Svenska riksdagsgruppen ifrågasätter statsrådets trovärdighet som avtalspart

Svenska riksdagsgruppen frågar I ett skriftligt spörsmål vad statsrådet tänker göra för att uppfylla sina skyldigheter att utveckla den spårbundna trafiken i Södra Finland och se till att kollektivtrafiken upprätthålls i Västra Nyland.

Trafik- och kommunikationsministeriet meddelade den 15.9.2015 om beslutet att dra in stödet för Y-tåget. Beslutet drabbar kommunerna längs kustbanan samt dess invånare drastiskt, och innebär att både Sjundeå och Ingå helt blir utan tågtrafiksförbindelser och måste stänga sina stationer. Kommunerna har inte beretts tillfälle att höras i ärendet trots att ändringarna genomgående påverkar kommunernas trafikmässiga ställning. Ministeriet har inte heller begärt ett utlåtande om förändringen.

– Nylands landskapsplan har uppgjorts och sedermera godkänts av Miljöministeriet utgående från lagen och de riksomfattande riktlinjerna. På basis av landskapsplanen har sedan kommunerna gjort upp sina generalplaner och utvecklat områdena runt tågbanan. Strategin har varit medveten från alla parters håll och skett i ett samspel mellan kommuner, landskap och statsmakten. Nedläggningsplanerna gör att man börjar ifrågasätta statsrådets trovärdighet som avtalspart, säger SFP:s riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

I ett skriftligt spörsmål till regeringen idag frågar Svenska riksdagsgruppen vad statsrådet tänker göra för att uppfylla sina skyldigheter att utveckla den spårbundna trafiken i Södra Finland, och se till att kollektivtrafiken upprätthålls utan avbrott i Västra Nyland.

– Vår infrastruktur är samhällets ryggrad. Det är något kommunerna förväntas kunna lita på, och som de byggt sin verksamhet och samhällsstruktur efter. Statsmakten har sin roll, och det är inte en roll den får ta lättvindigt. Samspelet bygger på förtroende, och nu håller detta förtroende på att raseras, fortsätter Adlercreutz.

Tilläggsinformation:

Anders Adlercreutz

Riksdagsledamot

044 981 0191

Strand: Framtidstro och positiva satsningar behövs

I gruppanförandet gällande regeringens budgetförslag som framfördes av Joakim Strand, framhävs oron över landets framtid. Enligt propositionen ökar budgeten till 54,1 miljarder samtidigt som skuldsättningen fortsätter öka med över 5 miljarder euro per år.

Läs föregående artikel

Henriksson: Utan kommunikationer – ingen export

Vad gör vi med en ny bana, om tågen inte har tid att stanna på stationerna?

Läs följande artikel