur man kan prata åldersanpassat med barn om porr samt hur de kan aktivera porrfilter i barnets smartphone och digitala hemmiljö.

I dagsläget erbjuder endast vissa tele- och internetleverantörer i Finland gratis porrfilter/teknisk lösning via hemsidan eller kundtjänsten. Svenska Kvinnoförbundet vill att alla tele- och internetleverantörer erbjuder barnabonnemang som innehåller gratis porrfilter/teknisk lösning för att begränsa tillgången till pornografi, och att alla kunder ska informeras om möjligheten.

* Ett porrfilter är ett slags innehållsfilter eller webbfilter, en teknisk lösning som begränsar tillgången till pornografi på internet genom att t.ex. blockera vissa webbsidor och dölja vissa bilder och filmer.

Att-sats

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att SFP genom sina representanter i riksdagen och kommunerna arbetar för

  • att alla skolor ska införa en porrfri policy med bland annat åldersanpassade porrkritiska samtal och tekniska lösningar/s.k. porrfilter i skolans digitala verktyg och nätverk.
  • att alla föräldrar via skolhälsovården eller skolans sexualrådgivare ska få kunskap om hur de kan prata åldersanpassat om porr med sina barn och aktivera s.k. porrfilter i barnets smartphone och hemmiljö.
  • att finska tele- och internetoperatörer ska erbjuda barnabonnemang som innehåller porrfilter/teknisk lösning som begränsar tillgången till pornografi på internet.

Motionär

Svenska Kvinnoförbundet r.f.

Anita Westerholm, förbundsordförande
Agneta Udd-Saarela, generalsekreterare

Partifullmäktiges svar

Motionären är ute i ett viktigt ärende som under en lång tid varit aktuellt. Så gott som alla apparater och en stor del av alla internetleverantörer erbjuder redan idag en möjlighet att filtrera innehåll för barn. Tele- och internetoperatörer erbjuder redan i dagens läge tjänster, såsom barnlås som man kan lägga till olika apparater och på det sättet bestämma om barnets skärmtid men också välja vilket innehåll som är tillgängligt.

Apparater med operativsystem Android, iOS och Windows phone erbjuder också i dagens läge via inställningarna i apparaten möjlighet att filtrera material som inte är passande. Likaså kan man skapa liknande regler för datorer med Apples, Microsofts eller Open source operativsystem. I vissa fall kan det behövas installera ett extra program för att göra det, men det finns många  program tillgängliga. Även Finlands största operatörer Telia, Elisa och DNA erbjuder olika former av tjänster för att göra barnens användning av internet säkrare och i dessa produkter finns också ofta möjlighet att filtrera innehåll och vilka sidor som syns. Finska tele- och internetoperatörer hör därmed till dem som erbjuder de bästa möjligheterna att filtrera innehåll för användarna. På nätet finns också mycket information om de här möjligheterna.

Finländska bolaget F-secure erbjuder också paket för ändamålet att säkra barns användning av internet. Utöver detta kan man dessutom i nästan alla routrar för hemmabruk filtrera innehåll som man kommer åt.

System som hindrar tillgång till sidor av diverse orsaker är inte helt problemfria, eftersom det är svårt att kontrollera exakt vilka sidor som hindras och åtminstone i tidigare utredningar gällande bredare implementering av dylika system har man stött på problem med grundlagens 12 § gällande yttrandefrihet. Till yttrandefriheten räknas också rätten att motta information, åsikter och andra meddelanden utan att någon på förhand hindrar dessa. Det är svårt att genomskinligt kunna bygga upp dylika filter för att endast hindra en del innehåll. Vissa städer har dock ändå valt att ta i bruk dylika filter för att blockera en del innehåll i skolors nätverk.

Man har också i en del utredningar som gjorts inom bildningssektorn kommit fram till att det är utmanande att filtrera innehåll då nätverken ofta är kopplade till kommunens allmänna nätverk. Att filtrera innehåll på t.ex. bibliotek blir problematisk då biblioteket ska vara tillgängligt för alla och ha tillgång till all slags information på internet. Gränsdragningen för vilka sidor som visas och vad som blockeras är också svår att göra.

Det har konstaterats i flera utredningar att det bästa sättet att komma åt barns medieanvändning är en god utbildning och en öppen diskussion istället för filter och hindrande av användning. Såsom motionären också beskriver behövs både föräldrar och skola för att kunna skapa en trygg och riktig syn på sexualitet.