Motion 31 – Två Tunnlar

Beslut

Motionen föranleder inga åtgärder.

Behandling

Partifullmäktiges svar

Hyperloop har även diskuterats på senaste partidag. Tekniken är onekligen intressant, men fortfarande i ett tidigt stadium. Senaste år konstaterades det att man “med fog kan säga att Hyperloop är ett exempel på en lovande framtidsvision för transporter av människor och varor, och det är förstås viktigt att sådana visioner understöds. För partiet är det ändå inte ändamålsenligt att låsa sig vid någon enskild teknisk lösning, utan vi ska fortsättningsvis vara öppna för alla idéer som för vårt samhälle framåt, också när det gäller olika sätt att förflytta människor från plats A till B.” Samma konklusion är lätt att komma till fortfarande.

Som motionären korrekt lyfter fram är Finland helt beroende av sjötransporter för att frakta varor till och från Finland. Tanken att komplettera det här med järnvägstunnlar för varutransport är givetvis intressant. Kostnaderna för att planera och bygga tunnlar av det här slaget är väldigt stora. TENtec är benämningen på EU kommissionens informationssystem för att stöda det transeuropeiska transportnätverket TEN-T, som inte bara omfattar rälstrafik, utan även vägar, flygtrafik och sjötrafik. Finland har fått stöd via EU kommissionen för olika trafikprojekt, men de medel som skulle krävas för de linjer motionären lyfter upp är ändå på en helt annan nivå.

Det förändrade säkerhetsläget i Europa har visat hur till exempel flygtrafiken är sårbar och hur ett stängt luftrum innebär att platser lätt isoleras. När framtidens trafiklösningar diskuteras behöver givetvis även de säkerhetspolitiska aspekterna finnas med. Motionärens fokus på framtidens rälstrafik, som både Hyperloop och godstrafik på ny spårbredd är exempel på, är givetvis intressanta och ska hållas kvar i diskussionen. Som partidagen konstaterade senaste år står Svenska folkpartiet för ett innovationsvänligt samhälle och kommer även fortsättningsvis att fördomsfritt arbeta för framtidens trafiklösningar.

Partifullmäktiges beslutsförslag

Motionen anses besvarad med denna utredning.

Motion

Planen är att konstruera två parallella linjelösningar mellan Karis och Norrtälje. Egentligen är det en kombination av tunnlar och broar för järnväg och Hyperloop rör

• TENTec godstrafik Karis – Föglö – Norrtälje och vidare : Problemet med att Finlands export till Europa nästan alltid betyder sjötransport. Problemet kan åtgärdas genom en satsning på havstunnel mellan Esbo och Tallinn, men även en havstunnel lösning mellan Karis och Norrtälje alltså under Åbolands skärgård via Åland till Roslagen. Genom järnväg med standard bredd längs hela rutten kan järnvägstransport från väst Europa nå oss. Lösningen är i linje med Trans-European Transport Network (TENtec) så möjligt EU stöd finns. På svenska sidan blir det fråga om järnväg från Norrtälje till Ostkustbanan (Sundsvall – Stockholm). Karis – Norrtälje tunneln öppnar för godstransporter till västra Europa via Malmö och Köpenhamn, medan Tallinn tunneln och Rail Baltica för transporter till mellan Europa. Dock är det fråga om järnväg så kvar blir sjötransport för stort och tungt gods, men även för gods till övriga EU området där transport tidtabellen även kan uppnås med havstrafik.

• Hyperloop Otnäs – Karis – Föglö – Norrtälje – Stockholm : Hyperloop, är en omarbetning av FS-Links ursprungliga förlag om Hyperloop till Stockholm från Helsingfors regionen. Ändstationerna i detta förslag är Stockholm Östra, vid KTH, och Otnäs i Esbo. Bägge ändstationerna har direkt kontakt till den lokala tunnelbanan och ingendera ligger i kärncentrum. Antalet mellanstationer är begränsat till ovanstående för att minska på kostnaderna för stationer. Sträckningen är även märkbart förkortad och rätare än i det ursprungliga förslaget.  Beräknad restiden med hyperloopen Otnäs – Stockholm Östra är 25 minuter. ”En timmes tåget” Åbo – Helsingfors får med detta ett nytt alternativ, nämligen tåg Åbo – Salo – Karis , byte till Hyperloop med fortsättning till Otnäs. Åbo – Karis cirka en timme och hyperloop Karis – Otnäs 4 minuter, alltså genom att satsa på snabbare tåg Åbo – Karis och ett smidigt byte till Hyperloopen bör det vara möjligt att komma på 60 minuter till Otnäs varefter Väst-Metro mot Helsingfors. Märk även att Stockholms Östra station kan med detta nås från Åbo på en timme och 21 minuter och med T-banan når vi övriga platser i Stockholm.

Om man bygger tunnlar under havsytan mellan Karis och Norrtälje blir man tvungen att i alla fall bygga två tunnlar där den ena tunneln säkrar den andra vid katastrofer. I praktiken bör det vara möjligt att röra sig mellan tunnlarna på särskilda platser. Angående Hyperloop rören måste det vara möjligt att bygga rören i segment som vid behov kan stängas och fyllas med luft till normalt lufttryck, för att kunna evakuera passagerare från hyperloop poddar.

Problemet som återstår för godstrafiken med järnväg är spårbredden. Egentligen ger endast Torneå (gamla) station service för järnväg med standard spårbredd idag. Både Tallinn tunnel projektet och Karis – Norrtälje förslaget bygger på standard spårbredd så transport vidare betyder antingen omlastning till vagnar med finsk spårbredd eller special vagnar som är byggda för två spårbredder. Frågan är när planerar vi i Finland att starta övergången till standard spårbredd såsom man redan arbetar med i Estland via Rail Baltica projektet.

Om det ej blir Hyperloop kan vi kanske ersätta denna lösning med (hyper-) persontåg, men problemet är dock att vi måste få ner restiden till under en timme, alltså blir det en ökning från 25 minuter till … Med vanligt tåg utan stopp så kan man nå en restid på mer än två timmar,  mellan Helsingfors och Stockholm, men detta är inte vad som avses. Det finns egentligen inget hinder att köra persontåg längs godstågs linjen Karis – Norrtälje och kanske även detta kommer att göras fastän utsikten är ’rätt enformig’. Detta skulle betyda att man på Ålands station på Föglö skulle kunna stiga av, alltså bör väl stationen förses med på- och avstigning även för dessa persontåg.

Som klimatåtgärd är bägge lösningarna, Tallinn – tunnelprojektet och Karis – Norrtälje linjen, av allt större betydelse eftersom bägge lösningarna minskar på den mängd av CO2 utsläpp som vi idag har från sjöfarten. Dock blir utsläpps mängden beroende av det utsläpp som tillverkning av el för både tågen och hyperloop poddarna, men el kan även genereras redan idag utan (betydande) CO2 utsläpp. Sjöfart utan CO2 utsläpp, tillbaka till de stora segelbåtarna.

Motionärens beslutsförslag

Föreslår att SFP arbetar

  • för en Hyperloop bana till Stockholm och
  • för TENTec godstrafik mellan Karis och Norrtälje

Motionär

John-Eric Söderman

SFP i Stor-Alberga, Esbo