SFP: Garantera svenskspråkig psykvård även i framtiden

Den stundande social-och hälsovårdsreformen medför stora utmaningar när det gäller att kunna garantera den svenskspråkiga servicen i framtiden.

 

Ett skede i denna reform är den nu aktuella omorganiseringen av psykvården inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (EFSVD).

 

– Frågan om hur man skall kunna garantera svenskspråkig service i framtiden ifall all avdelningsvård koncentreras till ÅUCS har dryftats många gånger, inte minst i minoritetsspråksnämnden vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Nämnden har upprepade gånger lyft fram att man i omorganiseringen måste kunna garantera service på svenska. Sjukvårdsdistriktets ledning är väl medveten om läget och de svenskspråkiga särbehoven för att lika rätt till vård ska kunna tryggas, säger Niklas Guseff, vice ordförande i minoritetsspråksnämnden.

 

Guseff konstaterar att nämnden vid sitt senaste möte noterade vissa villkor för att säkerställa att vården på svenska inom psykiatrin fungerar även i framtiden.

 

För det första ansåg nämnden, att ifall avdelningsvården koncentreras till Åbo ska en tvåspråkig avdelning grundas i samband med psykiatrisjukhuset i Åbo. Alla läkare och all vårdpersonal ska då ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska. För det andra ska avdelningen fungera inom Åbolands sjukhus organisation, liksom all öppen psykiatrisk vård inom Åboland och Åbo som skall betjäna även den svenskspråkiga minoriteten (förutom vissa specialpolikliniker).

 

För det tredje ska språkkonsekvensbedömningen som styrelsen fattat beslut om göras i enlighet med Svenska Finlands Folktings och Justitieministeriets rekommendationer. För det fjärde ska planer göras för hur alla patientgrupper skall få adekvat vård även på svenska med hänsyn till att det inte finns motsvarande privata servicenät som på finska.

Torvalds: Dags följa Danmarks exempel i skarvfrågan

Vi behöver ju inte uppfinna hjulet på nytt eftersom fungerande och hållbara lösningar finns på nära håll

Läs föregående artikel

SFP i Nyland: Y-tåget en viktig kommunikationslänk för hela Västra Nyland

SFP i Nyland motsätter sig nedläggningen av Y-tåget, nedläggningen av Sjundeå och Ingå stationer samt minskning av tågturer på sträckan Karis-Hangö.

Läs följande artikel