Motion 20 – Skärgårdstilläggets användning bör redovisas.

Beslut

Motionen föranleder inga åtgärder.

Behandling

Partifullmäktiges svar

Skärgårdstillägget är ett viktigt tillägg för att kunna upprätthålla en livskraftig skärgård. Det används för att täcka extra utgifter som uppstår för att ordna servicen i skärgården. Skärgårdstillägget är en av grunderna för förhöjda statsandelar för kommunal basservice. Skärgårdskoefficienten finns också med i välfärdsområdenas kommande finansiering. Karaktär av skärgård är ändå inte den enda grunden för höjning av statsandelarnas grundpris. De andra koefficienterna i lagen omfattar sjukfrekvens, arbetslöshet, inslaget av personer med främmande språk som modersmål, tvåspråkighet, karaktär av skärgård, befolkningstäthet och utbildningsbakgrund. En separat redovisning av användningen av alla dessa tillägg skulle öka kommunernas arbetsbörda avsevärt. Statsandelarna ska användas för att ordna service för invånarna. I och med att tilläggen i statsandelarna tillkommer genom särskilda koefficienter så beräknas de täcka de extra kostnader som orsakas av bakgrundsfaktorerna till koefficienterna.

Kommunernas ekonomi har under senare åren försämrats och coronakrisen har försatt kommunerna i ett allt sämre läge. SFP har i regeringen arbetat för extra finansiering till kommunerna för att hantera denna svåra situation. SFP vill inte ytterligare öka på kommunernas arbetsbörda genom att utöka redovisningsuppgifterna utöver det som redan är stipulerat gällande kommunernas bokslut. Att de olika tilläggen skulle redovisas till staten skulle också öka arbetsbördan inom staten för att granska dessa redovisningar. Denna granskning skulle också kunna leda till ytterligare statlig styrning gentemot kommunerna. Kommunernas grundlagsenliga självbestämmanderätt är viktig att upprätthålla.

Partifullmäktiges beslutsförslag

Motionen anses besvarad med denna motivering.

Motion

Skärgårdstillägg- en nödvändig förutsättning för en livskraftig skärgård.

Skärgårdstillägget, en del av statsandelen för kommunal basservice, är ett viktigt tillägg och stöd för att man ska kunna ordna och utveckla basservicen i skärgårdsområdena. Skärgårds- och vattenkaraktären kostar skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdelar miljoner euro extra. Extra kostnader orsakar bland annat skolskjutsar, hamnar och vattenräddning, organisering av social- och hälsovårdstjänster samt byggande och underhåll av vatten- och avloppsnät.

I lagen om satsandel för kommunal basservice § 11 ( 676 / 2014 )

”Karaktär av skärgård
Kommunens kalkylerade kostnader på grundval av karaktären av skärgård i skärgårdskommuner beräknas genom att det per invånare bestämda grundpriset för karaktären av skärgård multipliceras med kommunens invånarantal.”

Grundpriset utgör år 2022, 438 € per invånare. Skärgårdstillägget kan utgöra ca 1/5 av kommunens totala statsbidrag.

Skärgårdstillägget som är en del av statsandelen för kommunal basservice bör garanterar skärgårdens livskraft och en långsiktig utveckling.

Men idag har skärgårdskommunerna eller kommuner med skärgårds del ingen skyldighet att redovisa hur skärgårdstillägget används gentemot statsmakten.

Därför yrkar SFP: s lokalavdelning i Houtskär på att SFP genom sina representanter i iriksdagen och regeringen arbetar för

Motionärens beslutsförslag

  • att kommunernas användning av skärgårdstillägget bör redovisas.

Motionär

SFP i Houtskär

Christer Friis