Strand: Framtidstro och positiva satsningar behövs

I gruppanförandet gällande regeringens budgetförslag som framfördes av Joakim Strand, framhävs oron över landets framtid. Enligt propositionen ökar budgeten till 54,1 miljarder samtidigt som skuldsättningen fortsätter öka med över 5 miljarder euro per år.

Riksdagsgruppens kritik riktas bland annat mot nedskärningarna i utbildningen, rehabiliteringen och biståndet, minskningen av flyktingkvoten samt regeringens åtgärder gällande YLEs finansiering.

– Trots att prognoserna ser dystra ut är det viktigt att komma ihåg att det i vårt land finns regioner och branscher, såsom energi-, cleantech- och skogsindustrin, som klarar sig utmärkt i en global konkurrens. Det ligger i hela landets intresse att vi låter regioner utvecklas utgående från deras egna styrkor. Om några av de största aktörerna inom norra Europas starkaste energi- och cleantech-kluster besluter sig för att lämna Vasa så är nästa adress Kina, Indien eller Brasilien – inte någon annan finländsk stad, säger Strand.

Om vi vill få till stånd ekonomisk tillväxt bör offentliga forsknings-, utvecklings- och infrastruktursatsningar huvudsakligen styras till sådana branscher och regioner där industrins förädlingsgrad och export är som högst och där också företagen själva satsar kraftigt på forskning och utveckling. På detta sätt skapar vi nya resurser för finansieringen av vård, omsorg och utbildning.

– Utöver investeringar och satsningar behöver de finländska företagen också bästa möjliga arbetskraft för att klara sig. Vi måste öka arbetskraftsinvandringen genom att till exempel slopa behovsprövningen. Därigenom kan bland annat finländska startup-företag anställa folk från andra än EU-länder om det behövs. Dessutom måste de som kommit hit som asylsökande beviljas arbetstillstånd. De kan då snabbt få sysselsättning och därigenom integreras i det finländska samhället, säger Strand.

Att skära i utbildningen är att skära i framtiden

Är regeringens egentliga målsättning att minska antalet universitet och yrkeshögskolor?

Läs föregående artikel

Svenska riksdagsgruppen ifrågasätter statsrådets trovärdighet som avtalspart

Svenska riksdagsgruppen frågar I ett skriftligt spörsmål vad statsrådet tänker göra för att uppfylla sina skyldigheter att utveckla den spårbundna trafiken i Södra Finland och se till att kollektivtrafiken upprätthålls i Västra Nyland.

Läs följande artikel