Motion 36 – Förövaren ska flytta, inte den våldsutsatta

Beslut

SFP arbetar för

 • att det är våldsutövarens frihet som begränsas
 • att offer för våld i närrelation får tillräckligt med hjälp och stöd för att kunna lämna en våldsam partner
 • att polisen och rättsvården tilldelas tillräckligt med resurser för att reda ut våldsbrott i hemmen
 • att personuppgifter alltid behandlas korrekt så att inte skyddade uppgifter läcker ut

Behandling

Partifullmäktiges svar

Motionären lyfter upp en av de stora oförrätterna i vårt samhälle. Den som blir utsatt för hot och våld ska ju skyddas och förövaren straffas. I praktiken är det ofta som motionärerna säger, tvärtom. Det är givetvis helt oacceptabelt att man som offer ska behöva leva gömd eller med hemlig identitet. I fall där det händer, är det precis som motionären lyfter upp, ett misslyckande från samhällets sida.

Regeringen tillsatte år 2019 en rapportör om våld mot kvinnor. I praktiken är det diskrimineringsombudsmannen som fungerar som rapportör. Till uppgifterna hör att på ett helhetsövergripande sätt bevaka våld mot kvinnor och våld i hemmet, ge akt på hur verkningsfull den nationella lagstiftningen är och bevaka hur internationella förpliktelser fullgörs. Rapportören är en självständig och oberoende aktör. I egenskap av rapportör kan diskrimineringsombudsmannen genomföra eller låta göra utredningar om våld mot kvinnor och våld i hemmet, ta initiativ och ge utlåtanden och råd.

Under regeringsperioden bereddes en lag under ledning av justitieminister Anna-Maja Henriksson, enligt vilken det införs elektronisk övervakning i syfte att effektivera besöksförbudet. Samtidigt blir det kostnadsfritt att ansöka om besöksförbud. Brottmål som gäller brott mot besöksförbud ska i fortsättningen behandlas skyndsamt, och en person som ansöker om besöksförbud efter att ha blivit offer för ett allvarligt brott kan förordnas ett biträde. Dessutom kan polisen på eget initiativ meddela tillfälligt besöksförbud i situationer där det finns risk för våld. Lagen träder i kraft i oktober 2023.

Även om regeringen vidtagit åtgärder behöver arbetet fortsätta. I Finland är rättsstatsprincipen ett viktigt rättesnöre för hur samhällets funktioner byggs upp. Alla finländares rättsskydd behöver beaktas i alla lägen.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för

 • att det är våldsutövarens frihet som begränsas
 • att offer för våld i närrelation får tillräckligt med hjälp och stöd för att kunna lämna en våldsam partner
 • att polisen och rättsvården tilldelas tillräckligt med resurser för att reda ut våldsbrott i hemmen
 • att personuppgifter alltid behandlas korrekt så att inte skyddade uppgifter läcker ut

Motion

Att lämna en våldsam relation är bland det farligaste en utsatt kvinna kan göra, och även om relationen har tagit slut betyder det inte att våldet gör det. Det finns många kvinnor i Finland som lever gömda med skyddad identitet på hemlig ort för att undfly en mans våld. Det är inte värdigt i ett samhälle där alla har rätt att leva ett fritt liv. Förövaren ska flytta, inte den våldsutsatta.

Att leva med skyddad identitet innebär att lämna ett tidigare liv bakom sig och att vara hänvisad till ett liv med begränsningar, inte sällan på flykt från sin förövare som söker efter en. Förövaren får ofta fortsätta leva sitt fria liv, ibland efter ett avtjänat straff, men det finns exempel där kvinnor fått skyddad identitet och den utpekade förövaren tilldelats kontaktförbud, utan att förövaren är dömd för brott. Gömda kvinnor upplever inte bara en begränsad tillvaro och stress i vardagen, utan tvingas även kämpa med de juridiska och praktiska svårigheter som det innebär att byta personuppgifter och dessutom leva med en skyddad identitet.

För att minimera risken att brott begås igen och därmed skydda den eller dem som riskerar att utsättas, har emellertid samhällets åtgärder och stöd stor betydelse.

Trots att utgångspunkten ska vara att flytta på förövaren, kommer det tyvärr att finnas fall då det absolut säkraste är att den utsatta flyttar och byter identitet. I ett sådant fall har samhället misslyckats eftersom kvinnors trygghet styrs av grova inskränkningar i friheten. Det är aldrig den utsatta kvinnans fel, utan det är alltid främst förövaren som är ansvarig. I andra hand är det samhället som inte har fullgjort sitt uppdrag som beskyddare av individens fri- och rättigheter. Detta är också ett exempel på hur samhället inte värnar individens rättstrygghet – de rättsliga påföljder som förövaren eventuellt har dömts till är små i proportion till vad det innebär för den utsatta att riva upp sitt liv och leva med skyddad identitet. Den utsattheten tar inte slut efter att förövaren har avtjänat sitt fängelsestraff. Att leva gömd är en enorm psykisk och fysisk påfrestning för kvinnan, men det har även ekonomiska konsekvenser.

Vi vill även att staten ska kunna utfärda en garanti för personer med skyddade personuppgifter, eftersom det finns exempel på att kvinnor med skyddade personuppgifter mött stora svårigheter att få banklån och därigenom begränsas ytterligare i sitt liv.

Att kvinnor tvingas leva gömda är inte acceptabelt. Under dessa omständigheter får ingenting annat gå fel från myndigheternas sida. Så är dock tyvärr inte fallet – det händer att myndigheter oavsiktligt röjer skyddade personuppgifter och det är oacceptabelt. För att säkra kvinnors skydd vill vi att en bred översyn över hur myndigheter och andra offentliga instanser behandlar skyddade personuppgifter genomförs med syfte att försäkra sig om att sådana uppgifter ska behandlas med högsta sekretess.

Vi måste stå på de utsatta kvinnornas sida – förövaren ska flytta, inte den våldsutsatta. Glöm inte utsatta kvinnor!

Motionärens beslutsförslag

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att SFP genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för:

 • Att det är våldsutövarens frihet som begränsas
 • Att det är våldsutövaren som ska avlägsnas från det gemensamma hemmet och erbjudas möjlighet till rehabilitering
 • Att offer för våld i närrelation får tillräcklig hjälp, inklusive ekonomisk, för att lämna våldsam partner
 • Att polisen och rättsvården tilldelas tillräckliga medel så att rättvisa kan skipas och förövaren ställas till svars för sina brott
 • Att den elektroniska övervakningen av utvidgat besöksförbud följs upp
 • Att det genomförs en bred översyn över hur myndigheter och andra offentliga instanser behandlar skyddade personuppgifter, det med syfte att försäkra sig om att sådana uppgifter alltid behandlas med högsta sekretess.

Motionär

Svenska Kvinnoförbundet r.f.

Anita Westerholm, Förbundsordförande

Agneta Udd-Saarela, Generalsekreterare