Motion 13 – Garantera ungdomsfullmäktige jämlika möjligheter att påverka!

Beslut

SFP arbetar för:

  • att alla kommuner och välfärdsområden har ett ungdomsfullmäktige med reella möjligheter att påverka
  • att ungdomsfullmäktige ges direkt initiativrätt i kommun- och välfärdsområdesfullmäktige
  • att ungdomsfullmäktige ges möjlighet att välja en person inom sig med närvaro- och yttranderätt i fullmäktige, styrelse, nämnder och sektioner i kommunerna och välfärdsområdena

Behandling

Partifullmäktiges svar

På partidagen 2018 behandlades en motion om ungas och barns påverkansorgan i kommunerna. SFP har under beredningen av social- och hälsovårdsreformen lyft upp vikten av påverkansorganen, och i Lagen om välfärdsområden § 34 är det tydligt stipulerat om välfärdsområdenas påverkansorgan. Hit hör ungdomsfullmäktige, ett äldreråd samt ett råd för personer med funktionsnedsättning. Enligt lagen ges dessa möjlighet att påverka planering, beredning, genomförande och uppföljning inom olika verksamheter i välfärdsområdet.

Skrivelserna i lagen om välfärdsområdena motsvarar långt också det som är stipulerat kring ungdomsfullmäktige i kommunallagen.

Svenska folkpartiet vill möjliggöra och stöda ungdomars möjligheter att behandla och påverka de beslut som påverkar deras vardag. Lagstiftningen är tydlig gällande ungdomsfullmäktiges roll och uppgifter. Samtidigt är det också viktigt att övriga påverkansorgan inom kommunen har samma möjlighet att höras i frågor som gäller dem.

Utöver själva påverkansorganens möjlighet att påverka så har motionärerna också lyfta upp initiativrätten i att-satserna. Initiativrätt för ungdomsfullmäktige har redan tagits i bruk i flera kommuner, i vissa fall också i andra organ än i fullmäktige. Ofta måste initiativet ändå basera sig på ett beslut av ungdomsfullmäktige innan det görs i ifrågavarande organ. Enligt grundlagen har varje kommuninvånare initiativrätt. En direkt initiativrätt ökar ungdomfullmäktiges möjlighet att påverka och kunde medföra ökad politisk aktivitet bland unga.

SFP arbetar för barnens och de ungas väl i alla kommuner och välfärdsområden. Vi arbetar även för att övriga påverkansorgan har en reell möjlighet att påverka beslut som berör dem.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att alla kommuner och välfärdsområden har ett ungdomsfullmäktige med reella möjligheter att påverka
  • att ungdomsfullmäktige ges direkt initiativrätt i kommun- och välfärdsområdesfullmäktige
  • att ungdomsfullmäktige ges möjlighet att välja en person inom sig med närvaro- och yttranderätt i fullmäktige, styrelse, nämnder och sektioner i kommunerna och välfärdsområdena

Motion

Minderåriga har för tillfället ytterst få möjligheter att påverka i samhället, trots att alla beslut som fattas berör dem. Detta är varken hållbart, demokratiskt eller acceptabelt. Därför spelar ungdomsfullmäktige en nyckelroll i ungas delaktighet och möjligheter att påverka den dagsaktuella politiken.

Ungdomsfullmäktiges ställning finns sedan 2015 inskriven i Finlands kommunallag. Ungdomsfullmäktiges viktigaste uppdrag är att främja ungas delaktighet i samhället och beslutsfattandet genom demokratiska medel, samt att främja dialogen mellan kommunala beslutsfattare och unga. Ett konkret sätt att verkställa detta är att ungdomsfullmäktige får plats i de olika beslutsfattande organen, det vill säga i fullmäktige, styrelsen, nämnder och sektioner.

Enligt en redovisning från år 2021 av Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund (Nuva Ry) har ungdomsfullmäktige representation i kommunala nämnder i 87% av kommunerna och 77% av kommunerna har en representant från ungdomsfullmäktige med i kommunfullmäktige. Men bara 22% av kommuner har gett plats för en representant i kommunstyrelsen. Detta är alldeles för lite. Alla ungdomar ska ha jämlika möjligheter att påverka beslutsfattandet i sin egen kommun oavsett var man bor. Därför behövs en nationell garanti på att alla ungdomsfullmäktige har jämlika möjligheter att påverka, oavsett var i Finland de är verksamma.

Kontakten mellan unga och beslutsfattare är otroligt viktig. Framtidens och således ungdomens välfärd är hotad på grund av det krympande antalet sysselsatta och den åldrande befolkningen. Ungdomen har också varit väldigt utsatt under pandemin. Bristen på svenskkunniga psykologer och psykoterapeuter, inklusive bristen på skolpsykologer, är en livsviktig fråga för unga, men få ungdomar finns invalda för att fatta beslut om den.

Det är inte enbart kommuner som har ungdomsfullmäktige, utan efter social- och hälsovårdsreformen bör varje välfärdsområdesfullmäktige också ha ett ungdomsfullmäktige. Genomsnittsåldern för de välfärdsområdesfullmäktigeledamöter som blev invalda i januari är hög. För minderåriga är tröskeln att kontakta beslutsfattare också hög. Sannolikheten att unga når ut till beslutsfattare är således låg. Dessutom finns det kommuner som inte fick en invald representant i välfärdsområdesfullmäktige, och här kunde ungdomsfullmäktige lindra detta demokratiunderskott.

Unga behöver en lättillgänglig väg in i politiken, vilket ungdomsfullmäktige idag möjliggör. Alla vinner på att också unga är delaktiga i de beslut som fattas, och när unga får vara med från ett tidigt skede gynnar det också framtidens valdeltagandet. Därför behöver ungdomsfullmäktige reella möjligheter att påverka politiken genom konkreta resurser, men också initiativrätt i både landets kommun- och välfärdsområdesfullmäktige. I och med de nya välfärdsområdena är det nu ett ypperligt tillfälle att se över ungdomsfullmäktiges roll och garantera alla ungdomsfullmäktige jämlika möjligheter att påverka.

Därför vill Svensk Ungdom att Svenska folkpartiet ska arbeta för:

Motionärens beslutsförslag

  • Att alla kommuner och välfärdsområden har ett ungdomsfullmäktige med reella möjligheter att påverka politiken.
  • Att alla ungdomsfullmäktige garanteras direkt initiativrätt i kommun- och välfärdsområdesfullmäktige.
  • Att alla ungdomsfullmäktige har närvaro- och yttranderätt i fullmäktige, styrelse, nämnder och sektioner i alla kommuner och välfärdsområden.

Motionär

Svensk Ungdom

Frida Sigfrids
Förbundsordförande

Malin Lindholm
Förbundssekreterare