SFP: Välfärdsområdesstyrelsen fattar beslut om jouren i Raseborg i juni

Partierna i Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige har nått ett förhandlingsresultat om linjedragningarna för servicenätet. SFP är med i överenskommelsen, som har omfattats av alla andra partier förutom Sannfinländarna och Centern.

SFP:s fullmäktigegruppordförande Nina af Hällström, som representerade partiet i förhandlingarna gläder sig över anteckningen om att frågan om jouren i Raseborg äntligen tas upp till beslut i områdesstyrelsen. Västra Nylands välfärdsområde planeras ta över jouren och bäddavdelningen vid Raseborgs sjukhus från 2025. Det förverkligas som överlåtelse av rörelse mellan HUS och välfärdsområdet. Poliklinikerna vid sjukhuset fortsätter som förr i HUS regi. 

– Styrelsen ska behandla ärendet senast i slutet av juni. Vi behöver ett beslut i den här frågan – ett beslut som garanterar tryggheten för invånare i Raseborgsområdetden. Tjänsteinnehavarna föreslår att jouren ska ändras till en akutmottagning som är öppen kl. 8-20, men SFP vill att jouren ska fortsätta som tidigare, säger Nina af Hällström.

Dessutom har frågan en språklig dimension.

Fortsatt jourverksamhet och utvecklingen av Raseborgs sjukhus tryggar servicen på svenska i regionen. Ur personalsynvinkel är det viktigt att det finns svenska enheter där man kan jobba på det egna modersmålet, säger af Hällström. 

Förhandlingsresultatet krävde många timmar av förhandlingar. Fullmäktige kommer på sammanträdet den 11 juni fatta beslut i enlighet med linjedragningarna om servicenätet och med den gällande förvaltningsstadgan. Förvaltningsstadgan kommer dock att ses över genast på hösten. Det antecknades i överenskommelsen. 

I överenskommelsen finns det dessutom andra viktiga skrivningar för SFP.

– Barnrådgivningstjänster kommer att finnas i hela området även om man centraliserar tjänster och service till större familjecentraler. Mobila tjänster ska komplettera tillgången till servicen. Dessutom lyftes fram vikten att se till att den lagstadgade hembesöket av barnmorskan fullföljs för förstagångsföderskor, säger af Hällström. 

 

– Då det gäller bäddavdelningar och olika boendetjänster ska man noggrant se till behovet så att det finns tillräckligt med platser i hela området och att man här också beaktar att de språkliga rättigheterna tryggas, tillägger af Hällström. 

Linjedragningarna gäller för en lång tid framöver. Ändringarna kräver ytterligare verkställande beslut av områdesstyrelsen, medan beslut av operativ karaktär, som t.ex. gäller öppethållningstider kan enligt gällande förvaltningsstadga fattas av tjänsteinnehavarna. 

Adlercreutz på företagsbesök i Sastamala: Finland visar väg

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz har besökt Nammos fabrik i Sastamala. Nammo verkar inom försvarsindustrin och är delägt av Patria, ett bolag som i sin tur till hälften ägs av finska staten och vars ägarstyrning sker på statsrådets kansli.

Läs föregående artikel

Wickström: Ekonomin behöver framtidstro

Riksdagen förde idag debatt om den interpellation som väckts mot regeringen finanspolitik. Riksdagsledamot Henrik Wickström (SFP) lyfte i sitt gruppanförande fram de positiva ekonomiska åtgärderna regeringen åtagit för att på lång sikt stärka den finska ekonomin, samtidigt som den sociala rättvisan beaktas.

Läs följande artikel