Motion 40 – Seniorrådgivningar bör bli lagstadgade

Beslut

SFP arbetar för:

  • att nationella rekommendationer tas fram för att säkerställa bästa möjliga hjälp och stöd för äldre
  • att införa lagstadgade seniorrådgivningar som man får kallelse till, exempelvis då man fyller 70 år

Behandling

Partifullmäktiges svar

Alla ska ha möjlighet till ett säkert och aktivt liv också på äldre dagar. Svenska folkpartiet vill arbeta för ett seniorvänligare Finland och för att alla ska ha en trygg ålderdom. Som motionären lyfter upp är det viktigt att vi i ett tidigt skede stöder de äldres välmående. Ett ökat välmående bland äldre har en positiv inverkan på samhället i stort. Genom att öka de friska levnadsåren förbättras även livsglädjen och funktionsförmågan bland äldre.

Under år 2022 presenterade riksdagens social- och hälsovårdsutskott ett stort lagpaket med förbättringar inom äldreomsorgen. På SFP:s initiativ tillsattes ett moment om att förbättra den förebyggande verksamheten inom äldreomsorgen och att införa lagstadgade seniorrådgivningar i hela landet. Lagmotionen (LM 21/2022) fick understöd av utskottet och lades till i paketet. Lagpaketet godkändes av riksdagen i juni 2022 med följande uttalande:

Riksdagen förutsätter att regeringen utreder god praxis för att stärka den äldre befolkningens hälsa och välfärd och etablerar bästa praxis i hela landet exempelvis som rådgivningsverksamhet för äldre.

Det är viktigt att man kan erbjuda en fysisk servicepunkt som kan stödja seniorerna i deras vardag. Likaså måste man inom ramen för seniorrådgivningen utveckla tjänster som främjar en trygg ålderdom. Syftet är att alla äldre erbjuds möjlighet till en hälsokontroll och en genomgång av livssituationen för att få råd och anvisningar för sitt välmående och för vård och hjälp om det behövs. Det är viktigt att satsa på de förebyggande tjänsterna. Via seniorrådgivningarna kan man också förebygga ensamhet och utmaningar med psykisk ohälsa bland äldre.

Alla äldre förtjänar en meningsfull vardag och ett värdigt och möjligast aktivt liv. Mödra- och barnrådgivningen har sin givna plats i vårt samhälle som effektiv förebyggande verksamhet. Svenska folkpartiet anser att seniorrådgivningar också kan spela en viktig roll för att garantera seniorer rätt till god service och rätt vård.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att nationella rekommendationer tas fram för att säkerställa bästa möjliga hjälp och stöd för äldre
  • att införa lagstadgade seniorrådgivningar som man får kallelse till, exempelvis då man fyller 70 år

Motion

Den åldrande befolkningen och förändringen i åldersstrukturen anses ofta vara en utmaning för det finländska samhället. Att livslängden ökar är ändå något att glädjas över. År 2023 kommer vi i Finland att ha ca 636 000 personer som är över 75 år vilket motsvarar ca 11 % av befolkningen.

Allt fler äldre har framför sig upp till tjugo eller till och med trettio levnadsår efter pensioneringen. De flesta både vill och klarar av att bo kvar i sitt eget hem livet ut om vardagen känns meningsfull och funktionsförmågan bibehålls. Därför är det otroligt viktigt att vi i ett tidigt skede och stöder de äldres välmående och deras förutsättningar att bo hemma. Det är både humant och sparar på samhällets kostnader. Trots att den äldre inte lider av någon underliggande sjukdom minskar den fysiska prestationen med tiden och vanliga hälsoutmaningar för seniorer inkluderar olyckor, sömnlöshet och olika mentala problem.

En i grunden frisk person kan lida av omedvetna brister i hälsan såsom diabetes, högt blodtryck eller en underliggande infektion, som kan förorsaka allvarliga hälsorisker och behov av omfattande sjukvård om de inte upptäcks i tid. En till synes aktiv äldre anhörig i gott skick kan de facto lida av ensamhet, depression och otrygghet i sitt hem. Dessa hot mot den äldres hälsa och möjligheter att klara av vardagen kunde lätt förhindras genom förebyggande hälsokontroller, samtal med sakkunniga och tillräcklig information.

Flera kommuner i Finland har självmant gått in för att införa seniorrådgivning för äldre invånare.  Rådgivningen har ofta verkställts genom att man kallat in en hel årskull till hälsokontroll och diskussioner kring stödbehov och boende. En av dessa är Brahestad, som i över 15 år med framgång har haft seniorrådgivning som ett medel att stödja den äldre befolkningen och samtidigt förebygga behovet av dyra vårdformer. Över 80 % av de inkallade har deltagit och en del har redan gjort förändringar i livsstilen före besöken. Det är viktigt att man satsar på förebyggande åtgärder som i det långa loppet sparar på dyra vård- och sociala kostnader. Alla seniorer har rätt till samma möjligheter till god service och rätt vård. Seniorrådgivningarna skulle ha stor inverkan på välmåendet.

Motionärens beslutsförslag

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att SFP genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för:

  • Att enhetliga nationella rekommendationer tas fram om vilka behov av hjälp, vård och omsorg de äldre i gemen behöver och hur deras funktionsförmåga och kognitiva färdigheter bäst kan stödjas av den offentliga social- och hälsovården.
  • Att seniorrådgivningar blir en lagstadgad serviceform inom varje välfärdsområde

Motionär

Svenska Kvinnoförbundet r.f.

Anita Westerholm, Förbundsordförande

Agneta Udd-Saarela, Generalsekreterare