Rehn-Kivi gläds över flera viktiga satsningar på förebyggande arbete i nästa års budget

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi är nöjd med förslaget till statsbudget för 2021.

– Jag är glad över att de förebyggande åtgärderna betonas i statsbudgeten för nästa år. Det är nu av speciell vikt att vi stöder våra kommuner, våra företag och organisationer över det tyngsta skedet efter coronaepidemin så att de också i fortsättningen kan vara med i samhällsbygget och erbjuda den service medborgarna behöver, säger Rehn-Kivi som deltagit i finansutskottets arbete.

Rehn-Kivi betonar vikten med att ersätta kommunerna fullt ut för de direkta kostnader som uppkommit till följd av coronaepidemin. Dessa ersättningar beviljas utanför själva budgetramen så länge det behövs.

Rehn-Kivi delar finansutskottets oro för den mentala hälsan i Finland och är nöjd med att man nu vill åtgärda bristerna i fråga om resurser, kunnande och vårdprocesser och förstärka de preventiva lågtröskeltjänsterna inom bashälsovården, samt ge stöd till framför allt barnfamiljer och unga.

Också koordineringsarbetet kring sällsynta sjukdomar får en budgetreservation, vilket betyder att förverkligandet av det nationella programmet för en jämlikare vård av personer med sällsynta sjukdomar kan sätta igång.

Ett särskilt omnämnande ger Rehn-Kivi för anslagen för vaccinanskaffning och befrämjande av nationell vaccinforskning, vilka är förebyggande åtgärder av största vikt.

– Då coronavaccinerna är tillgängliga ska varje finländare få vaccinet, avgiftsfritt, säger Rehn-Kivi.

Adlercreutz: Viktiga satsningar på ungas företagsamhet och export

Svenska riksdagsgruppens ordförande och medlem i finansutskottet Anders Adlercreutz är mycket nöjd över de satsningar som finansutskottet gör på ungas företagsamhet och på att främja exporten.

Läs föregående artikel

Thomas Blomqvist: Bra kompletteringar i riksdagsbehandlingen av budgeten

Riksdagen har behandlat statsbudgeten för nästa år och gjort vissa tillägg gällande olika enskilda projekt. Finansutskottet beslöt i dag om de slutliga budgetmedlen.

Läs följande artikel