SFP i Helsingfors: Helsingfors stad behöver bättre styrning

Helsingfors stads revisionsnämnd har publicerat sin årliga granskningsrapport. Rapporten har inte ännu behandlats av stadsstyrelsen och -fullmäktige men SFP:s medlem i revisionsnämnden Paul Taimitarha vill lyfta upp några frågor från rapporten, stadens nya ledningssystem som infördes den här perioden och frågan om hur stora infrastukturs- och gatubyggnationsprojekt genomförs, som han anser vara av yttersta vikt att staden finner lösningar på.

-Revisionsnämnden har i sin granskning av stadens styrning konstaterat att den s.k. borgmästarmodellen har effektiverat styrningen i den meningen, att en stark borgmästare kan driva ärenden med betydligt starkare hand. Ledningsgruppsarbetet med borgmästaren som ordförande verkar också ha effektiverat styrningen. Det som inte verkar fungera är de biträdande borgmästarnas roll, deras förhållande till de nya sektorcheferna, stadskansliets interna organisation och samarbete med sektorerna samt kanslichefen. Ambitionen att bättre separera beredning av ärenden och beslutsfattande har inte besannats, snarare tvärtom, säger Paul Taimitarha

-I granskningen av hur stora infrastrukturprojekt genomförs och hur den stora massan av gatuarbeten hanteras kan man sammanfattningsvis konstatera att det finns klara brister som bör korrigeras. Det ser ut att beslut om stora projekt i klassen 100 – 300 miljoner fattas på basen av begränsad planering och orealistiskt låga kostnadsestimat. Det här leder i värsta fall till långt högre kostnader än de förtroendevalda fattat beslut om. Helsingfors stad utför en mycket liten del av de 7000-8 000 gatubyggnationsarbetena och arbetena på offentliga platser. De allra flesta utförs av olika parter och det finns inte tillräckliga resurser för övervakning. Situationen förvärras av att hanteringen av gatu- och annan byggnation hanteras av olika instanser och av att det saknas en enhetlig styrningsprocess. I dagens läge ger inte heller lagen möjligheter till sanktioner och slutresultatet av bristande övervakning och obefintliga sanktioner leder till godtyckligt genomförda gatuarbeten och olägenheter för gatuanvändarna, säger Taimitarha.

 -Det tycks finnas ett klart behov av bättre organisation, samt arbets- och ansvarsfördelning i stadsapparaten för att uppnå bättre effektivitet och entydigare ledarskap i rätt balans med den politiska styrningen från de förtroendevalda, avslutar Taimitarha

Helsingfors stads revisionsnämnds granskningsrapport kan läsas i sin helhet här: www.arviointikertomus.fi. (Den svenska översättningen på kommande inom kort) 

“Vi lever i en exceptionell tid”

När coronakrisen stod vid dörren krävdes ­snabba ryck av vår regering. Att ta till beredskapslagarna är en ­exceptionell åtgärd – men följderna av att låta bli ­kunde ha blivit ödesdigra.

Läs föregående artikel

Wickström: Ingen får lämnas ensam

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas regeringen nu uppmärksammar ungas situation i samhället. De planer som många har haft har förändrats i och med coronakrisen. Wickström är orolig för konsekvenserna.

Läs följande artikel