Motion 41 – Studerandes ekonomiska situation kräver insatser!

Beslut

SFP arbetar för:

 • att förbättra studerandes utkomst genom att stegvis höja studiepenningens belopp till 335 euro i månaden
 • att studerandes inkomstgränser höjs med minst 50%
 • att studerande ska innefattas av socialskyddsreformen och i beredandet av den
 • att på grund av coronapandemin automatiskt förlänga återbetalningstiden på studielånet för studerande
 • att på grund av coronapandemin förlänga den utsatta tiden för studielånskompensationen
 • att antalet studiestödsmånader för magisterexamen (300 sp) på grund av coronapandemin höjs till 55 stödmånader och fördelningen av stödmånader enligt examensgrader slopas
 • att studerande kan få studiestöd utan studiepoäng under coronatiden och att poänggränsen tas tillbaka efter att pandemin är över
 • att bostadsbidraget för studerande ska vara individuellt

Behandling

Redan före coronakrisen upplevde var tredje högskolestuderande psykiska svårigheter och mycket stress. Situationen har under det senaste året försämrats betydligt. Nu räcker det inte längre med hälsningar om att “kämpa på” – studerandenas situation är kritisk. En av orsakerna till den ökade stressen som studerande upplever är den ekonomiska situationen.

Det krävs konkreta åtgärder för att förbättra studerandes ekonomiska situation och därmed även välmåendet bland studerande. Det har gjorts stora nedskärningar i studerandes stöd sedan förra regeringsperioden och samtidigt har pressen ökat på grund av den förändrade finansieringsmodellen som belönar högskolorna ekonomiskt för snabba examina. Detta har lett till att många studerande känner sig utmattade och lider av mentala problem. Studerandes mentala hälsa har försämrats under hela 2000-talet, samtidigt som det har gjorts omfattande nedskärningar i studerandes ekonomiska trygghet.

Studerandena måste ha möjlighet till en utkomst som möjliggör heltidsstudier. Istället är den nuvarande formen av studiestöd lånebetonad. Nivån på stödet är låg, varaktigheten kort och villkoren strikta. Antalet tillgängliga studiestödsmånader för en magisterexamen (300 studiepoäng) minskade under 2014 och 2017 med sammanlagt sju månader, från 55 till 48. Minskningen verkar inte skapa något incitament att avlägga examen enligt regeringarnas förhoppningar. Istället leder det till att studiestödet årligen tar slut för tusentals studerande, som närmar sig avläggande av examen, på grund av ett för litet antal studiestödsmånader. Detta leder till ett flertal nya problem för studerande som är i slutskedet av sina studier och det försnabbar inte avläggandet av en examen.

Studiestödet omfattar även andra svåra begränsningar för de studerande. Att stödmånaderna är bundna till kandidatexamen och magisterexamen och minimikrav på att avlägga 20 studiepoäng per läsår är exempel på dessa. Begränsningarna är avsedda som uppmuntrande villkor för snabba studier, men detta ändamål överlappar med det månatliga kravet på 5 studiepoäng. I praktiken utesluts därmed även flitiga studerande från studiestödsstrukturen.

De skärpta kraven på att avlägga examen allt snabbare samtidigt som kompetensen och välbefinnandet lider tillsammans med studerandes låga utkomst ökar stressen och tvingar dem att skuldsätta sig eller arbeta vid sidan av heltidsstudierna. Under coronans påverkan har situationen blivit ännu svårare och situationen är kritisk. Studerande har lidit speciellt mycket av situationen, bland annat eftersom många arbetsmöjligheter för unga har försämrats.

Distansundervisningen har försämrat många studerandes möjligheter studera, vilket har lett till att studerande inte nått tillräckliga studieprestationer för att få studiestöd. Detta har ytterligare försämrat studerandes välmående.

Svensk Ungdom är särskilt oroade för högskolestuderande som nu har spenderat ett år på distans, utan socialt stöd eller sociala kontakter. Svenska Folkpartiet är partiet som satsar på utbildning och unga, och nu krävs det krafttag för att hjälpa utsatta studerande. För att minska risken för att studeranden behöver avbryta sina studier krävs nu förbättringar i studerandes ekonomi.

Att-sats

Därför vill Svensk Ungdom att Svenska Folkpartiet ska arbeta för:

 • Att förbättra studerandes utkomst genom att höja studiestödets belopp till 335 euro i månaden.
 • Att studerande automatiskt får förlängd återbetalningstid på studielånet.
 • Att den utsatta tiden för studielånskompensationen förlängs med anledning av pandemin.
 • Att antalet studiestödsmånader för magisterexamen (300 sp) automatiskt höjs till 55 stödmånader och fördelningen av stödmånader enligt examensgrader slopas.
 • Att studerande kan få studiestöd utan studiepoäng under corona-tiden och att poänggränsen tas tillbaka efter att pandemin är över.
 • Att studerandes inkomstgränser höjs med 50 procent.
 • Att studerande ska innefattas av socialskyddsreformen och i beredandet av den.

Motionär

Svensk Ungdom

Frida Sigfrids
Förbundsordförande

Malin Lindholm
Förbundssekreterare

Partifullmäktiges svar

Studerande är en av de grupper i samhället som varit hårt utsatta under coronavirusepidemin och deras situation måste beaktas.

Under regeringsförhandlingarna bestämdes att studiepenningen binds vid index år 2020 till halva beloppet och därefter till fullt belopp. Indexjusteringarna bidrar till att trygga studiestödets köpkraft. Indexjusteringen är en välkommen förbättring till studiestödet, men det kompenserar förstås inte de nedskärningar som gjordes i studiestödet under förra regeringsperioden.

Att förbättra möjligheten för studerande att jobba under studietiden löser inte alla de problem som motionärerna pekar på, men skulle ändå underlätta studerandes situation. SFP har länge jobbat för att helt och hållet slopa eller i alla fall höja inkomstgränserna under tiden man studerar och lyfter studiestöd. Årsinkomstgränsen beräknas så att man för varje stödmånad kan ha en inkomst på 696 euro och per månad utan studiestöd 2 078 euro. En av målsättningarna i statsrådets utbildningspolitiska redogörelse är att studerandens egna inkomstgränser höjs för att främja en kombination av studier och arbete.

Det nuvarande studiestödet är låneinriktat. Studielånet beviljas med statsgaranti på marknadsvillkor av en bank. Den som tagit studielån och banken avtalar om lånevillkoren, så som återbetalningen. Således finns det redan en flexibilitet i systemet och därför kan det inte ses som ändamålsenligt att automatiskt förlänga återbetalningstiden på studielånet för alla.
Det är möjligt att få studielånskompensation även om man inte avlagt examen inom tidsfristen. Ett av de godtagbara skälen är dröjsmål i studierna på grund av coronavirusepidemin. Om man avlagt högskoleexamen under höstterminen 2020 och studierna fördröjdes på grund av coronavirusepidemin kan den maximala studietid som berättigar till studielånskompensation förlängas med 0,5 läsår.

Studiestödsreglerna gör det också möjligt att ta hänsyn till den undantagssituation som coronaviruset fört med sig. Om studier inte varit möjliga, kan utbetalningen av studiestödet fortsätta fastän framgången i studierna inte varit tillräcklig. Den maximala stödtiden kan också förlängas.

Statsrådet har tillsatt en parlamentarisk kommitté som inlett sitt arbete i början av 2020 för att bereda reformen av den sociala tryggheten. Mandattiden för kommittén sträcker sig över två regeringsperioder. Kommittén ser över den sociala tryggheten som en helhet där också studiestödet ingår.