Henriksson: Barn, unga och företagsamhet i fokus i fjärde tilläggsbudgeten

Exceptionella tider kräver exceptionella beslut. Regeringens fjärde tilläggsbudget på sammanlagt 5,5 miljarder euro är ett historiskt paket för att stärka framtidstron i vårt land och börja återbyggnaden på grund av coronaepidemin. Det säger SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson. Vi satsar målmedvetet på såväl infrastrukturprojekt som ökar konkurrenskraften och skapar sysselsättning, samt främjar klimatsmarta framtidslösningar. Vi satsar mycket på barn och unga för att minska de negativa effekterna av epidemin.

– Jag ser det som ytterst viktigt att just barnen och de unga nu sätts i fokus. Vi ska inte göra samma misstag som under ”laman” i början av 1990-talet. För SFP är det viktigt att Finland fortsätter jobba för att bli världens barnvänligaste land. Den här tilläggsbudgeten med satsningar på 316 miljoner är ett kvitto på att just barns och ungas välmående och framtid sätts i fokus. Det inkluderar stödåtgärder på alla stadium – från småbarnspedagogik till gymnasier och yrkesskolor. Dessutom satsar vi också på det uppsökande ungdomsarbetet och ungas fritidssysselsättning, säger Henriksson.

– Vi behöver också nu fokusera på höjning av sysselsättningen. Vårt behov av reformer är fortfarande minst  lika stort som det var före coronapandemin. Regeringen är också här ambitiös och höjer ribban. Regeringen kommer vid höstens budgetria att slå fast en ny målsättning, som är högre än 60 000 nya sysselsatta. Vi kommer fortsätta att målmedvetet arbeta för att höja sysselsättningen.

– Just nu behövs åtgärder som stärker medborgarnas förtroende för ekonomin och som sätter fart på konsumtionen, säger Henriksson. Det får hjulen hos företagen att snurra. Samtidigt behöver Finland vara ett land som är intressant att investera i, och ett land där vi har ett gynnsamt klimat för företagen att verka i, samt tillräckligt med skolad arbetskraft. Åtgärder som stärker vår konkurrenskraft och samtidigt tar vara på det digitala utvecklingshopp som nu gjorts och som bidrar till målet att göra vårt land klimatneutralt år 2035 är alla viktiga. Den här tilläggsbudgeten bäddar också för en sådan utveckling.

– Nu reserveras pengar för företagens kostnadsstöd som vi kommer att övergå till från och med 8:e juni. Dessutom ökas fullmakterna för TKI-understöd vilket är viktigt för att öka innovationerna. Den kampanj för storföretag som lanserades i början av året får också tilläggsfullmakter.

Tilläggsbudgeten innehåller betydande stimulansåtgärder i form av ett stort infrastrukturpaket. Sammanlagt satsar regeringen 404 miljoner på nya infrastrukturprojekt, 30 miljoner på basvägnätet samt 100 miljoner på kollektivtrafiken och 18 miljoner på cykelvägar. Förslaget innehåller också en satsning på 192 miljoner på industriella projekt, däribland Metsä Groups biofabrik i Kemi.

– Huvudstadsregionen är en viktig motor för den finländska ekonomin. Därför är det viktigt att regeringen nu satsar 755,8 M€ på utvecklingen av markandvändnings-, bostads- och trafikavtalen. Med avtalen främjas bland annat hållbara trafikprojekt och förmånligt boende. Staten förbinder sig också till att finansiera kommunaltekniska bidrag och startbidrag till bostadsproduktion med 180 miljoner euro åren 2020-2023.

– Kommunerna har det tufft till följd av coronakrisen och regeringen satsar sammanlagt 1,4 miljarder för bland annat bastjänster i kommunerna, inklusive stöd åt barnfamiljer och unga samt äldre. Detta paket innehåller också kompensation för minskade skatteintäkter. Kommunen är närmast finländarna och erbjuder vår viktigaste grundservice, därför är kommunpaketet viktigt.

– Vi föreslår flera andra satsningar som är viktiga bland annat för omställningen till mera klimatsmart uppvärmning. Såväl kommuner som privatpersoner kan få understöd för att övergå från oljeuppvärmning till mer klimatvänliga lösningar. Dessutom satsar vi också mera på biogasprojekt.

Tilläggsbudgeten innehåller en hel del satsningar på höjning av kunskapsnivån, samt främjandet av forskning och innovation. Bland annat föreslås Finlands Akademi få sammanlagt 35 miljoner euro i tilläggsanslag.

– Regeringen gör också betydande tilläggssatsningar på högskolorna. Vi höjer antalet studieplatser i höst med ungefär 4800 vid universiteten och yrkeshögskolorna. Dessutom satsar vi på studerandes välmående och ett ökat utbud kurser via det Öppna universitetet. Det här är viktigt för att trygga fortsatta studier för unga.

– Det centrala nu är att så småningom få samhället tillbaka på fötter igen. Coronakrisen är inte över, men vi har nu kunnat lätta på restriktionerna. Med de stimulansåtgärder vi nu föreslagit kommer vi en bra bit på väg då det gäller att skapa framtidstro och en hållbar bro över krisen.

SFP i Esbo: Rätt till vård på svenska men få som klagar över brister

Esbo stadsstyrelse behandlade idag social- och patientombudsmannens årsberättelse för år 2019. I berättelsen konstateras att endast få kontakter tagits av svenskspråkiga invånare. SFP:s stadsstyrelsemedlemmar Anders Portin och Christina Gestrin ser ett problem i att andelen svenskspråkiga som kontaktat ombudsmannen är betydligt lägre än den procentuella andelen svenskspråkiga i Esbo.

Läs föregående artikel

Henriksson: Stamväg 68 och Lagmansgårdens nybygge får stöd i tilläggsbudgeten

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är nöjd med de satsningar som regeringens tilläggsbudget medför för Österbotten. Bland stimulansåtgärderna finns förnyande av Kållby järnvägsbro, byggande av den fjärde avkörningsrampen i korsningen av riksväg 8 och stamväg 68 i Edsevö samt fullmakt att starta byggandet av den nya Lagmansgården.

Läs följande artikel