Motion 9 – Vägarna i skick!

Beslut

SFP arbetar för:

  • att fortsättningsvis göra sitt yttersta för att Finland ska fortsätta att i rask takt beta av reparationsskulden även på mindre trafikerade landsvägar

Behandling

Österbotten är den största delen av befolkningen beroende av landsvägen för en fungerande vardag. Inte sällan blir kilometrarna i bil många för att sköta de mest basala uppgifterna med dagvård, skola och jobb. Därtill är även de mindre trafikerade landsvägarnas betydelse för näringslivet och hela kustremsans exportindustri obestridbar. Reparationsskulden har vuxit sig stor under de senaste decennierna. Detta har vi alla som lever på landsbygden bevittnat med egna ögon.

En nationell trafiksystemplan utarbetas som bäst parlamentariskt. Den görs för åren 2021–2032, och granskas var fjärde år. I planen ingår bland annat en nivåhöjning av finansieringen av det statliga basvägnätet så att spiralen med ökande reparationsskuld kan åtgärdas. Arbetskraftspendlingen och näringslivets behov utgör grunden för denna bedömning och berör således alla nivåer av statliga vägar.

Trafiksystemplanen är välkommen och dess målsättningar mycket goda. Likväl ser vi att behovet av ökad bevakning och finansiering av vägnätet är så stort, att det kräver ytterligare insatser från Svenska folkpartiet.

Vårt parti vill se en levande landsbygd och möjligheten att bo i hela Finland. I Österbotten är sysselsättningsgraden hög tack vare framgångsrika företag. Företagen kan inte verka utan goda förbindelser och människor kan inte leva tryggt om vägarnas skick är undermåligt. Infrastrukturens mest centrala del – vägar stora som små – måste vara i skick!

Att-sats

Kretsstyrelsen vill:

– att SFP gör sitt yttersta för att Finland ska fortsätta att i rask takt beta av reparationsskulden även på mindre trafikerade landsvägar.

 

Motionär

Kretsstyrelsen för SFP i Österbotten

genom ordförande

Johanna Holmäng

Partifullmäktiges svar

SFP har varit och är det parti som en längre tid har påtalat reparationsskulden i vår infrastruktur och framförallt inom vägnätet. I regeringsarbetet har vi även fått med finansiering för att åtgärda denna reparationsskuld. Motionären fångar bra in partiets åsikt gällande vägförbindelsernas betydelse. De är livsviktiga för en fungerande vardag, men också för näringslivet. På sfp.fi står det: Det bästa sättet staten kan stöda en positiv ekonomisk utveckling i landet, är genom att försäkra en fungerande infrastruktur. Upprätthållandet av vägnätet hör till de grundläggande uppgifterna för samhället. I ett land som Finland med långa avstånd och en exportberoende industri är goda vägförbindelser en av förutsättningarna för ett fungerande samhälle och ekonomisk tillväxt.

Partiet har också lyckats med att få detta att synas i regeringsprogrammet. Under målet Fungerande transportinfrastruktur föreskrivs att finansieringen av bastrafikledshållningen på årsnivå höjs med 300 miljoner euro från år 2020. I programmet konstaterar man att “En permanent höjning av finansieringen av bastrafikledshållningen borgar för att det eftersatta underhållet inte längre ökar och att det nuvarande eftersatta underhållet kan åtgärdas”.

I regeringsprogrammet fastställs även att anslagen för ombyggnaden av enskilda vägar ska tryggas. Skrivningen är mycket viktig för att hålla vägarna i skick på landsbygden där en allt större del av vägarna inte mer är offentligt ägda. Som det konstateras i regeringsprogrammet är det ohållbart med tanke på samhällsekonomin att det finns enskilda vägar med bristande bärighet, och därför behövs permanent finansiering. Gällande de enskilda vägarna har också kommunerna möjlighet att hjälpa med att beta av reparationsskulden. Kommunerna kan, om de så vill, understöda enskilda vägar med stöd av 84 § i den lagen om enskilda vägar och det är ett bra sätt att hålla mindre vägar i skick på landsbygden.

Motionären lyfter helt rätt upp den nya 12-åriga trafiksystemplanen som ett mycket viktigt verktyg för att öka på långsiktigheten och förutsägbarheten i arbetet att utveckla trafiksystemet. Planen har tre övergripande mål gällande tillgänglighet, hållbarhet och effektivitet. Målet för tillgänglighet fastslår att trafiksystemet ska garantera tillgängligheten i hela Finland och motsvara näringslivets, arbetspendlingens och boendets behov. I utkastet till trafiksystemplan slås fast att finansieringen av bastrafikledshållningen fr.o.m. 2025 kommer att vara ca 1,4 miljarder per år. Från och med 2025 beaktas även den allmänna höjningen av kostnadsnivån vid skötsel och reparation av alla trafikledsformer. I trafiksystemplanen lyfter man upp vikten av underhåll på huvudledsnätet, men betonar samtidigt att reparationsskulden ska minskas på hela trafikledsnätet, även på det lägre vägnätet. Det är också anmärkningsvärt att man i förslaget till trafiksystemplan höjer anslaget för statsunderstöd för de enskilda vägarna. Dessutom ska även understödsprocenten höjas. SFP har hittills gjort sitt yttersta för att Finland ska minska på reparationsskulden i vårt vägnät och partiet kommer fortsätta göra sitt yttersta för att reparationsskulden betas av på alla nivåer inom vägnätet.