Sandra Bergqvist valdes till Folktingets ordförande

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist valdes till Folktingets ordförande på Folktingets 100 års jubileums sessionen i Mariehamn. Bergqvist tar över ordförandeskapet efter avgående ordförande Thomas Blomqvist.

– Under de senaste åren har samhällsdebatten hårdnat och språkklimatet i vårt land har kommit in i en negativ spiral. Det här har lett till att fokus lätt blir på helt fel saker och diskussionen stannat på en nivå som är långt ifrån saklig eller konstruktiv. Om vi vill nå resultat måste vi komma vidare. Vi måste ta oss ut den stagnerade språkdebatten, säger nyvalda Folktingsordförande Sandra Bergqvist.

Folktingets huvuduppgift är att arbeta för svenska språkets ställning i Finland. Folktinget bevakar och främjar den svenskspråkiga befolkningens rättigheter och intressen över de politiska gränserna. Till Folktingets uppdrag hör att verka för en levande tvåspråkighet och för ett tolerant och jämställt språkklimat.

– Tvåspråkighet ska inte få glömmas bort av regeringen. Myndigheternas ansvar för det svenska får aldrig förringas och rätten till service på svenska ska aldrig få ses som sekundär. Det handlar inte om att de svenskspråkiga ska få särrättigheter. Det handlar kort och gott om att få samma rättigheter som majoriteten av befolkningen. Det handlar om tillgång till lagstadgad service på det egna modersmålet. Det handlar om att bli behandlad på ett jämlikt sätt, säger Bergqvist.

– Folktinget ska jobba för att den nya regeringen aktivt stöder landets tvåspråkighet. Det behövs en uppdaterad version av nationalspråksstrategin som tar sikte på dagens utmaningar och på hur vi vill att framtiden ska se ut, avslutar Bergqvist.

SFP-rösten behöver höras i Bryssel

SFP lanserade sitt EU-valsprogram Den Europeiska Unionen är världens mest lyckade fredsprojekt. Fredens betydelse är lika stor i dag som när EU skapades. SFP anser att Finland ska vara en proaktiv och konstruktiv aktör inom EU.

Läs föregående artikel

Blomqvist tackar för sin tid som Folktingets ordförande

Folktinget sammanträdde till 100 års jubileumssession i Mariehamn under veckoslutet. Thomas Blomqvist ställde inte upp för omval efter att ha fungerat som Folktingets ordförande i fyra år. Blomqvist efterträds av riksdagsledamot Sandra Bergqvist.

Läs följande artikel