Välfärdsområdets anställda får cykelförmån

Måndagen 4.9 samlades Österbottens välfärdsområdesfullmäktige för höstens första möte. I välfärdsområdesdirektören lägesbild presenterade Marina Kinnunen områdets ekonomiska översikt. Direktören tog också fasta på kritiken angående telefonservicen som lyfts upp i media den senaste tiden. Kinnunen hälsade att kritiken har gått fram och utveckling sker hela tiden. Rainer Bystedt lämnade även in en motion i samma ärende under mötet.

Gruppordförande Maria Palm lyfte i sitt gruppanförande upp frågan om det gemensamma patientdatasystemet. SFP-gruppen understödde förslaget om att köpa ett nytt mer heltäckande patientdatasystem från det finska företaget Tietoevry. Datasystemet Lifecare hade i välfärdsområdets konkurrensutsättning fått överlägset flest poäng i bedömningen tillämpades. I bedömningen stod priset för 30% och kvaliteten för 70% av poängen. Fullmäktige godkände enhälligt det nya systemet.

Ytterligare godkände fullmäktige också de förslag till nya personer att ta över Patrick Ragnäs uppdrag inom välfärdsområdet. Ragnäs har begärt om befrielse från sina uppdrag och följande personer tar över:

Som ny ordinarie fullmäktigeledamot valdes Gun Granlund, som tidigare varit första ersättare. Som ersättare för Joacim Sandbacka i välfärdsområdesstyrelsen valdes Karl-Gustav Svedjebäck. Mia West tog över ordförandeposten inom räddningssektionen och Gun Granlund tillträdde som ordinarie medlem i räddningssektionen. Marja Lindberg tog över Gun Granlunds ersättarplats i samma sektion. Roberth Sjöström valdes som ersättare i valnämnden. Karl-Gustav Svedjebäck valdes även på gruppmötet 31.8 som gruppens vice ordförande.

En fin nyhet för välfärdsområdets anställda är att fullmäktige idag också godkände ibruktagandet av en cykelförmån för sina anställda. Cykelförmånen innebär en skattelättnad för anställda att skaffa en cykel för anvädning till arbetsresorna. Många stora företag har tagit i bruk denna förmån för sina anställda och välfärdsområdet ser det som en viktig sak även för dem – att erbjuda förmåner och dessutom uppmuntra till att vardagsmotion går hand i hand med välfärdsområdet strategi.

Norrback: ”Varje dag är den finländska matens dag”

I dag, den 4. september firar vi den finländska matens dag. Det är Föreningen Matinformation, som även står bakom Gott från Finland-ursprungsmärket, som har tagit initiativet till dagen. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) anser att det är viktigt att man lyfter upp vikten av den finländska maten.

Läs föregående artikel

SFP accepterar inte att Varha försvagar svenskspråkiga servicetagares grundläggande rättigheter inom funktionshinderservicen

Nämnden för social- och hälsovård behandlade under sitt möte 15.8 en plan med organisationsförändringar inom Varha, i planen ingick det att centralisera funktionshinderservicen inom välfärdsområdet. I dagsläget är den svenskspråkiga och finskspråkiga funktionshinderservicen uppbyggd med egna särlösningar och strukturer, för att kunna möta det behov som finns bland servicetagarna och för att trygga att hela vårdkedjan inom funktionshinderservicen ges på servicetagarens modersmål.

Läs följande artikel