Motion 29 – Morgonnyheter på svenska

Beslut

SFP arbetar för:

  • att fortsättningsvis jobba för att Yle tilldelas tillräckliga resurser för att kunna erbjuda ett likvärdigt programutbud, till exempel gällande nyhets- och aktualitetsprogram, på både svenska och finska.
  • att fortsättningsvis bevaka att Yles lagstadgade uppdrag att erbjuda ett mångsidigt programutbud på lika villkor fullföljs.

Behandling

TV:n är viktig för många äldre och personer med nedsatt hörsel. Yle:s finskspråkiga TV-kanaler visar aktualiteter och nyheter, även regionala nyheter, på finska varje halv och hel timme hela förmiddagen.  Men svenskspråkiga tvingas vänta till kvällen innan det kommer svenskspråkiga nyheter på TV.

Tyvärr finns det många som inte kan finska så bra att de kan tillgodogöra sig nyheter på finska. Det blir lätt missförstånd. Det är inte jämlikt att svenskspråkiga äldre och andra som kan följa sändningarna på dagen ska vara tvungna att vänta till kl. 17:55 innan man får dagens första nyheter på svenska på TV.

Man uppskattar att något mellan 15-18% av Finlands befolkning lider av nedsatt hörsel. Hur många som har en så grav hörselnedsättning att de inte kan tillgodogöra sig nyheter på radio är svårt att säga, men de är klart många fler än vad t.ex. FPA:s statistik över diagnostiserade diagnoser. En person med nedsatt hörsel kan ha svårt att tillgodogöra sig radionyheter eftersom det inte går att läsa på läpparna.

Det har också undrats om textning av finska nyheter till svenska kunde vara en lösning – ja säkert till en del, men man borde också texta svenska nyheter på svenska och finska nyheter på finska samt erbjuda tittaren att själv välja språk. En textning skulle samtidigt stöda även andra språkgrupper att tillgodogöra sig nyhetsutbudet.

Vid diskussioner med Yle hänvisas till bristande resurser. Det är riksdag och regering som har ansvaret för att Yle har resurser eller använder sina resurser så att de kan uppfylla sitt uppdrag.

Det kan inte heller anses jämlikt att svenskspråkiga ska vara tvungna att skaffa ett abonnemang på en TV kanal som sänder SVT:s program om man vill se morgonnyheter på svenska – och som ändå inte sänder finländska nyheter.

Vi undertecknare vill i detta avseende påtala Yle:s uppdrag – ”att behandla den finskspråkiga och svenskspråkiga befolkningen på lika grunder”.

Att-sats

Undertecknade yrkar på att SFP:s representanter i riksdag och regering verkar för att

  • Yle ska ha ett likvärdigt programutbud på svenska och finska
  • Yle ges de resurser som ett programutbud på lika grunder kräver
  • bristerna i Yles programutbud åtgärdas utgående från deras lagstadgade uppdrag
  • det reella behovet av svenskspråkiga morgonnyheter på TV tillgodoses

Motionär

Förbundet Svenska Seniorer i Finland rf

Ralf Skåtar

Kjell Wennström

Gunvor Skogman

Partifullmäktiges svar

Yles verksamhet omfattas av lagen om Rundradion Ab. I lagen fastställs riktlinjerna och specialuppdragen för Yles allmännyttiga programverksamhet (public service).

Yles uppgift är att genom sin verksamhet främja yttrandefrihet, högklassig journalistik och mångsidighet inom media. Yle ska tillhandahålla ett mångsidigt och omfattande allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud med tillhörande special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor och den finskspråkiga och svenskspråkiga befolkningen ska behandlas på lika grunder i programverksamheten.

Seriös och oberoende media har en viktig roll i en fungerande demokrati. Därför måste vi trygga förutsättningarna för public service, på bägge inhemska språken. Public service ska erbjuda bredd, god kvalitet och vara relevant.

En fungerande public service på svenska är för Svenska folkpartiet en hjärtesak. Det gångna året har visat vikten av en smidig informationsgång. Vi behöver fungerande och effektiva mediekanaler som når ut med nyheter och annat innehåll på lika villkor precis som lagen om public service föreskriver.