Åtgärda bristerna i energibeviset

Vad tänker regeringen göra för att åtgärda brister som framkommit i energibeviset för småhus? I ett skriftligt riksdagsspörsmål efterlyser SFP-ledamöterna Carl Haglund och Anders Adlercreutz åtgärder.

Förra riksdagen godkände enhälligt att energibeviset för småhus ändras för att undvika de jämförelseproblem som de olika koefficienterna för energiformerna för närvarande skapar.

Användningen av koefficienterna gör beviset svårförståeligt och gör att beviset inte åskådliggör den faktiska energikonsumtionen. En arbetsgrupp tillsattes för att utreda ärendet, men det ändringsalternativ som gruppen presenterat innehåller ändå i praktiken inga förändringar i förhållande till det tidigare energibeviset.

– Vi är glada över att den förra riksdagen insåg sitt misstag men vi är inte nöjda med det förslag som har presenterats för riksdagens miljöutskott, säger Haglund. Det presenterade alternativet innehåller alltjämt de faktorer som orsakar jämförelseproblematiken och är fortsättningsvis lika vilseledande för konsumenten. I stället för att klart berätta hur energieffektiv en byggnad är betonas fortfarande det med energiformskoefficienter korrigerade resultatet. Arbetsgruppen hade även andra och bättre alternativ.

– I enlighet med riksdagens vilja borde bedömningen av energieffektiviteten beräknas på mängden köpt energi, säger Adlercreutz. Han tillägger att ett energibevis skall leda till bättre, effektivare byggande – det skall inte vara ett spel där man ställer olika energiformer mot varandra, i synnerhet som samma energiform kan produceras på många olika sätt.

– Även arbetsgruppens andra alternativ är förenliga med EU-direktivet och skulle ha varit enkla att genomföra. Därför vill vi veta hur regeringen nu tänker agera, säger ledamöterna.

Är regeringen överens med Immonen?

Svenska riksdagsgruppen tar kraftigt avstånd från riksdagsledamot Olli Immonens åsikter om det mångkulturella samhället och fördömer hans uppmaning till kamp för en sann finsk nation, säger riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Läs föregående artikel

SFP: Ansvarslöst, Soini!

Just nu pågår en debatt om det stöd som asylsökande erhåller i Finland. Utrikesminister Timo Soini sade i går att stöden till asylsökande bör ses över. Det har Ida Schauman, ordförande för SFP:s integrationspolitiska utskott, svårt att smälta.

Läs följande artikel