Motion 43 – Trygga äldreomsorgen i skärgården

Beslut

SFP arbetar för:

  • att fortsättningsvis trygga basservice inom social- och hälsovården i skärgården
  • att Lagen om främjande av skärgårdens utveckling på ett bättre sätt beaktar den nya arbetsfördelningen mellan stat, välfärdsområde och kommun och även på sikt tryggar finansieringen av offentlig service i skärgården.

Behandling

Lagen om främjande av skärgårdens utveckling skrevs 1981 under helt andra premisser än de som gäller idag. Lagstiftningen är följaktligen inte anpassad för nuvarande utveckling där 60 procent av kommunernas verksamhet i håller på att överföras till vårdlandskap.

Beslutsfattare i små kommuner med en stark svenskspråkig servicekultur tvekar inför överföringen, inte minst kommuner med en stor skärgårdsdel.

I Malax finns en utbredd oro för att äldreomsorgen i framtiden koncentreras på ett sätt som inte lämnar något utrymme för små enheter som Fyrgården på Bergö (10 platser) och Emiliacenter i Petalax (15 platser).

Malax är Österbottens enda skärgårdskommun i den mening som avses i paragraf 9 i Lagen om främjande av skärgårdens utveckling.

I regeringens förslag till lagstiftning om inrättande av vårdlandskap beaktas områdets karaktär av skärgård vid kalkyleringen av den totala finansieringen av vårdlandskapen med 0,113 % av den totala finansieringen.

Det betyder i praktiken att det på landsnivå gäller 21 miljoner euro per år, som ska fördelas mellan de landskap som har skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdel inom sitt verksamhetsområde.

Sfp i Bergö anser att det är av största vikt att SFP, som ett parti med stark förankring i skärgården, slår vakt om de små skärgårdsenheterna när välfärdsområdena byggs upp.

Fyrgården på Bergö, som öppnades 2016, är resultatet av ett unikt samarbete mellan lokalsamhället i form av Bergö Öråd, som äger fastigheten, och Malax kommun som driver serviceboendet. Boendet har rönt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt på grund av sin samlokalisering med byns lågstadieskola, bibliotek och hälsovårdsmottagning.

SFP i Bergö anser att det vore tragiskt, om frukterna av denna typ av samarbete på sikt förloras inom de nya strukturerna. Likaså vore det tragiskt om nya initiativ till liknande fördomsfria samarbetsprojekt mellan lokalsamhället, tredje sektorn och det offentliga omöjliggörs i framtiden.

Att-sats

Sfp i Bergö yrkar på

  • att partidagen uttalar sitt stöd för en decentraliserad omsorgsmodell som tryggar mindre serviceboenden i skärgården.
  • Att partidagen ger SFP i uppdrag att arbeta för en revidering av Lagen om främjande av skärgårdens utveckling så att lagen på ett bättre sätt beaktar den nya arbetsfördelningen mellan stat, landskap och kommun och även på sikt tryggar finansieringen av offentlig service i skärgården.
  • Att partidagen ger SFP i uppdrag att arbeta för att närhetsprincipen och de boendes egen vilja bör vara centrala vid anvisande av boendeplats för klienter inom äldreomsorgen

Motionär

SFP i Bergö r.f/
Sture Skinnar, ordförande
Per-Erik Berglund, sekreterare

Partifullmäktiges svar

Motionären är ute i ett angeläget ärende och i ett viktigt ärende för SFP som skärgårdsparti. Det nuvarande förslaget till social- och hälsovårdsreform ger möjligheter att ordna social- och hälsovård även i fortsättningen i skärgården och innehåller också en del finansiering baserad på kriteriet ‘Karaktären av skärgård’. 0,11 % av välfärdsområdenas finansiering med allmän täckning ges enligt karaktären av skärgård, vilket motsvarar en kalkylerad finansiering på ca 22 miljoner euro årligen, som betalas ut till de områden som har skärgårdskommuner inom välfärdsområdet. I förslaget till social- och hälsovårdslagstiftning syftar man också till lagen om skärgårdens utveckling.

Motionären har helt rätt i att lagen om främjande av skärgårdens utveckling skrevs 1981, men lagen har reviderats flera gånger under årens lopp. Senaste revidering av lagen trädde i kraft 1.1.2016. Den nuvarande lagen om främjande av skärgårdens utveckling berör flera kommuner i Finland enligt statsrådets förordning om skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas. Skärgårdskommuner är bland annat Kimitoön, Pargas och Malax. Bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas dessutom på flera öar utan fast vägförbindelse runtom i Finland.

Motionären har helt rätt i att det skulle vara på sin plats att uppdatera lagstiftningen så att välfärdsområdena också behandlas i lagen. Avsikten är, att alla lagar som behöver uppdateras på grund av vårdreformen och ändringarna den medför, kommer att få en uppdatering. I dagens läge finns social- och hälsovårdsservice under 6 § Basservice och specialservice:

Utöver vad i 5 § är stadgat bör stat och kommun draga försorg om att skärgårdens bofasta befolkning har tillgång till övrig basservice samt i skärgårdsförhållanden nödig specialservice till skälig kostnad och på skäligt avstånd.

Såsom i 1 mom. avsedd basservice anses sedvanlig närservice i fråga om hälso- och socialväsen, skol- och kulturväsen, handel och telekommunikationer samt elenergi.

Lagen är i sig skriven så att den ger bra möjligheter för skärgårdens utveckling och en totalrevidering av lagen kan betyda att läget försämras, men som motionären lyfter upp så måste social- och hälsovårdsreformen tas i beaktande i lagen så att offentlig service i skärgården tryggas. För tillfället nämns endast stat och kommun i lagen. SFP har jobbat för närhetsprincipens användning också i andra beslut som berör kommuninvånare lokalt och för skärgården är det speciellt viktigt då förhållandena i skärgården är speciella. SFP har också arbetat för att klientens egen vilja är central vid anvisande av boendeplats inom äldreomsorgen vilket ska vara fallet också framöver.