Biaudet välkomnar anslag för språkkurser i svenska inom vård- och omsorgsarbete i Helsingfors

Riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) gläds av att riksdagens finansutskott föreslår ett ökat anslag på 200 000 euro för att förbättra kunskaperna i svenska inom vårdbranschen i Helsingforsregionen. Social- och hälsovårdsministeriet kan nu bevilja särskilda medel för språkkurser och andra åtgärder, för att råda bot på bristen på svenskkunnig personal.

– Bristen på svenskspråkiga vårdare inom hemvården, till exempel, är ingen nyhet. Endast 15 procent av dem som ville ha hemvård på svenska hade fått det, visade Helsingfors stads enkät. Det är tydligt att utbudet inte alls svarar på efterfrågan, säger Eva Biaudet.

Justitieombudsmannen har krävt att social- och hälsovårdsverket vid Helsingfors stad skrider till åtgärder för att säkra de språkliga rättigheterna inom hemvården. Behovet att rekrytera personal med kunskap i svenska är akut i Helsingfors.

– Erfarenheten visar att det inte finns tillräckligt många som ansöker till svenskspråkig utbildning för att personalbehovet ska kunna fyllas. Vi behöver göra vårdarbetet mer attraktivt i allmänhet. Därtill behövs olika åtgärder för att lösa bristen på svenskspråkig personal. De flesta har läst sin skolsvenska men många upplever att de ändå inte klarar sig i arbetet på svenska. Här finns alltså en stor potential på att förkovra kunskaperna i svenska, åtminstone till en bättre nivå. Vi i SFP är övertygade om att det finns en efterfrågan för språkkurser även bland personer med invandrarbakgrund.

Norrback gläder sig över tilläggsfinansieringen till jordbruket och fiskerihushållningen


Riksdagsledamot Anders Norrback är otroligt nöjd över att lantbruksrådgivningen beviljas 1,8 miljoner i tilläggsfinansiering av riksdagens finansutskott. Även yrkesfiskarna får ett tilläggsanslag på 50 000 euro.

Läs föregående artikel

Ollikainen: Strålande att Konsttestarna får en fortsättning


Det uppskattade 3-åriga projektet, Konsttestarna, där alla Finlands åttondeklassister fått uppleva och utvärdera olika konstevenemang får en fortsättning. Projektet, som även kallats för världens största konstrecension eftersom 200.000 åttondeklassister berörts, har finansierats av Svenska Kulturfonden och Suomen Kulttuurirahasto och projekttiden avslutas i år.

Läs följande artikel