SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors godkänner Helsingfors fullmäktigestrategi.

– Den föreslagna strategin innehåller de målsättningar som SFP hade inför processen och vårt avtryck är tydligt i strategin. Strategin andas framtidstro, är internationell och öppen och är en välbalanserad helhet, konstaterar SFP:s gruppordförande Björn Månsson.

– Satsningarna på småbarnspedagogiken, skolan och utbildningen är välkomna. Att SFP:s förslag om en nordisk skola finns med är förstås extra fint. Det finns tydliga skrivningar om närdagis- och närskoleprincipen och den nya modellen för de interna hyrorna innebär att trycket på fostrans- och utbildningssektorns budget minskar, vilket SFP prioriterat, konstaterar fullmäktigeledamot Nora Grotenfelt.  

– Vi glädjer oss åt att Helsingfors skruvar upp ambitionsnivån i klimatpolitiken. Det är nödvändigt och är den viktigaste framtidsfrågan. Att en god och hållbar stadsplanering får en så framträdande roll där behovet av grönområden poängteras, samtidigt som Vårdö blir ett rekreationsområde, är helt i samklang med SFP:s målsättningar, konstaterar fullmäktigeledamot Silja Borgarsdóttir Sandelin

– Pandemin har satt sina spår i samhället och lett till bland annat längre vårdköer och ett ökat behov av mentalvårdstjänster. Detta åtgärdas nu, och medel har också reserverats för de akuta åtgärder som behövs.  Personalpolitiken får en framträdande roll och på SFP:s initiativ finns också tydliga skrivningar om behovet av svenskkunnig arbetskraft, säger fullmäktigeledamot Eva Biaudet

– En hållbar ekonomisk bas är grunden för all annan verksamhet. Vi är nöjda med att kommunalskatten hålls oförändrad, vilket är viktigt för att trygga köpkraften. De ekonomiska ramarna möjliggör viktiga satsningar, samtidigt som vi inte spenderar mer än vad vi har råd med. De utfästelser som nu görs för att stödja företagandet, företagsetableringar och rekryteringar är också något SFP hållit framme, konstaterar fullmäktigeledamot Marcus Rantala.

Strategin lyfter upp vikten och betydelsen av det tvåspråkiga Helsingfors på ett föredömligt sätt. Detta glädjer SFP, som lyft upp det under hela processen. Strategin talar om att en levande och synlig tvåspråkighet har betydelse för stadens dragningskraft och image, satsningar på de svenska vårdkedjorna ska göras, svenskan ska beaktas när allt mer service digitaliseras och behovet av språkundervisning för stadens personal betonas. Detta ger oss goda verktyg i det fortsatta arbetet att utveckla stadens tvåspråkighet och de svenskspråkiga tjänsterna, konstaterar gruppmedlemmarna Biaudet, Borgarsdottir Sandelin, Grotenfelt, Månsson och Rantala. 

SFP:s österbottniska riksdagsledamöter kräver konkreta åtgärder gällande skarven

SFP:s österbottniska riksdagsledamöter Mikko Ollikainen, Anders Norrback och Joakim Strand ifrågasätter starkt behandlingen av skarvfrågan och den utdragna processen gällande ersättningar för skarvskador. Enligt Ollikainen, Norrback och Strand är även behandlingstiderna gällande undantagslov för begränsning av skarvskador ohållbara. Frågan lyftes fram av riksdagsledamot Mikko Ollikainen under riksdagens budgetdiskussion med jord- och skogsbruksminister Leppä och miljöminister Mikkonen.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Välkommet försök med rekryteringsstöd för ensamföretagare

Regeringen har idag gett en proposition om ett försök om rekryteringsstöd till riksdagen. Målet med försöket är att sänka tröskeln för att anställa den första arbetstagaren. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, som är medlem av regeringens ministerarbetsgrupp för främjande av sysselsättning, välkomnar försöket som ett viktigt steg för att underlätta företagsamhet, sysselsättning och tillväxt.

Läs följande artikel