Motion 2 – Välfärdsstaten 2.0

Beslut

SFP arbetar för

  • att sysselsättningsgraden under nästa regeringsperiod når minst 80 procent
  • en ansvarsfull, hållbar och långsiktig ekonomisk politik som stävjar statens skuldsättning

Behandling

Partifullmäktiges svar

Vi har stora utmaningar i vår offentliga ekonomi, och vi måste komma åt det strukturella underskottet. Det innebär att vi måste sluta skuldsätta oss. Svenska folkpartiet har tagit fram många olika lösningar för att komma åt problemen och skapa den tillväxt vi behöver. Samtidigt är det helt klart att vi också behöver se strukturella reformer av olika slag. Vi behöver nu satsningar som sträcker sig över flera regeringsperioder. Finland ska vara ett land som lockar företag att investera och skapa arbetstillfällen. Våra företag behöver också förutsägbarhet för att våga investera.

Vi behöver höja sysselsättningsgraden till minst 80 procent. För att det här ska lyckas behöver vi se till att våra företagare inte drunknar i byråkrati. Samhällets uppgift är att möjliggöra företagsverksamhet och inte hindra den. Vi måste trygga en verksamhetsmiljö där företag av alla storlekar hittar arbetskraft och finansiering.

Det ska också alltid löna sig att arbeta. Du ska få mer i handen när du jobbar. Flitfällorna måste fås bort.

Finland ska vara ett konkurrenskraftigt land när det gäller beskattning. Vår beskattningspolitik ska vara långsiktig och förutsägbar. Vi behöver även vidta andra åtgärder som främjar investeringar, såsom skattetekniska lösningar där vinst som återinvesteras beskattas lättare.

Arbetslivet är i ständig förändring och i takt med det ska också arbetslagstiftningen utvecklas. För att det ska vara möjligt krävs förmåga till nytänk bland arbetsmarknadsorganisationer och politiska beslutsfattare. Det ska alltid löna sig att ta emot arbete. Det ska också vara sporrande att jobba efter pensioneringen.

Vi vill tillåta lokala avtal för alla typer av företag, också sådana som inte är fackligt organiserade. Samtidigt vill vi ge arbetstagarna insyn i bolaget via en personalrepresentant till exempel i styrelsen eller något annat ledande organ.

En av Finlands största utmaningar just nu är bristen på arbetskraft, såväl inom den offentliga som den privata sektorn. Såväl pensioneringar som nödvändiga tilläggsrekryteringar medför att vi behöver utländsk arbetskraft och därför behövs åtgärder för en ökad och smidigare arbetskraftsinvandring. Vi har stora utmaningar med att upprätthålla en offentlig service och ett fungerande näringsliv ifall befolkningen inte ökar betydligt. Det är också viktigt att unga lätt kommer in på arbetsmarknaden. Det förutsätter ett nära samarbete mellan utbildningsanordnarna och arbetsgivarna samt medvetna satsningar för att underlätta övergången till arbetslivet.

Vi är stolta över det nordiska välfärdssamhället i Finland som SFP varit med om att bygga upp. Svenska folkpartiet är redo att bära ansvar också för framtidens Finland.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för

  • att sysselsättningsgraden under nästa regeringsperiod når minst 80 procent
  • en ansvarsfull, hållbar och långsiktig ekonomisk politik som stävjar statens skuldsättning

Motion

Dagens politiska diskussion gäller allt oftare hur vi har råd att upprätthålla vår nuvarande välfärd och service. Finland har haft ett betydande budgetunderskott under flera år och balanserad budgeten genom att ta skulder, både för att finansiera gamla men också helt nya projekt. De senaste åren har vi tagit lån för att minska på de problem som uppstod på grund av coronan och kriget i Ukraina men också för att finansiera övrig service.

Statskulden har ökat väsentligt under de senaste tio åren och är nu över 130 miljarder euro. Tidigare när räntorna var låga eller till och med negativa betydde det att våra lånekostnader var låga, och situationen ansågs skenbart hållbar. I dagens läge när räntenivån stigit har räntekostnaderna skjutit i höjden och uppskattas nu till ungefär 3 miljarder euro detta år.

Vi tycker inte det är rätt att ge en stor skuldbörda som arv åt kommande generationer.

Vi tycker inte det är rätt att finansiera vår välfärd med ny skuld, istället borde vi kunna klara oss med de medel vi har.

Även republikens president lyfte också upp denna fråga i en intervju till Turun Sanomat förra året, och sade att vi upprätthåller en välfärd som vi inte förtjänat. Han sade att vi kommer att behöva avstå från den andel vi betalar med lånade pengar och att vi måste lära oss att leva med det som vi lyckats skapa själv. Han förvånar sig över att vi inte vaknat till sakens allvar och nödvändigheten av en ändring.

Nu har fältet vaknat till insikten att vi bör skära ner på de ökade kostnaderna eller på annat sätt balansera vår ekonomi. Vi hör hur en del partier och ministerier gör förslag till nedskärningar på upp till 10 miljarder euro per år för de kommande åren.

Vi tycker inte att det är klokt att spara med nedskärningar, vare sig här och där eller med ”stora osthyveln”.

Vi anser att vi i stället behöver göra en totalremont av välfärdssamhället, och planera ett nytt system som inte bygger på det gamla utan baserar sig på vår nuvarande verklighet och dagens behov. Vårt nya system skall fortsätta med tanken om en nordisk välfärdsstat men bygga mer på, bland annat, vår höga utbildningsnivå, gemensamt och individuellt ansvar, enklare stödbyråkrati, vår starka demokrati och en fungerande arbetsmarknad. Vi behöver planera Välfärdsstaten 2.0 och SFP är som gjord för att vara initiativtagare.

Motionärens beslutsförslag

  • ATT partiet bör vara initiativtagare till en ny parlamentarisk kommitté där man börjar arbetet med att planera Välfärdsstaten 2.0
  • ATT partiet aktivt arbetar för att strukturella förändringar görs i stället för att osthyvelprincipen tillämpas

Motionär

Martin Heinrichs, Stor Hagalund

Päivi Puntila, Stor-Hagalund

Linda Sederholm, Stor-Hagalund