Motion 22 – Stärk minderårigas röst i den nationella politiken

Beslut

SFP arbetar för

  • att åldersgränsen att skriva under nationella medborgarinitiativ sänks till 16 år

Behandling

Partifullmäktiges svar

Motionärerna lyfter fram ett tema som diskuterats flitigt under senare år. Resultaten i Ungas val som ordnas av Allianssi väckte också diskussion i samhällsdebatten inför riksdagsvalet. Det projektet ger ändå inte en heltäckande bild av ungas röstningsbeteende eftersom andelen som deltar inte är heltäckande.

Skillnaderna i valdeltagande bland olika åldersgrupper är större i Finland än i övriga Norden. Denna utveckling oroar, och olika projekt har genomförts för att komma åt problemet. I samband med riksdagsvalet 2023 ordnades en sms-kampanj för att uppmuntra unga att rösta. Kampanjen riktade sig till under 30-åriga väljare, och resultaten ska nu utvärderas av Åbo universitet. Resultaten ska enligt plan presenteras vid årsskiftet.

Motionärerna vill närma sig utmaningarna genom att åldersgränsen att skriva under nationella medborgarinitiativ skulle sänkas till 16 år. Den åldersgränsen används idag också i församlingsvalet där det redan i över 10 års tid varit möjligt för 16–17-åringar att rösta. Eftersom medborgarinitiativ går till riksdagen så kvarstår det parlamentariska ansvaret där, och ett försök med att sänka åldersgränsen för att skriva under nationella medborgarinitiativ kunde vara en möjlighet att öka intresset för den demokratiska processen.

Utmaningen består ändå i dagsläget i det att grundlagens §53.3 säger att ”Minst femtiotusen röstberättigade finska medborgare har enligt vad som bestäms genom lag rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag skall stiftas” vilket i dagsläget förhindrar att en sänkning av åldersgränsen kunde ske. Den här frågan behöver ändå bevakas i det skedet som ändringar i grundlagen bereds.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för

  • att åldersgränsen att skriva under nationella medborgarinitiativ sänks till 16 år

Motion

Ungas valdeltagande är historiskt lägre jämfört med det nationella valdeltagandet. Till exempel i riksdagsvalet år 2019 röstade 55,2 % av 18–24-åringarna, medan det nationella valdeltagandet var 71,4 %. I kommunalvalet år 2021 var valdeltagandet bland 18–24-åringarna 35,4 procent; vilket är nästan 20 % lägre än det nationella valdeltagandet på 56,6 %. Med tanke på välfärdsområdesvalet var ungas valdeltagande en sorglig historia. Endast 27,1 % av unga i åldern 18–24 år använde sin rösträtt, medan det totala valdeltagandet var 47 %. Trots det låga valdeltagandet är unga i ökande takt mer intresserade av politik; till exempel enligt Ungdomsbarometern 2018 är ungas intresse för politik på en rekordhög nivå jämfört med tidigare jämförelseperioder (Statens ungdomsråd, Ungdomsbarometern 2018).

I dagsläget är minderårigas påverkningsmöjligheter ändå väldigt strama. Det är viktigt att vi fortsätter att öka de olika kanaler som unga kan påverka sin vardag, också på en nationell nivå.

Regeringen förslag om att sänka åldersgränsen för att skriva under EU-medborgarinitiativ är en historisk förbättring för 16-åringar att delta i EU-politiken. I betänkandet lyfter arbetsgruppen fram att intresset för samhällelig påverkan väcks redan innan man fyller 18, vilket ska tas i beaktande i en representativ demokrati. Vi behöver en sänkning av åldersgränsen att skriva under medborgarinitiativ också på nationell nivå.

Det finns ett antal ungdomsråd inom kommuner och välfärdsområden och därtill kan ungal lämna in invånarinitiativ. Unga har därmed vissa kanaler att påverka på den kommunala nivån samt på EU-nivå, men inte på den nationella nivån. Ungdomslagen kräver att beslutsfattare hör unga i ärenden som berör oss. En möjlighet för minderåriga att skriva under medborgarinitiativ skulle vara ett till konkret sätt att uppfylla lagens krav.

Motionärens beslutsförslag

Därför vill Svensk Ungdom att Svenska folkpartiet ska arbeta för:

  • Att åldersgränsen att skriva under nationella medborgarinitiativ sänks till 16

Motionär

Julia Ståhle, Förbundsordförande

Malin Lindholm, Förbundssekreterare