Motion 33 – Finland och Norden mot eToppen: Värdeskapande och optimering av skattebekostad offentlig infrastruktur för eID och eSignaturer

Beslut

SFP arbetar för:

  • att det finns tillgängliga, offentliga lösningar för digital identifiering och digitala underskrifter och att dessa vidareutvecklas
  • att samarbetet med de nordiska och baltiska länderna om gemensamt e-ID fortsätter

Behandling

Syfte:

* att genom konkreta åtgärder säkra att värde och mervärde kan skapas ur den PKI/öppna nyckelns infrastruktur i världsklass som Finland redan har genom medborgarcertifikatet på id-kortet

* att id-kortet och dess medborgarcertifikat ska fungera som nationell grund, på vilken övriga mobila eID- och e-signeringsstjänster kan byggas och utvecklas (genom ”id-växling”)

* att säkra att insikt och kunskap utvecklas, om att bägge koncepten eID och e-signering är lika viktiga och angelägna för en hållbar och framgångsrik digital utveckling för Finland; att säkra att bägge koncepten ingår klart och tydligt i Finlands strategi för digital utveckling

* att främja och säkra att Finland har eID- och e-signeringslösningar som är teknikoberoende och som medborgarna själva har full kontroll över, och kan använda såväl fristående som i offentliga/kommersiella webbtjänster

* att främja och säkra att medborgare kan använda elektroniska signaturer inte bara i kontakten med myndigheter, offentlig sektor och kommersiella aktörer, utan även och uttryckligen i kontakten privatpersoner emellan

* att främja skapandet av ökad tillit för, -och användning av- eID, i sådan grad att grundförutsättningar kan uppnås för att inleda utvärdering av möjligheterna till ibruktagande av elektroniska röstningar vid val i Finland.

 

Mål:

* id-kortet och dess medborgarcertifikat blir grund-eID för medborgarna i Finland, och innehas av största delen av befolkningen

* e-signering baserad på EU-standarder i enlighet med eIDAS (EU-förordning 910/2014 och dess genomförandebeslut 2015/1506) kan användas av medborgarna för plattformsoberoende e-identifiering och -signering inom Finland, Norden och EU (med Estland och Baltikum som modell). Myndigheter och offentliga instanser kan hantera e-signerade dokument från medborgarna.

* Finland har EU-notifierat medborgarcertifikatet på id-kortet som nationell eID-lösning

* id-växling till mobila lösningar för eID och e-signering görs utgående från medborgarcertifikatet

* medborgarnas användning av id-kortet och dess medborgarcertifikat är så pass utbrett, att banksektorn ser värde och incitament i att erbjuda det (och ev. mobila påbyggnadslösningar) som ett säkert och kostnadseffektivt inloggningsalternativ för åtkomst till deras nätbankstjänster.

 

Beredning:

Inför beredningen av motionen har korrespondens och samtal förts med nyckelpersoner vid bl.a.:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Cybersäkerhetscentralen/Traficom
Finansministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Minister Sirpa Paateros specialmedarbetarstab
Ett flertal finländska universitet och högskolor
Inhemska och nordiska kommersiella aktörer för eID och e-signering
Post- och telestyrelsen i Sverige
Regeringskansliet i Sverige
Offentliga instanser och privata aktörer i Estland

Vidare har för beredningen utvärderats nationella eID- och e-signeringslösningar i:

Finland
Estland
Sverige
Danmark
Island

Motionen i elektroniskt undertecknad version:

Motionen finns tillgänglig i elektroniskt undertecknad version, med EU/eIDAS-kvalificerat signaturcertifikat, här: http://tiny.cc/SFP-motion2021_eID

 

Att-sats

Undertecknarna föreslår, att SFP genom sin representation i riksdag och regering, arbetar för:

* att Finland EU-notifierar medborgarcertifikatet på id-kortet som nationell eID-lösning

— för att främja och höja id-kortets och medborgarcertifikatets användning och status

— för att möjliggöra finländska medborgares e-identifiering i andra länders e-tjänster (på motsvarande sätt som medborgare från Estland, Tyskland, Italien och Spanien redan idag kan identifiera sig med sina egna eID i suomi.fi-tjänsten)

