Tack vare SFP ses kraven för språktillägg över i Soite

Välfärdsområdesfullmäktige i Mellersta Österbotten samlades för möte i Perho måndagen 2.10. På agendan fanns bland annat godkännande av personalprogram och uppdatering av investeringsplaner. Personalprogrammet är framtaget för att konkretisera de målsättningar i välfärdsområdets strategi som berör personalen. Välfärdsområdet har i sin strategi slagit fast att personalens välmående och kompetens är en av de allra viktigaste nyckelfrågorna för området.

– SFP-gruppen välkomnar planen och tycker att den är ett gott steg på vägen att förverkliga välfärdsområdets strategi, säger Mats Brandt, ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i välfärdsområdet.

SFP har i flera sammanhang lyft vikten av en personal som trivs på sin arbetsplats och som är kunnig inom sitt område. Som Finlands minsta välfärdsområde kan personalbristen inom vårdbranschen vara avgörande för att området ska kunna behålla sin självständighet även framöver. Bland annat därför lämnade SFP-gruppen i vintras in en motion om att höja språktilläggen för personalen och se över kriterierna, som styr beviljandet av språktillägg. Idag fick gruppen svar på motionen. I svaret hänvisar man till att det i budgeten inte finns planerade anslag för att höja språktilläggen, men att man ska se över kriterierna.

SDP föreslog en återremittering av motionen, vilket SFP stödde. Efter diskussion drog SDF ändå tillbaka sitt förslag, efter ett löfte om att tilläggen kommer att beaktas även i det kommande språkprogrammet inom välfärdsområdet.

– Vi förväntar oss att kriterierna ses över så snabbt som möjligt, konstaterar Brandt i sin kommentar angående svaret på motionen. Den nyligen utförda enkäten om svenskspråkig service i området stöder också en satsning på språkkunskaper.

Enkäten är utförd på begäran av välfärdsområdet och resultaten har diskuterats inom nationalspråksnämnden, vars ordförande är Marlen Timonen (SFP).

– Målsättningen var att få en bild av hur den svenskspråkiga servicen inom välfärdsområdet uppfattas. I svaren kunde man se att respondenterna saknade  svenskspråkig service särskilt inom rådgivningsverksamheten, inom äldreomsorgen och inom räddningsverksamheten, summerar Timonen.

Konkreta åtgärder planeras redan för att förbättra situationen, exempelvis arbetsrotation ska ge mer språkligt jämlik service inom rådgivningsverksamheten.

SFP:s fullmäktigegrupp i Mellersta Österbottens välfärdsområde består av Mats Brandt, Margita Lukkarinen, Marlen Timonen, Magnus Björkgren och Hans Snellman.

Wickström: Nylands brigads status bör stärkas i NATO-Finland

SFP:s riksdagsledamot och vice ordförande Henrik Wickström besökte igår (2.10) Nylands brigad i Raseborg. Under besöket träffade Wickström brigadkommendör Jyri Kopare. Under samtalet diskuterades brigadens aktuella läget, NATO-medlemskapets inverkan på brigadens verksamhet, ungas välmående samt brigadens och försvarsmaktens jämställdhetsarbete.

Läs föregående artikel

Beslut som främjar kvinnors hälsa togs i Österbottens välfärdsområde

Österbottens välfärdsområde inledde veckan med fullmäktigemöte. Det mest brännande ärendet på föredragningslistan gällde välfärdsområdets ekonomi. Fullmäktige godkände en korrigering i budgeten och ekonomin diskuterades flitigt. Sparkraven på Österbottens välfärdsområde är stränga, vilket tvingar beslutsfattare och tjänstemän att prioritera och fatta tunga beslut. Den övergripande målsättningen är att satsa på förebyggande tjänster och tidiga insatser, på så vis sparar man in på den mest krävande och dyraste vården.

Läs följande artikel