Motion 37 – Invandrare på arbetsmarknaden

Beslut

SFP arbetar för:

  • att flyktingar, invandrare och asylsökande bättre bereds tillgång till arbetsmarknaden
  • att integrering, utbildning och inlärning verkställs så att det ytterligare förbättrar flyktingars och invandrares möjligheter på arbetsmarknaden
  • att företag sporras till att anställa personer med flyktingstatus eller personer som kommit via familjeåterförening genom ekonomiska morötter
  • att utländska högskoleutexaminerade som avlagt sin högskoleexamen i Finland får permanent uppehållstillstånd i Finland.
  • att inkomstkraven för försörjningsförutsättning för familjemedlemmar till personer som beviljats uppehållstillstånd i Finland sänks till en skälig nivå

Behandling

Främlingsfientlighet som politisk drivkraft är skrämmande och ett hot mot samhällsutvecklingen.

Med en stigande åldersstruktur och låg nativitet går vi mot stagnation. Detta bekräftas av Pellervos senaste ekonomiska rapport beställd av Arbets-ministeriet och Undervisning- och kulturministeriet. Där påpekas vikten av invandring i största allmänhet och arbetskraftsinvandring. Närpes är ett lysande exempel på en framgångsrik kommun med en öppen och gästfri inställning till flyktningar och invandrare från krisdrabbade områden.

I ljuset av dessa fakta är det svårt att förstå MIGRI:s nitiska arbete för att skicka tillbaka personer som önskar stanna här. Ungdomar som stannat flera år i väntan på besked om tillstånd, lärt sig finska, börjat med yrkesutbildning och fått vänner. Någon enstaka flyktning får personlig hjälp av personer som reagerar på orättvisan. Många kämpar ensamma med språksvårigheter och kulturella skillnader.

Resurserna borde användas för integrering, skolning och inlämning i arbetslivet i stället för sysslolöshet och väntan i flera år på en förläggning.

De ansträngningar som görs för att skaffa arbetsrelaterad invandring, bör också betrakta flyktningar som en resurs. Det är en satsning som ger utdelning över tid och berör familjer och flera generationer.

Det är en hjälpverksamhet som gynnar hela samhället.

Att-sats

Därför yrkar Karleby lokalavdelning på att SFP genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för

Att-sats

  • att flyktingar bättre bereds tillgång till arbetsmarknaden.
  • att integrering, skolning och inlärning verkställs så att det ytterligare förbättrar flyktingarnas möjlighet på arbetsmarknaden.

Motionär

SFP i Karleby
Jan-Ove Nyman, ordförande

Partifullmäktiges svar

Precis som motionären påpekar behöver Finland en ökad invandring för att vi även i fortsättningen ska kunna upprätthålla vår välfärd. SFP har länge påtalat behovet av en medmänsklig asyl- och flyktingpolitik, och av att underlätta möjligheterna att studera, sysselsättas och hitta ett hem i vårt land. Partiet har också länge arbetat för att asylprocesserna ska fungera mer smidigt. Vi anser att alla asylsökande ska få sin sak prövad på ett korrekt sätt inom skälig tid. Vi vet att det här inte alltid uppfyllts i vårt land.

SFP uppmanar Migrationsverket att med snabb tidtabell utvärdera hur Utlänningslagens § 52 tillämpats de senaste åren, och att uppdatera sina interna regler, så att de bättre beaktar situationen för de asylsökande som anlänt till Finland under åren 2015-2016 och som integrerat sig i de samhällen de bor i. Det är omänskligt, och inte heller ändamålsenligt, att nu returnera de unga afghanska och irakiska asylsökanden som levt, studerat, arbetat, skapat familjer och nära band till samhällen, tillbaka till s.k. hemländer som de endast bott i som barn. När det gäller unga från Afghanistan, har många levt i Afghanistan endast som alldeles små. Största delen av tiden innan de anlänt till Finland har de levt som flyktingar i Iran, utan organiserad status.

SFP vill slopa behovsprövningen av utländsk arbetskraft för att möjliggöra anställningar inom branscher som idag har brist på kunnig arbetskraft. Både staten och kommunen har en viktig roll när det kommer till arbetskraftsinvandring och integration av invandrare. Kommunerna har en viktig roll i att få invandrare ut på arbetsmarknaden och därför vill SFP se att kvaliteten på integrationstjänsterna för nyfinländare utanför arbetsmarknaden höjas.

Vi behöver mångsidiga åtgärder i Finland för att invandrare ska ha tillgång till arbetsmarknaden och för att nyfinländare ska känna sig inkluderade i vårt samhälle. I regeringsprogrammet för Marins regering konstateras att det mest hållbara sättet att stärka den offentliga ekonomin på lång sikt är att öka sysselsättningsnivån, också genom arbetskraftsinvandring. För att nå sysselsättningsmålet är en åtgärd i regeringsprogrammet att förbättra arbetsmarknadsfärdigheterna för de invandrare som redan finns i landet och öka arbetskraftsinvandringen, speciellt när det gäller kvalificerad arbetskraft. Regeringen har fattat beslut om sysselsättningsåtgärder som också innefattar integration och arbetskraftsinvandring. För att säkerställa ett tillräckligt utbildningsutbud och handledning för invandrare har man ökat finansieringen till aktörerna inom den fria bildningen. Dessutom har man också beslutat att försnabba processerna för arbetskraftsinvandringen så att behandlingstiden på en månad uppnås så snart som möjligt.

I regeringsprogrammet fastslås att de integrationsfrämjande tjänsternas kvalitet, förpliktande karaktär och effekt ska förbättras på båda nationalspråken. Regeringen kommer att upprätta ett övergripande åtgärdsprogram för behovet av att se över de integrationsfrämjande åtgärderna. Redogörelsen är tänkt att lämnas till riksdagen under våren.