Vi måste se bättre förebyggande arbete i skolorna mot sexuella övergrepp mot barn

År 2018 fattade SFP:s partidag beslut om att arbeta för att alla kommuner ska ha en handlingsplanför förebyggande av sexuellt utnyttjande. Förhoppningsvis finns det här i alla kommuner, annars är det hög tid att utarbeta en sådan.

Det är viktigt att man också inom utbildningen i kommunerna tar tag i frågan och ser över hur sexualundervisningen fungerar. Finns det rutiner? Finns det lärare som 

kan och vågar prata om dessa frågor? Det är ett svårt ämne att diskutera, och för att det ska bli bra krävs det att läraren känner sig bekväm med att prata om saken.

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter ska man vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda barn mot sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande (artikel 19 och 34). Åtgärder i utbildningssyfte nämns dessutom särskilt. För att förebygga sexuella övergrepp, för att upptäcka och stödja utsatta barn behöver vi ha tillräcklig information. Barn behöver veta vad sexuella övergrepp är och vart de kan vända sig om de själva eller en kompis skulle drabbas. Därför behöver barn tidigt få kunskap om vad ett sexuellt övergrepp är, vilka rättigheter man har och vad man kan göra om man blir drabbad. Skolan är en utmärkt plats att ge den här informationen.

Enkäten Hälsa i skolan som genomförs regelbundet talar sitt tydliga språk: problemen växer. Resultaten finns publicerade på THL:s webbsidor, och det är oroväckande att se hur kurvorna pekar i fel riktning. Unga upplever allt mer sexuellt ofredande. Vi får inte vara blåögda, problemen är tyvärr så omfattande i vårt land att det är rimligt att anta att det i varje klass finns barn som på något sätt blir utsatta för sexuella övergrepp. Övergreppen har dessutom ofta samband med annan utsatthet såsom till exempel försummelse, fysiskt eller psykiskt våld. 

Pedagoger, hälsovårdspersonal och föräldrar, vi måste alla hjälpas åt! Om vi inte pratar om det här så sviker vi barnen.

Valberedningen färdig inför SFP i Österbottens kretsmöte

Kretsmötet är det högsta beslutande organet i SFP i Österbotten r.f. och väljer ordförande och viceordföranden samt styrelse för kommande verksamhetsår. Till kretsmötet kallas SFP:s lokalavdelningars delegater samt förbundens delegater. Kretsmötet ordnas lördagen den 9 april 2022 i Lappfjärd. Under kretsmötet nomineras även riksdagskandidater till riksdagsvalet 2023.

Läs föregående artikel

Adlercreutz vill ha likvärdiga examina i Norden

– Att studera i Norge eller Sverige borde vara ett självklart alternativ för alla unga finländare när de funderar på en studieplats. Likaså borde Finland vara ett självklart alternativ för unga som bor i andra nordiska länder.

Läs följande artikel