SFP accepterar inte att Varha försvagar svenskspråkiga servicetagares grundläggande rättigheter inom funktionshinderservicen

Nämnden för social- och hälsovård behandlade under sitt möte 15.8 en plan med organisationsförändringar inom Varha, i planen ingick det att centralisera funktionshinderservicen inom välfärdsområdet. I dagsläget är den svenskspråkiga och finskspråkiga funktionshinderservicen uppbyggd med egna särlösningar och strukturer, för att kunna möta det behov som finns bland servicetagarna och för att trygga att hela vårdkedjan inom funktionshinderservicen ges på servicetagarens modersmål.

– Krävande funktionshinderservice är ett smalt expertområde där vi måste ta vara på de svenskspråkiga experter som finns. Att splittra verksamheter och föra in personalen i finsk arbetsmiljö ökar risken att de söker arbete hos andra arbetsgivare. Servicetagarna är en minoritet i minoriteten och behöver få omsorgen på modersmålet, säger Regina Koskinen, ordförande för nationalspråksnämnden i Varha.

Planen för organisationsförändringen behandlades på nationalspråksnämndens möte 24.8, där nämnden utformade sitt utlåtande. I utlåtandet konstaterar nämnden att för att kunna säkerställa en svenskspråkig service inom funktionshinderservicen behöver det finnas en egen resultatenhet/ ansvarsområde som ansvarar för den. Om organisationsförändringarna går igenom som de nu är skrivna och man därmed slår ihop den svensk- och finskspråkiga specialomsorgen är risken stor att det svenska försvinner in i det finska. Här finns en stor risk att minoritetsspråket glöms bort. Det här gör dessutom det extremt svårt för Egentliga Finlands välfärdsområde att fullfölja sitt nationella specialuppdrag att producera och sälja svenskspråkig service inom krävande funktionshinderservicen till andra välfärdsområden.

– Det finns även ekonomiska fördelar i förverkligandet av svenska funktionshindertjänster som eget ansvarsområde. Det ökar på sannolikheten för tillgång till svensktalande personal och därmed egen producerad service, framom dyra köptjänster. Även egen process för svenskspråkig service sparar in flera aktörers tid och resurser. Men framför allt handlar det om att inte splittra de fungerande svenskspråkiga lösningarna inom krävande funktionshinderservice, säger Regina Koskinen. 

SFP:s fullmäktigegrupp känner stark oro för den svenskspråkiga funktionshinderservicen inom Varha. De personer som krävande funktionshinderservicen berör, är bland de mest sårbara klientgrupperna inom välfärdsområdet, och som har svårt att själva stå upp för sina rättigheter. Om Varha genomför denna organisationsförändring, försvagar Varha onekligen dessa personers grundläggande rättigheter – rätten till en fungerande vardag med det stöd och omsorg som personen behöver på sitt modersmål, vilket ofta är det enda språket som personen behärskar. Detta kommer SFP:s fullmäktigegrupp inte att acceptera.


SFP:s fullmäktigegrupp i Egentliga Finlands välfärdsområde

Välfärdsområdets anställda får cykelförmån

Måndagen 4.9 samlades Österbottens välfärdsområdesfullmäktige för höstens första möte. I välfärdsområdesdirektören lägesbild presenterade Marina Kinnunen områdets ekonomiska översikt. Direktören tog också fasta på kritiken angående telefonservicen som lyfts upp i media den senaste tiden. Kinnunen hälsade att kritiken har gått fram och utveckling sker hela tiden. Rainer Bystedt lämnade även in en motion i samma ärende under mötet.

Läs föregående artikel

Vår (o)ändliga, smutsiga resurs

Hotet mot vårt vatten är en långsiktig och allvarlig utmaning för Finland och resten av världen. Miljöhoten kommer inte ensamma, och våra vattenresurser är hotade av föroreningar, torka och förlust av biodiversitet. Trots att Finland har tillgång till rent och högkvalitativt dricksvatten och tusentals sjöar, påverkas även vi av globala hot. Föroreningar som näringsämnen, kemikalier, läkemedelsrester och mikroplaster förorenar våra vattendrag och hamnar i näringskedjan. För att bekämpa dessa hot krävs samarbete, både inom EU och internationellt.

Läs följande artikel