Motion 19 – Hållbar utveckling som obligatoriskt ämne i högskolorna

Beslut

Partidagen beslöt att Svenska folkpartiet arbetar för 

  • att hållbar utveckling ingår i utbildningen på alla utbildningsnivåer,
  • att utbudet av utbildningsprogram inom hållbar utveckling på högskolenivå breddas.

Behandling

Hållbar utveckling som obligatoriskt ämne i högskolorna

För att främja medvetandet och förståelsen för hållbar utveckling anser LSK att hållbar utveckling, som akademiskt ämne, skall läras ut till samtliga högskolestuderande på kandidatnivå oberoende studieinriktning. På samma sätt som forskningsmetodik lärs ut till samtliga studenter skall även hållbar utveckling höra till de obligatoriska kurserna.

Hållbar utveckling delas in i tre underkategorier: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

Kursen i hållbar utveckling skall gå att anpassa så att innehållet är relevant beroende av studieinriktning.

Som akademiskt ämne bidrar det till en ökad medvetenhet om branschspecifika alternativ och tillvägagångssätt för studenten.

Jordens befolkning beräknas överstiga sju miljarder människor inom två års tid. Varje logiskt tänkande individ måste inse att jordens naturresurser, som är ändliga, inte kommer att räcka med dagens förbrukningstakt av dessa. Därav kommer det att på sikt bli ofrånkomligt att inte ta med hållbar utveckling i varje aspekt av livet.

En lärare i grundskolan har ett stort inflytande på hur dennes elever kommer att förhålla sig till hållbar utveckling. Likaså har diplomingenjören, läkaren, ekonomen eller juristen ett globalt ansvar att i sin verksamhet välja alternativ som främjar hållbar utveckling. 

Därmed har Finland en skyldighet att inom ramen för den högre utbildningen inkorporera hållbar utveckling.

Svensk Ungdom och Liberala Studerande LSK anser därför att SFP skall arbeta för:

  • att hållbar utveckling blir ett obligatoriskt akademiskt ämne för alla högskolestuderande på kandidatnivå.

Oscar Ohlis                          Silja Borgarsdottír Sandelin
Förbundsordförande         Förbundssekreterare

Partistyrelsens utlåtande:

Finland har sedan år 1993 haft en kommission för hållbar utveckling. Kommissionens uppgift är att lyfta fram många viktiga teman som gäller hållbar utveckling nationellt sett. Kommissionen stöder också olika aktörers arbete och bidrar till nationell koherens i frågor som rör hållbar utveckling.

År 2006 godkände kommissionen en nationell strategi för hållbar ekonomi. Statsrådet har också fattat ett principbeslut om strategin i syfte att säkerställa en konsekvent och långsiktig nationell politik för hållbar utveckling i till exempel förvaltningen och i samarbete med andra aktörer. Visionen med den nationella strategin är att trygga välfärden på det nationella och globala planet inom ramen för naturens bärkraft. Målsättningen är att skapa en hållbar välfärd i ett tryggt samhälle som främjar delaktighet, ett samhälle där alla bär ansvar för miljön.

Idag finns i flera utbildningsprogram med starka inslag av hållbar utveckling på bland annat Aalto-universitetet och Jyväskylä universitet. Också Åbo Akademi har en stark profil i studieutbudet inom området. På Yrkeshögskolan Novia berörs den hållbara utvecklingen i alla utbildningsprogram. Temat genomsyrar yrkeshögskolans hela verksamhet eftersom grunderna i hållbar utveckling tagits in i läroplanerna samt i forsknings- och utvecklingsverksamheten. 

På fyra yrkeshögskolor finns miljöplanerarutbildningar, där den hållbara utvecklingen har en central roll, till exempel i fråga om användningen av naturresurserna, utvecklingen av stad och landbygd och företagens miljöplanering.

Utbildningsenheterna har en central roll i fostrandet av hållbar utveckling. Detta bör beaktas i framtiden då till exempel läroplaner och utbildningsprogram fastställs i framtiden. Vidden av temat gör att hållbar utveckling borde integreras i hela utbildningsverksamheten, inte nödvändigtvis i en enskild kurs eller ämne.

Partistyrelsen föreslår för partidagen att Svenska folkpartiet arbetar för 

  • att principen om hållbar utveckling ingår i utbildningen på alla utbildningsnivåer,
  • att utbudet av utbildningsprogram inom hållbar utveckling på högskolenivå breddas.