Motion 32 – Jämställdhet inom Svenska folkpartiet

Beslut

SFP arbetar fortsättningsvis för

  • att Finland blir ett ledande land i fråga om jämställdhet, där alla, oberoende av kön, kan delta på lika villkor

Behandling

Partifullmäktiges svar

Finland hör till världens mest jämställda länder. Ändå är vårt samhälle ännu långt ifrån jämställt. Fortfarande förekommer löneskillnader som inte kan förklaras med andra orsaker än personens kön. Fortfarande är Finland ett av de farligaste länder i Europa när det gäller våld i närrelationer. Fortfarande saknas det kvinnor på många ledande poster i vårt samhälle, och ett utmärkande drag för det här var den internationella uppmärksamhet regeringen Marin fått då andelen kvinnor i ledande ställning där var stor. Någon motsvarande uppmärksamhet riktas sällan ifall läget är det omvända.

I maj 2023 firar Svenska folkpartiet sitt 117-års jubileum som parti. Under den här tiden har partiet haft 16 partiledare, varav sittande partiordförande är den första kvinnan på posten.

När det gäller partiets utskott har partistyrelsen tillsatt dessa på basen av intresseanmälningar från kretsarna, och intresseanmälningar har även tagits emot öppet via nätet. Utskottens möten är i regel öppna, och det är fritt fram för alla partimedlemmar som är intresserade av de frågor utskotten behandlar att delta på mötena. Information om när och var utskottsmöten ordnas finns tillgängligt i händelsekalendern på partiets hemsida. När det gäller partiets rekrytering tillämpas ingen könskvotering, utan de mest lämpliga sökandena väljs till respektive tjänst.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar fortsättningsvis för

  • att Finland blir ett ledande land i fråga om jämställdhet, där alla, oberoende av kön, kan delta på lika villkor

Motion

Svenska folkpartiet profilerar sig som ett jämställdhetsparti i sitt partiprogram Detta framkommer bland annat genom att partiet i massmedia marknadsför jämställdhet som en av sin viktigaste målsättning.

Med detta i åtanke ter det sig märkligt att den nuvarande könsfördelningen gällande personalen i partiet till 75 procent består av kvinnor medan männens andel uppgår till endast 25 procent.

För att exemplifiera: jämställdhetsutskottet består i nuläget av tio kvinnor och två män, presidium av tre kvinnor och en man. Därtill har partiet inom de tre senaste åren gjort 15 nyanställningar och 80 procent av dessa nyanställda har varit kvinnor.

Såtillvida att partiet inte aktivt går in och försöker ändra på denna uppenbara snedvridning står man inom en snar framtid inför dilemmat där såväl unga manliga blivande partiförmågor som äldre etablerade dylika ser sig om efter andra alternativ.

Vad ämnar Svenska folkpartiet göra för att säkerställa en mer rättvis och jämställd nyrekrytering som inte åsidosätter unga män?

Motionärens beslutsförslag

Motionären yrkar att SFP vid tillsättning av personal samt partiorgan agerar i enlighet med partiets jämställdhetaideal.

Motionären yrkar att SFP utreder om man bör skapa ett manförbund för att undvika att männen diskrimineras i partiet.

Motionär

Johan Ödde Berglund SFP Pojo