Torvalds: Dags följa Danmarks exempel i skarvfrågan

Vi behöver ju inte uppfinna hjulet på nytt eftersom fungerande och hållbara lösningar finns på nära håll

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) ställde i juli ett skriftligt spörsmål till EU-kommissionen angående skarven. I Kommissionens svar från förra veckan sägs det tydligt att medlemsländerna redan fullt ut kan använda de möjligheter till undantag som finns och att Kommissionen uppmuntrar medlemsländerna att använda den flexibilitet som finns i de utarbetade riktlinjerna.

– Skarven har inte varit en fridlyst fågelart sedan 1997 och för att begränsa den explosiva ökningen har vissa medlemsstater såsom Sverige, Danmark och Tyskland infört reglerad skyddsjakt, poängterar Torvalds.

– För närvarande ser vi inget slut på skarvökningen i Finland. Skarvbeståndet i Finland var år 2014 ungefär 20.000 par, vilket ger cirka 100.000 individer. Vi måste nu få till stånd en skötselplan likt den som finns i Danmark. Ingen pratar om att utrota skarven, utan här är det frågan om att få populationen till en hanterbar nivå i förhållande till de lokala förhållandena längst kustremsan, fortätter Torvalds.

– Det är inte särdeles angenämt – varken lukt- eller synmässigt – att ha en skarvkoloni precis bredvid sommarstugan eller simstranden. För yrkesfisket finns det redan dokumenterade bevis på den skada skarven åsamkar både mat- och s.k. skräpfisk. Europaparlamentariker Nils Torvalds välkomnar varmt den arbetsgrupp som ska utses av miljöminister Kimmo Tiilikainen. I arbetsgruppen kommer, enligt uppgift, att ingå bl.a. representanter från flera ministerier, fiskeförbund, MTK och NTM-centraler.

– Arbetgruppen har en utmanande men inte omöjlig uppgift framför sig då den ska hitta en hållbar lösning på hur man kan minska skadorna som skarvarna orsakar. Det är en utmärkt idé att arbetsgruppen även tar sig an uppgiften att jämföra hur man tagit sig an skarvproblematiken i Sverige och Danmark. Vi behöver ju inte uppfinna hjulet på nytt eftersom fungerande och hållbara lösningar finns på nära håll, menar Torvalds.

För mer information: Torvalds frågor och svaren från kommissionen: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT…

Det spårar ur, VR!

Försämringen av tågförbindelserna i Österbotten är ett dråpslag mot statens strategi, som hittills har gått ut på att vara en seriös och miljövänlig konkurrent till flyget.

Läs föregående artikel

SFP: Garantera svenskspråkig psykvård även i framtiden

Den stundande social-och hälsovårdsreformen medför stora utmaningar när det gäller att kunna garantera den svenskspråkiga servicen i framtiden.

Läs följande artikel