Motion 35 – De svenska integrationsvägarna bör stärkas

Beslut

Se gemensamt svar på motion 35 & motion 36 under motion 36.

Behandling

Under det senaste året har diskussionen kring svensk integration stärkts, aktiverats  och betonats. Allt fler instanser och utredningar har lyft upp de svårigheter som finns för nyinflyttade att välja en svensk integrationsväg, åtminstone i miljöer där svenskan är i minoritet. Att välja svenska som integrationsspråk i Finland tryggas i lagen om främjande av integration (1386/2010). Integrationsarbetet i Finland styrs av integrationsprogram på statlig och kommunal nivå. Men det är oaktat ytterst svårt att kunna välja svensk integration i praktiken. Vi behöver därför mer samlade krafter och ett mer målinriktat arbete på flera plan inklusive tredje sektorn för att underlätta för individer att kunna välja en integrationsväg på svenska.

I regeringsprogrammet faställs att “De integrationsfrämjande tjänsternas kvalitet, förpliktande karaktär och effekt ska förbättras på båda nationalspråken….Kommunernas och tredje sektorns roll ska stärkas….Positiv och aktiv integration ska främjas genom stärkande av invandrarens språkkunskaper och yrkesfärdigheter, snabbare etablering i arbetslivet och främjande av kunskaperna om och delaktigheten i samhället. Invandrare ska få språkundervisning inom tre månader efter det att de har beviljats ett positivt beslut om uppehållstillstånd” (s 146,)

Utkastet till Arbets- och näringsministeriets integrationspolitiska redogörelse publicerades i februari 2021.  Ministeriet har i sitt arbete också hört de som arbetar med svensk integration, såsom bla föreningen Luckan och den nationella påverkansgrupp som Bildningsalliansen (från och med våren 2019) sammankallat tillsammans med Svenska Finlands folkting.

I Undervisningsministeriets utredning om den svenskspråkiga utbildningen i Finland, som publicerades i mars 2021, påpekas att “Integrations- och utbildningsstigarna på svenska  i praktiken sällan är tillgängliga för immigranter som kommer till Finland. Dessutom har ingen nationell utvärdering om invandrares utbildning beaktat de svenskspråkiga utbildningsstigarna. Man bör nu genuint vidta åtgärder för att integrations- och utbildningsstigarna på svenska ska synliggöras och stödjas på ett flertal olika sätt, inom alla berörda myndigheter.”

Föreningen Luckan, som sedan år 2008 aktivt arbetat med integrationsfrågor rörande integration på svenska publicerade i mars 2021  en strategirapport, “Integrationsvägar och fallgropar i huvudstadsregionen – en strategi med 15 åtgärder”.

I strategin, som är uppdelad i fem delområden, betonas bla. att det är viktigt att hitta svenska lösningar som kan innefatta hela huvudstadsregionen.

Åtgärdsförslagens fem delområden är:

  1. Behov för ett strategiskt sektoröverskridande samarbete,
  2. Att Svenskfinland är inkluderande och en aktiv part i utvecklingen,
  3. Att det finns tydlig och lättillgänglig information om det svenska och svensk integration,
  4. Att svensk integration leder till studier, sysselsättning och delaktighet samt
  5. för barn och unga att alla har rätt till sitt eget språk, kultur, religion och en vardag fri från rasism.

Att-sats

  • Att på nationell nivå bevaka att det i arbets- och näringsministeriets fortsatta beredning av integrationspolitiska åtgärder klart lyfts fram vikten av att säkerställa och förbättra de svenska integrationsvägarna
  • Att det genomförs en statlig koordinering som involverar alla berörda myndigheter, och även tredje sektorn, för att skapa systematiska och tydligt formulerade, flexibla svenskspråkiga integrations- och utbildningsstigar för barn, unga och vuxna som anländer till Finland som invandrare
  • Att på kommunal nivå, speciellt inom huvudstadsregionen, bevaka att kommunernas integrationsprogram inkluderar konkreta åtgärder för att främja den svenska integrationen
  • Att aktörer inom tredje sektor ss. föreningen Luckan r.f. mfl erhåller finansiella möjligheter för att trygga och utveckla sin integrationsfrämjande verksamhet rörande svensk integration i vårt samhälle på sikt

Motionär

Veronica Hertzberg

lokalföreningen SFP i Östra Helsingfors

Jessica Lerche

lokalföreningen SFP i Grankulla

Partifullmäktiges svar

Se gemensamt svar på motion 35 & motion 36 under motion 36.