Hållbarhet kräver delaktighet

Hållbarhet, klimat och energi är tre stora och viktiga ämnen i SFP:s valprogram. Riksdagsvalskandidat Steven Frostdahl ser arbetet med dessa frågor som högt prioriterat och hoppas att nästa regeringsprogram tar förhållanden som präglar människors liv och vardag på landsbygden bättre i beaktande.

– Det kommande regeringsprogrammets målsättningar får inte ställas på ett sådant sätt att den österbottniska lokalbefolkningen körs över, understryker Frostdahl.

– Även frågor som påverkar naturskydd, viltvård, tillståndsfrågor och primärnäringarnas verksamhetsförutsättningar måste kunna lösas så att människor och företag som berörs inte ställs inför oskäliga utmaningar, tillägger Frostdahl.

Frostdahl framhåller att regeringen noggrant behöver se över hur man implementerar direktiv från EU och hur de påverkar finländskt näringsliv, jordbruk och finska markägare. Frostdahl betonar även starkt att mark- och fastighetsägares lagliga rättigheter och intressen ska bevakas i alla frågor som berör äganderätten.

– Erfarenheterna de senaste åren har visat att det finns ett stort behov av att förstärka lokalbefolkningens möjligheter till delaktighet och inflytande i hur olika myndighetsbeslut utformas.

– Den kommande regeringens arbete behöver styras upp av riksdagsledamöter som är insatta i människors vardag. Finlands kommande riksdag behöver fokusera på frågor som berör hållbarhet, klimat och energiframställning. Men det måste göras på ett sådant sätt där lokalbefolkningen hörs på ett rättvist och ansvarsfullt sätt, säger Frostdahl.

Frostdahl ser hotbilder med bristande tilltro mellan myndigheter och lokalbefolkning.

– Arbetet med hållbarhet och högt ställda klimatmål försvåras ofrånkomligen ifall lokalbefolkningen tappar förtroendet för myndigheternas planläggningsarbete, säger Frostdahl.

– SFP har ett bra program som grund för många viktiga framtidsfrågor och partiet har som uppgift att lyfta upp österbottningarnas synpunkter bestämt men även genom saklig samverkan, och faktabaserad dialog, avslutar Frostdahl.

Henriksson: Nu behövs ekonomisk tillväxt för att trygga välfärden!

De senaste åren har varit tuffa på många sätt och den offentliga ekonomin har utmanats både nationellt och globalt. Utan ekonomisk tillväxt riskerar vi vår välfärd sade SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson vid seminariet Finland 2023-2027, i Helsingfors. Henriksson underströk företagens avgörande roll för att skapa arbetstillfällen och tillväxt.

Läs föregående artikel

Henriksson och Himmanen: Hållbar energi skapar välfärd

Svenska folkpartiet lanserade idag sitt energipolitiska program med rubriken ”Hållbar energi skapar välfärd”. Programmet presenterades av SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson och Heidi Himmanen som lett arbetsgruppen som berett programmet.

Läs följande artikel