Motion 8 – Investeringar i rälstrafiken utgående från huvudstadsregionens behov

Beslut

SFP arbetar för:

  • att kustbanan förbättras och utvecklas

Behandling

Investeringar i infrastrukturen är ett aktuellt och viktigt område som verkar ha en hög prioritet för tillfället. Rälsförbindelserna, från huvudstadsregionen, såväl västerut som österut och norrut är på agendan. Det gångna året med coronapandemin har dock förändrat märkbart och bestående på arbetslivet, och en av följdverkningarna är att behovet av arbetsresor har minskat drastiskt tack vare distansarbete. Härav följer den naturliga frågan att finns det på riktigt ett underlag för utbyggnaden av rälstrafiken i denna utsträckning.

Planerna för stadsbanans förlängning i Esbo från Alberga till Köklax har varit färdiga i flera år men förverkligandet har inte varit möjligt utan statligt bidrag. Detta hinder har nu avlägsnats då ca 140 miljoner euro har reserverats i regeringens tilläggsbudget för det här. Ur miljösynpunkt är det en väldigt viktig satsning som gör att allt flera invånare kan ta tåget i stället för bilen, både till jobbet och andra aktiviteter. Utan tilläggsspår är det helt enkelt inte heller möjligt att höja transportkapaciteten på den bansträckningen, som oberoende behövs när tågförbindelserna västerut skall utvecklas. Dessutom frigörs spårkapacitet som möjliggör bättre tågförbindelser även längre västerut till tex Kyrkslätt och Karis.

Inflyttningen till huvudstadsregionen är fortfarande mycket stark och goda spårvägsförbindelser såväl västerut som österut och norrut kommer att behövas för att tillgodose miljövänlig godstrafik och persontrafik. Vi bör förbereda oss på att befolkningsmängden inom en 100 km radie utgående från Helsingfors centrum kommer att öka markant under de kommande årtiondena.
Bostadspriserna i huvudstadsregionen har nått en nivå där lågavlönade inte mera nödvändigtvis har råd att skaffa sig en lämplig bostad. Inom en 50 km radie finns det dock ännu tillgång på bostäder till skäligt pris, men det förutsätter goda allmänna transportförbindelser.

Esbo är en av de mest skuldsatta städerna i landet och för tillfället är tre stora rälsprojekt på gång i staden dvs metrobygget, spårjokern och stadsbanans förlängning. Stadens ekonomi håller inte för ett enormt stort och dyrt nytt rälsprojekt så som entimmes tåget till Åbo. Existerande utredningar om behovet och lönsamheten har visat sig vara ytterst bristfälliga. En investering på uppskattningsvis 2,5 miljarder för en inbesparing på 15 minuter i resetid låter inte riktigt klokt. 

Att-sats

Därför yrkar vi på att Svenska folkpartiets representanter i riksdag, regering och kommuner arbetar för

  • Att kräva en ny miljökonsekvensbedömning gällande det s.k. entimmeståget från Helsingfors till Åbo
  • Att kräva en ny utredning gällande lönsamheten angående det s.k. entimmeståget från Helsingfors till Åbo utgående från ökat distansarbete
  • Att den existerande kustbanan förbättras och utvecklas i stället för en ny spårförbindelse genom orörda, oersättliga och värdefulla naturområden

Motionär

SFP i Esbo

Anne Ahlefelt, ordförande

Håkan Blomberg, vice ordförande

Styrelsen

Partifullmäktiges svar

Rälstrafiken förväntas öka under de kommande åren. Motionärerna lyfter fram flera projekt som diskuterats under den senaste tiden. Regeringsprogrammet slår fast att Finland ska vara klimatneutralt 2035, vilket också betyder att rälstrafikens roll betonas, både för transport av gods och i persontrafiken.

Statsrådet överlät den 15 april 2021 den första 12-åriga trafiksystemplanen till riksdagen. Den riksomfattande trafikplanen är den första i sitt slag och sträcker sig till år 2032. Syftet med planen är att öka långsiktigheten i beslutsfattandet kring trafiksatsningar och i den finns linjedragningar som bland annat berör underhåll och investeringar i olika former av infrastruktur. Trafikplanen är utarbetad av en parlamentarisk arbetsgrupp som tillsattes av statsrådet år 2019. Planen utgör en övergripande strategisk plan för utvecklingen av trafiksystemet, där alla former av trafik berörs. Planen visar att rälstrafiken kommer att ha en central roll framöver, även om givetvis även andra trafikformer lyfts fram. Centrala principer för nivåhöjningar av finansiering lyfts fram, vilket gör att bland annat reparationsskulden förväntas minska över tid. I början av varje regeringsperiod kommer trafiksystemplanen att samordnas med planen för de offentliga finanserna. En viktig aspekt är också att Finland har ökade möjligheter att få EU-finansiering då en klar långsiktig plan tagits fram.

Som motionärerna säger beräknas inflyttningen till huvudstadsregionen vara stark en lång tid framöver. En utvecklad fungerande kollektivtrafik är avgörande för att utvecklingen ska vara hållbar. Stadsbanans förlängning i Esbo från Alberga till Köklax är en del av den här utvecklingen och ser nu ut att bli verklighet. För SFP har kustbanan alltid varit viktig då den för samman västra Nyland, huvudstadsregionen och Åbo; den här regeringen har även beviljat 60 miljoner euro till kustbanan. Att satsa på en ny tågbana med samma start- och ändpunkt som den redan existerande kustbanan i ett läge med begränsade ekonomiska resurser kan upplevas märkligt. Bland annat därför har utvecklandet av kustbanan upplevts som en vettigare lösning.