Bergqvist: Nytt företagssaneringsförfarande stöder både företagaren och gäldenären

Riksdagen har idag godkänt flera lagändringar för att underlätta tillgången till skuldsanering och företagssanering. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (Sfp), som även är vice ordförande i riksdagens lagutskott, är nöjd med att en av åtgärderna av regeringens paket för att bekämpa överskuldsättning nu konkretiseras.

– Målet med de här förändringarna är att främja sanering av företagsverksamhet i ett tillräckligt tidigt skede och att förbättra skuldsaneringen och dess omfattning i enlighet med regeringsprogrammet, säger Bergqvist.

Vid sidan om normal företagssanering grundas nu ett nytt saneringsförfarande i ett tidigt skede, som gäldenären kan ansöka om innan det är fråga om insolvens. Det blir även möjligt för styrelsen i ett aktiebolag eller andelslag att fatta beslut om att ansöka om företagssanering. 

– Oftast tar man alltför sent tag i ekonomiska svårigheter och behov av att sanera affärsverksamheten. Det är mycket välkommet att förfarandet ska bli snabbare och smidigare och att också små och medelstora företags möjligheter till sanering förbättras, säger Bergqvist. 

Även skuldsaneringsförfarandet görs smidigare. Ändringarna gör det lättare för företagare som hamnat i en ekonomiskt svår situation att få skuldsanering och komma igång igen. 

– De senaste åren har bevisat att snabba förändringar och yttre omständigheter kan försätta företagare i väldigt besvärliga situationer. Det ligger i allas intresse att bibehålla fungerande företag och det mervärde och arbetsplatser som företagen genererar. Den här lagen stöder företagen i att snabbare komma på fötter igen och få en nystart, säger Bergqvist.

Lagutskottet konstaterade i sitt betänkande att regeringens proposition är en genomtänkt och balanserad helhet som förbättrar ställningen inte bara för dem som är skuldsatta i näringsverksamhet utan också för andra gäldenärer, och att ändringarna inte heller är oskäliga för borgenärerna. Lagutskottet anser att det är viktigt att följa med hur reformen fungerar och hur den kommer att förverkligas i praktiken.

Norrback: Olika hållbara energiproduktionsformer behövs för att uppnå ett koldioxidneutralt Finland till 2035

Anders Norrback, riksdagsledamot (SFP), har lämnat in ett skriftligt spörsmål om möjligheterna till att söka finansiering för andra förnybara energiproduktionsformer än vindkraft, och om huruvida ministeriet har som avsikt att på andra sätt stöda och främja byggandet av alternativa energikällor, t.ex. vätgasanläggningar.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Likabehandling och samma rättigheter måste tryggas för alla i vårt samhälle

Idag förde riksdagen remissdebatt om Diskrimineringsombudsmannens berättelse för år 2022 där Veronica Rehn-Kivi deltog i debatten. På basis av statistiken i Diskrimineringsombudsmannens berättelse kan man tyvärr konstatera att diskrimineringen fortfarande finns djupt i det finländska samhällets strukturer. Funktionshinder är den största diskrimineringsgrunden utgående från antalet kontakter med Diskrimineringsombudsmannen, hela 806 stycken fall mellan 2018 och 2021.

Läs följande artikel