Strand: Viktigare än någonsin att skapa framtidstro

Riksdagen har idag fört remissdebatt om statsrådets framtidsredogörelse. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande markerade riksdagsledamot och framtidsutskottets ordförande Joakim Strand (SFP) hur betydande det är att skapa framtidstro, särskilt för de unga. Detta till följd av att vi lever i exceptionella tider med pandemi, krig i Ukraina, energikris och en instabil marknad.

– Som ordförande i framtidsutskottet vill jag betona att utskottet har i olika sammanhang poängterat att Finland målmedvetet bör eftersträva en ledande roll i arbetet för en hållbar framtid genom att inom energi- och miljöteknik utveckla planerings-, utvecklings-, forsknings- och affärskompetensen på systemnivå. Klimatförändringen kräver nya tekniska lösningar. Det är viktigt att vi närmar oss detta målmedvetet och att vi tryggar tillräckligt kunnande i framtiden. Regeringens mål och tillhörande åtgärder för att öka antalet högskoleutbildade till 50 % av de unga vuxna före år 2030 för oss mot rätt håll, säger Strand.

Vidare poängterade Strand hur redogörelsen lyfter fram vikten av att utveckla beredskapen inför framtiden. Finland har tidigare fått internationellt erkännande för vårt kunnande inom försörjningsberedskap och tryggandet av vår stabila rättsstat. 

– Enligt mätningar av årliga rättsstatsindexet toppar Finland tillsammans med våra nordiska grannländer listan på starka rättsstater, medan USA har nu senaste åren gått bakåt på listan. En oroväckande utveckling av ett land som en gång varit vägvisare. Men Svenska riksdagsgruppen kräver att en stark rättsstatsprincip även i fortsättningen är en central värdering för västerländska demokratier. Därför behöver Finland vara aktiv på alla arenor, europeiskt och internationellt, där vi kan påverka urholkningen av demokratin, konstaterar Strand. 

Strand avslutade gruppanförandet med att påpeka hur viktigt det är att vi idag kan föra en aktiv framtidsdebatt och diskutera hur vi bäst tryggar Finlands framgångar i fortsättningen. Redogörelsen erbjuder goda möjligheter för en bredare samhällsdebatt. 

Dags att påskynda möjligheterna att utveckla kustbanan!

Finansministeriet och kommunikationsministeriet utredde möjligheterna att finansiera stora spårtrafikprojekt samt vilka klimatkonsekvenser banprojekten skulle medföra. Enligt utredningen som publicerades idag förutsätter genomförandet av spårtrafikprojekt betydande ekonomiska satsningar från den offentliga sektorn. Samtidigt skulle miljön belastas då nya banprojekt byggs.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Funktionshinderservicelagen tog idag ett stort steg framåt

Idag fick social- och hälsovårdsutskottet klart sitt utkast till betänkande över förslaget till ny funktionshinderservicelag. I och med denna reform förstärks de subjektiva rättigheterna till stöd och service för personer med någon form av funktionsnedsättning och därtill tryggas ett bredare tjänsteutbud för dessa personer.

Läs följande artikel