Motion 33 – Utveckla förhållandena inom flygsektorn i Finland

Beslut

Motionen föranleder inga åtgärder.

Behandling

Partifullmäktiges svar

Motionärerna lyfter fram kampen för Malms flygplats som pågått väldigt länge. Svenska folkpartiet i Helsingfors har aktivt drivit frågan under en lång tid. Majoriteten i Helsingfors stadsfullmäktige har ändå varit av annan åsikt vilket lett till ett ständigt hot mot verksamheten vid Malms flygplats, vilket också motionärerna belyser.

Man kan givetvis se frågan ur olika synvinklar. På ett sätt är det frågan om en markplaneringsfråga i Helsingfors, där staden har planeringsmonopol och kan agera demokratiskt i det hänseendet. Man kan också se frågan som en nationell angelägenhet då Malms flygplats har en central roll både i Finlands historia och för flygverksamheten på ett större område än bara inom Helsingfors stad.

Ett medborgarinitiativ kring Malms flygfält har behandlats i riksdagen. Frågan upplevdes problematisk, kommunikationsutskottet gav följande utlåtande ”Med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande framhåller kommunikationsutskottet att initiativet är problematiskt. Det är inte lämpligt att lagstiftaren ingriper i ett enskilt och lagenligt beslut som hänför sig till den kommunala självbestämmanderätten och samtidigt handlar i strid med redan ingångna avtal mellan staten och Helsingfors stad.”

Det är uppenbart att frågan starkt polariserat både medborgare och beslutsfattare. Svenska folkpartiet har agerat konstruktivt och sakligt försökt nå ett läge där flygverksamheten ska kunna fortsätta. Motionärerna lyfter fram riksdagsledamot Eva Biaudets lagmotion LM 22/2021 som precis som motionärerna noterar skulle förstora Sibbo storskogs nationalpark till Malms flygplats och också möjliggöra fortsatt flygverksamhet där. Lagmotionen har undertecknats av 56 ledamöter.

Som motionärerna beskriver i sin framställan har Svenska folkpartiet målmedvetet arbetat för att Malms flygplats ska kunna fortsätta med sin verksamhet, ett arbete som givetvis fortsätter tills frågan är slutbehandlad.

Partifullmäktiges beslutsförslag

Motionen anses besvarad med denna utredning.

Motion

Malms flygplats är en unik historisk helhet, byggd på 1930-talet och invigd under pompa och ståt år 1938. Även om trafikflyget flyttades till Helsingfors-Vanda flygplats år 1952, har Malms flygplats varit en viktig del av flygsektorn i Finland och en stor del av Finlands piloter har utbildats vid Malms flygplats.

Malms flygplats existens har under en lång tid hotats av olika intressen, bland annat av kortsiktigt tänkande spekulanter, intresserade av att tjäna pengar på skattebetalarnas bekostnad genom markberedning och bostadsbyggen. Miljömedvetenheten hos dessa aktörer har varit mycket dålig, eftersom man inte överhuvudtaget tar hänsyn till miljöaspekterna vid ett byggande av bostäder på området, vars mark i huvudsak består av mjuk lera innehållande diverse miljöfarliga ämnen.

På området där Malms flygplats befinner sig finns även unika naturvärden; en mängd olika fjärilar, insekter och fladdermöss. De stora ängar som finns där är mycket ovanliga idag och bör bevaras som en frizon för de insekter och djur som lever där. Detta är något som bör lyftas fram även i huvudstadsregionen.

Dessutom har det förekommit skandaler, där bland annat Helsingfors tidigare stadsdirektör Jussi Pajunen låtit bli att jäva sig i stadsplaneringsfrågor gällande området, trots att han och hans familj hade stora personliga ekonomiska intressen i området och Pajunen verkade i ledande ställning inom företaget. 2006 upphävde högsta förvaltningsdomstolen Helsingfors stadsplan för området, eftersom det framkom att Jussi Pajunen varit jävig (Källa: Högsta Förvaltningsdomstolens beslut 7.11.2006, taltionro 2945).

Ett annat problem är de anonyma tjänstemännen på Helsingfors stad. Där har utomstående ingen insyn och ingen kan heller kontrollera vilka ekonomiska intressen de har i området och hurudan del de har haft i ödeläggelsen. Även om det inte är tjänstemännen som direkt bestämmer, har de ett stort inflytande på beslutsfattandet och bör därmed utsättas för den granskning som krävs av en modern förvaltning.

Bland Helsingforsborna finns ett stort stöd för bevarandet av Malms flygplats. I den senaste opinionsundersökningen gjord 28.1.–2.2.2022 av Kantar Public, vill 53 % av Helsingforsborna att flygverksamheten fortsätter på Malmsflygfält. 58 % stöder flygverksamheten om bostäder kan ordnas på annat vis. Endast 23 % stöder bostadsbyggande och 19 % kan inte säga.

Finlands största kommunala invånarinitiativ undertecknades av över 31302 personer och inlämnades till Helsingfors stad i augusti 2021. Initiativtagarna ville att Helsingfors stad skulle anordna en rådgivande folkomröstning gällande Malms flygfälts framtid; skall det fortsättningsvis vara i användning för flyg, ja eller nej. Trots det stora intresset från invånarnas sida, samt det faktum att detta är en så pass bred fråga att till och med Eva Biaudet och sannfinländarna kunnat sluta upp gemensamt kring den, beslöt stadsfullmäktige att inte ordna någon rådgivande folkomröstning. Bekymmersamt är att även en SFP-ledamot valde att trampa på folkets önskan om att få uttrycka sin åsikt. Demokratiföraktet och arrogansen är på hög nivå inom Helsingfors stadsstyrelse och stadsförvaltning, vilket på sikt utgör en risk för demokratin i Finland.

Elektrifieringen av inrikesflyget är på stark frammarsch både i Sverige och Norge. En liknande utveckling hade sannolikt kunnat ses även i Finland, om inte verksamheten på Malms flygfält hade körts i sank. Behovet av piloter kommer inte heller att minska i dagens sammanflätade värld.
Frågan om Malms flygplats är av nationellt intresse och av mycket större betydelse än bostäder för 25.000 personer där det bor 650.000 personer. I Helsingforsregionen bor totalt 1,5 miljoner människor.

Motionärens beslutsförslag

Därför yrkar motionärsframställarna på att SFP genom sina representanter i riksdagen, regeringen och Helsingfors stads styrande organ arbetar för

  • att arbeta för ett bredare stöd för Eva Biaudets lagmotion 22/2021 med förslag till lag om utvidgning av Sibbo storskogs nationalpark till Malms flygplats, dess ängar och omgivning. Detta möjliggör användning av Malms flygplats som flygplats för elflygplan och flygplan som använder förnybart bränsle. Under en övergångsperiod på 10 år kan även konventionella flygmotorer och bränsle användas.
  • att stoppa Helsingfors stad från att förstöra den unika miljön vid Malms flygplats. Bland annat följande åtgärder skall förhindras: anläggning av stolpar av olika slag som förhindrar eller försvårar för flygplan att starta eller landa, rivning av byggnader och grävarbeten.
  • att lagstifta om mera öppenhet gällande vilka tjänstemän som är involverade i städers och kommuners processer.

Motionär

Håkan Lövdahl, SFP i Östra Helsingfors
Kenneth Stambej, ordförande, SFP i Sydvästra Helsingfors
Anna-Karin Tötterman, ordförande, SFP i Åbo
Markus Blomquist, SFP i Åbo
Björn Månsson, ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors