Ser regeringen möjligheten med Norden?

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson gläder sig över att Norden har en synlig roll på FinlandsArenan. Samtidigt frågar hon var handlingar för ett starkare nordiskt samarbete finns hos regeringen.

– För oss i Norden är det naturligt att värna om demokratin, rättsstatsprincipen samt att stå fast vid internationella avtal. Därför har vi en gemensam uppgift i att försvara dessa fundament i det dagliga politiska arbetet, och inte enbart i festtalen. Vilken är regeringens vision för Norden och hur ser man på Finlands roll? Det vore viktigt också för befolkningen att få veta, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Svenska folkpartiet i Finland har historiskt betonat betydelsen av nära nordiskt samarbete. Henriksson har i Nordiska Rådet arbetat med att fördjupa det nordiska samarbetet, senast genom att initiera och se till att det införs ett nordiskt elektroniskt ID. Det är ett steg i rätt riktning för att underlätta det vardagliga för oss som lever i Norden. Även det nordiska försvarssamarbetet är ett initiativ från SFP. –

Det mer ansträngda säkerhetsläget i Östersjöregionen betyder att det finns all orsak att intensifiera försvarssamarbetet inom Norden, särskilt mellan Finland och Sverige. Norden har allt att vinna i detta och det är dags att ta nästa steg.

– För att förtroendet mellan invånare och förtroendet mellan de olika nordiska länderna fortsättningsvis ska vara starkt måste de samhälleliga strukturerna vara smidiga och stöda människors, organisationers, företags och det offentligas samarbete. Förtroende är centralt för försvarssamarbetet och det är vi politiker som har ansvar att strukturerna ger möjligheter istället för att bygga hinder.

Regeringen saknar värdepolitisk kompass

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson efterlyser en ordentlig värdedebatt i samhället.

Läs föregående artikel

Regeringen bär ansvar för sina dåliga beslut

SFP:s partiordförande tidigare justitieminister Anna-Maja Henriksson anser att de förändringar den sittande regeringen gjort i asylprocessen på alla sätt varit skadliga.

Läs följande artikel