Motion 46 – De frivilliga organisationernas ställning i kommunerna och de kommande välfärdsområdena

Beslut

SFP arbetar för

  • att tredje sektorn ges möjlighet att både nationellt och lokalt bevara och utveckla sin verksamhet också i framtiden
  • att tredje sektorn hörs vid utvecklandet av nya strategier och nya verksamhetsformer lokalt och regionalt och att möjligheterna att stöda tredje sektorn via offentliga medel bibehålls

Behandling

De frivilliga organisationerna inom social-och hälsovården har en mycket lång historia som komplement till den offentliga servicen. Patient- och handikapporganisationer samt organisationer för olika grupper i samhället såsom seniororganisationer verkar för att förbättra sina medlemmars levnadsförhållanden och välmående.  De fungerar också som ett språkrör för befolkningen i förhållande till den offentliga sektorn.

I Social-och hälsovårdsministeriets presentation av den kommande social- och hälsovårdsreformen konstateras att ” Privata aktörer och tredje sektorn kompletterar de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna”.  Hur detta skall ske i framtiden förblir dock oklart. Det sägs visserligen att ”Organisationer inom social-och hälsovården har etablerat sin roll och sina aktörsnätverk som partner till de nuvarande kommunerna när det gäller att främja medborgarnas sociala välfärd och hälsa” och ”Kommunerna skall även i fortsättningen samarbeta med social-och hälsovårdsorganisationer” men sedan kommer ett motstridigt budskap:  ”Motivationen och möjligheterna att med kommunala verksamhetsbidrag stödja lokala föreningar och organisationer kan försämras när reformen träder i kraft och ansvaret för social- och hälsovården ligger på välfärdsområdena.”

En förutsättning för att organisationerna skall kunna ”främja medborgarnas välfärd och hälsa” är dock att de såsom hittills får ekonomiskt stöd också från den offentliga sektorn och inte enbart av olika stiftelser och fonder. Om deras ställning och stödet till dem inte finns med i strategierna då strukturerna ändras ligger det nära tillhands att de glöms bort. Det är därför av största vikt att det klarläggs hur samarbetet mellan organisationerna och den offentliga sektorn (välfärdsområdena och kommunerna) upprätthålls och hur det ekonomiska stödet utformas samt att detta också beaktas formellt i den kommande reformen. De frivilliga organisationerna bör ges möjlighet till påverkan och delaktighet som en led i befrämjandet av sina medlemmars fysiska och psykiska hälsa. Det bör finnas garantier för att organisationerna också i framtiden bevaras och ges tillfälle att utvecklas både nationellt och lokalt. Detta förutsätter ett fungerande samarbete mellan den offentliga sektorn och de frivilliga organisationerna samt ekonomiskt stöd på minst samma nivå som hittills.

Att-sats

Svenska Seniorer i Nyland föreslår

  • att SFP:s representanter i riksdag, regering och kommuner verkar för att de frivilliga organisationerna ges möjlighet att både nationellt och lokalt bevara och utveckla sin verksamhet också i framtiden
  • att SFP:s representanter i kommuner och i de kommande välfärdsområdena verkar för att de frivilliga organisationerna också i framtiden hörs vid utvecklandet av nya strategier och nya verksamhetsformer på det lokala och regionala planet samt att de som hittills beviljas ekonomiskt stöd av offentliga medel

 

Motionär

Svenska Seniorer i Nyland rf (SSN)

Björn Fant
Ordförande

Gunvor Brettschneider
Styrelsemedlem

Partifullmäktiges svar

Den tredje sektorn spelar en viktig roll i vårt samhälle, och speciellt i Svenskfinland är vi ibland beroende av föreningar och andra organisationer för att garantera svenskspråkig service, t.ex. inom äldrevården. Det är självklart att dessa måste kunna få fortsätta verka också efter den nu aktuella social- och hälsvårdsreformen. Det är ändå viktigt att frågan aktivt bevakas när reformen får sin slutliga form. Motionärerna är således ute i ett viktigt ärende, och Svenska folkpartiet delar de åsikter som förs fram. Som motionärerna lyfter fram har den tredje sektorn beaktats när social- och hälsovårdsreformen beretts, och sektorns betydelse lyfts fram. De praktiska aspekterna av hur det kommer att fungera i praktiken behöver ändå noga bevakas.

Genom att ta i bruk servicesedlar i större utsträckning ges individen möjlighet att själv välja vilken tjänsteproducent som används. På det sättet kan de alternativ tredje sektorn erbjuder också användas i praktiken.

Helt i linje med det motionärerna lyfter fram så konstaterar Svenska folkpartiet i valprogrammet inför kommunalvalet att för att social- och hälsovården ska fungera på bästa möjliga sätt behövs privata och tredje sektorn som komplement till den offentliga vården. SFP anser att servicesedlar borde användas mer omfattande i kommunerna och sjukvårdsdistrikten för att förkorta vårdköerna. SFP slår också fast i valprogrammet att vi vill se ett fungerande samarbete mellan kommunen, staten och den tredje sektorn, och att vi vill trygga tredje sektorns långsiktiga verksamhetsförutsättningar.

För att säkerställa tredje sektorns möjlighet att verka också framöver behövs Svenska folkpartiets målmedvetna arbete. Det är lätt att hålla med motionärerna gällande de åtgärder som förs fram. Vi behöver en stark tredje sektor också framöver.