Motion 6 – Lättare att få tillstånd att uppföra en kall veranda eller farstu

Beslut

Se gemensamt svar på motion 6 & motion 7 under motion 7.

Behandling

I Finland har vi av tradition reglerat ganska hårt allt byggande och stundom har samhällets regelverk varit ganska strängt både i detaljplanerade byar och tätorter men även i glest bebyggda områden. Som regel har ett bygglov krävts för allt större byggande och inte enbart för nybyggen utan även för t.ex grundrenovering eller tillbyggnad av bostadshus (såsom farstu eller veranda) samt därtill även för uppförandet av ekonomibyggnader större än 20-40 kvadratmeter. Endast verkligen små byggnader utan eldstad såsom skjul, förråd, lusthus, lekstugor, grillkåtor utan eldstad som är mindre än 10-15 kvadratmeter har man kunnat uppföra utan byggnadslov och då på basen av antingen åtgärdstillstånd eller anmälan.

I Sverige har man valt en annan väg och där har man medvetet underlättat bestämmelserna för småskaligt byggande. Processen började med att den folkpartiska bostadsministern Birgit Friggebo liberaliserade bestämmelserna så att på en bebyggd tomt med ett en- eller tvåbostadshus får en liten fristående komplementbyggnad uppföras utan byggnadslov (en Friggebod på högst 15 kvadratmeter). Senare införde kristdemokratiska bostadsministern Stefan Attefall ytterligare nya lättnader enligt vilka komplementhuset fick vara ett minihus med en yta på upp till 30 m² och likaså fick man göra en tillbyggnad till ett existerande bostadshus på upp till 15 kvadratmeter och allt detta utan byggnadslov. (För närmare uppgifter se https://www.attefallshus.se/ )

Sammanfattningsvis anser vi att det borde vara betydligt lättare att göra en tillbyggnad till ett existerande bostadshus och att man i varje falla skall kunna tillfoga en kall veranda eller eller farstu till huvudbyggnaden. Fördelarna med ett lättare arrangemang överstiger klart de eventuella riskerna och nackdelarna.

Vi föreslår därför att

Att-sats

Att partidagen besluter att partiet i regeringen och riksdagen jobbar för att förändra  byggnadslagstiftningen enligt svensk modell om attefallshus så att byggandet av en kall veranda eller farstu till huvudbygganden på tomten skall få ske oberoende av den kommunala byggnadsordningen och enligt följande:

UNDER  FÖRUTSÄTTNING:

-att det redan finns en huvudbyggnad på tomten

– att det från den planerade byggplatsen är minst sex meter på tomten till närmaste rån

– att från den planerade byggplatsen är det åtminstone  40 meters avstånd till en riks-/stamväg, 30 meter till en region/förbindelseväg och 8 meter till en enskild väg och då mätt till körbanans mittlinje

– att den planerade tillbyggnaden stilmässigt passar ihop  med  huvudbyggnaden på tomten

– att anmälan gjorts till kommunen

SKALL TOMTÄGAREN HA RÄTT

att oberoende om huvudbyggnaden redan använt sin byggrätt skall husägaren ha rätt att utvidga sitt hus med en kall veranda eller med farstu som är på högst på 15 kvadratmeter

att allt detta gäller oberoende om det är fråga om detaljplanerat område eller glesbygd

 

Motionär

Motionsframställare

Urban Wiik                        Johan Holmberg                               Maria Langenskiöld
Sfp i Stor-Hagalund           Sfp i Stor-Hagalund                        Sfp i Stor-Hagalund

Gustav Bask                             Peter Strandberg
Sfp i Mattby-Olars                    Sfp i Stor-Hagalund

Partifullmäktiges svar

Se gemensamt svar på motion 6 & motion 7 under motion 7.