Wickström: Nylands brigads status bör stärkas i NATO-Finland

SFP:s riksdagsledamot och vice ordförande Henrik Wickström besökte igår (2.10) Nylands brigad i Raseborg. Under besöket träffade Wickström brigadkommendör Jyri Kopare. Under samtalet diskuterades brigadens aktuella läget, NATO-medlemskapets inverkan på brigadens verksamhet, ungas välmående samt brigadens och försvarsmaktens jämställdhetsarbete.

– Nylands brigad har en viktig verksamhet för hela vårt försvar. Brigaden har haft omfattande internationell verksamhet och utbildning redan under en längre tid. Det här gör brigaden på många sätt unik och det finns goda förutsättningar att utveckla verksamheten.  Jag hoppas att brigadens roll kunde stärkas i NATO-Finland, säger Wickström.

Wickström lyfte även fram brigadens placering i närheten av Hangö och Syndalens övningsområde och att  den här regeringen har noterat brigadens viktiga roll.

– I nästa års statsbudget finns förslag om en finansieringsfullmakt som man vill använda för att fördjupa Koverhars farled ifall EU beviljar det tidigare ansökta bidraget för farledsfördjupningen, säger Wickström.

Wickström poängterade också vikten att föra  ett samtal om beväringarnas välmående. 

– Såväl den psykiska och fysiska välmående är sämre hos dagens unga än tidigare. Det är skäl att vi allvarligt tar itu med utmaningar som psykiska ohälsan och en otillräcklig motion skapar. Här har brigaden en viktig roll, säger Wickström  

Wickström: Granskningen av funktionshinderservicelagen bör prioriteras

Riksdagen har fattat beslut om att skjuta fram ikraftträdandet av funktionshinderservicelagen. SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström menar att regeringen hamnade i en svår sits med lagstiftningen, om lagen skulle ha gått igenom idag.

Läs föregående artikel

Tack vare SFP ses kraven för språktillägg över i Soite

Välfärdsområdesfullmäktige i Mellersta Österbotten samlades för möte i Perho måndagen 2.10. På agendan fanns bland annat godkännande av personalprogram och uppdatering av investeringsplaner. Personalprogrammet är framtaget för att konkretisera de målsättningar i välfärdsområdets strategi som berör personalen. Välfärdsområdet har i sin strategi slagit fast att personalens välmående och kompetens är en av de allra viktigaste nyckelfrågorna för området.

Läs följande artikel