— före eller samtidigt med eventuella övriga/mobila lösningar

* att Finansministeriets utvecklingsprojekt VM161:00/2020 och lagberedningsprojekt VM009:00/2020 tar i beaktande:

— medborgarcertifikatet som nationellt grund-eID, på vilken övriga mobillösningar bygger

— att kvalificerade e-signaturer är lika viktiga och väsentliga som eID-lösningar

* att projekt inleds för att anpassa Estlands öppen källkod-programvara för e-signaturer och eID, för finländskt och nordiskt bruk, för att möjliggöra användarkontrollerad, plattformsoberoende, och nationsgränsöverskridande hantering av eID och e-signaturer

* att ovanstående punkter koordineras med och integreras i det nordisk-baltiska NOBID-samarbetet

* att lagen om identitetskort 2016/663 (och pågående behandling av regeringsproposition 206/2020 om ändring av lagen om identitetskort) även framöver föreskriver och säkrar att medborgarcertifikat ingår på id-kortet, såsom nämnt i 3 §.

Motionär

Johan Nyman

Johan Werkelin

Kaj Wallenius

(medlemmar i SFP i Åbo)

Partifullmäktiges svar

Svenska folkpartiet tror på ett samhälle där digitalisering möjliggör en smidigare och säkrare förvaltning för både medborgare och myndigheter. Vi arbetar i regering och riksdag med dessa frågor.

I regeringsprogrammet står det att ”Nordiska rådets projekt för gemensam nordisk elektronisk identifiering ska främjas”, vilket innebär att det redan i dagens läge aktivt arbetas för en del frågor som motionärerna lyfter upp. Svenska folkpartiet har varit den drivande kraften för att initiativet om nordiskt e-medborgarskap tagits vidare och vidareförädlats. Nordiska rådets session i oktober 2017 rekommenderade de nordiska regeringarna att införa ömsesidigt erkännande av e-identifikation inom Norden. En expertgrupp som ministerrådet tillsatt arbetar nu vidare med frågan för att ytterligare avskaffa gränshinder och skapa förutsättningar för Norden att vara föregångare när det gäller dylika identifieringslösningar för medborgarna.

I tryggandet av en nationell lösning är det också viktigt att säkra att insikt och kunskap utvecklas, om att både eID och e-signering är lika viktiga och angelägna för en hållbar och framgångsrik digital utveckling för Finland. Att säkra bägge koncepten ingår klart och tydligt i Finlands strategi för digital utveckling. Detta görs för att möjliggöra att det alltid finns ett offentligt tillgängligt sätt att identifiera sig och signera vid sidan om de (privata) bankkoder och mobilcertifikat som många medborgare förlitar sig på. Det är också viktigt att ta i beaktande de erfarenheter som finns i Estland och andra europeiska och nordiska länder då den elektroniska identifieringen utvecklas.

Identifiering ska vara tryggt och säkert, men också tillgängligt för invånarna. Det nuvarande systemet med medborgarcertifikat som ingår i id-kortet har kritiserats på grund av att det inte är användarvänligt. Det krävs en kortläsare för att kunna använda medborgarcertifikatet på id-kortet och alla medborgare har inte sett det som meningsfullt att skaffa sådana. Därmed är användarna av systemet få och tjänsterna har inte utvecklats. Aktiveringen av det nuvarande medborgarcertifikatet är också en process som har kritiserats vara svår. Systemet måste utvecklas och förbättras enligt de projekt som nu är igång inom statsförvaltningen.

De flesta användarna i Finland använder bankernas identifieringstjänster för att identifiera sig även till offentliga tjänster. Under år 2020 så var 89 % av identifieringarna till Suomi.fi-tjänsten via bankkoder, 8 % med mobilcertifikat, 2 % med KATSO-kod och endast 1 % använde sig av id-kortets medborgarcertifikat. Detta visar tydligt hur identifieringsmarknaden för tillfället är uppbyggd, vilket innebär stora utmaningar för det nuvarande offentliga systemet. Användarna upplever att bankkoder och mobilcertifikat är lättare att använda för identifiering och det är viktigt att också låta privata aktörer vara med i utvecklingen. Det är tydligt att det behövs fortsatt utveckling och samarbete inom detta fält.