Motion 45 – Ersättning för medicin som ges i förebyggande syfte

Beslut

Motionen anses besvarad med denna utredning.

Behandling

Efter en halkolycka och besök på akutmottagningen vid VCS blev patienten ordinerad en blodförtunnande medicin i förebyggande syfte för att förhindra eventuella blodproppar. Läkaren meddelade att FPA tyvärr inte ger ersättning för medicinen. Likaså vid apoteket meddelade farmaceuten nästan förläget att tyvärr utgår ingen ersättning från FPA. Medicinen var förhållandevis dyr åtminstone i en pensionärs förhållanden.

Man skulle ju tycka att det för samhället blir förmånligare att folk tar medicin i förebyggande syfte än att man insjuknar i en allvarligare sjukdom, vars behandling garanterat blir dyrare. Därför anser undertecknade:

Att-sats

att SFP ska verka för att även mediciner som ges i förebyggande syfte stöds med ersättning från FPA.

Motionär

Carola Bengs-Lattunen
Christina Nygård

Partifullmäktiges svar

Man får idag ersättning för läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som har ordinerats med recept för behandling av en sjukdom. Precis som motionärerna påpekar ges inte ersättning för läkemedelskostnader om läkemedlen har ordinerats för att upprätthålla hälsotillståndet eller förebygga sjukdom. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för utvecklandet av läkemedelsförsörjningen och beredningen av den lagstiftning som gäller läkemedel. Läkemedelsbehandlingar är idag en central del av en helhetsinriktad vård.

Målet med utvecklandet av läkemedelsförsörjningen och den lagstiftning som gäller läkemedelsbehandling är att garantera att alla som behöver får en effektiv, säker, högkvalitativ, jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling. Systemet för läkemedelsersättning ska dessutom stödja en behandling som är kostnadseffektiv och inte blir för dyr i slutändan. För att systemet med läkemedelsersättningar ska uppfylla ovanstående krav skulle det vara mycket utmanande ifall läkemedelskostnader som ordinerats för att förebygga sjukdom skulle ersättas.

Vård- och läkemedelskostnaderna kan speciellt för pensionärer med låga inkomster och för dem som är tvungna att använda mycket mediciner bli höga och sluka en betydande del av inkomsterna. Det här är ett problem som måste åtgärdas. SFP har föreslagit ett kostnadstak för sjukvårdskostnader, så att det skulle finnas ett gemensamt tak för resekostnader, klientavgifter och läkemedelskostnader, istället för skilda tak för alla dessa kostnader.