Motion 21 – Tryggandet av svenskspråkiga grundskolor och gymnasier på språköarna

Beslut

Partidagen beslöt att Svenska folkpartiet arbetar för 

  • att språköskolorna skall kunna planera sin verksamhet på lång sikt i stöd av fleråriga statliga understöd, 
  • att språköskolorna tillerkänns rätt till behovsprövat understöd som täcker skolornas verkliga kostnader och att statsandelarna kanaliseras uttryckligen till de ändamål de är avsedda för.

Behandling

Tryggandet av svenskspråkiga grundskolor och gymnasier på språköarna

I Björneborg, Kotka, Tammerfors och Uleåborg fungerar fyra svenskspråkiga skolor i finskspråkiga miljöer. Skolorna har långa traditioner av att upprätthålla svenskspråkiga grundskolor och gymnasier på dessa orter. Sammanlagt över tusen barn och undomar tar del av undervisningen vid dessa fyra skolor. Elevantalet har under de senast åren stigit och trenden ser ut att hålla i sig. 

I anslutning till skolorna finns även svenskpråkig barndagvård. Den största delen av eleverna går via den svenskspråkiga barndagvården och fortsätter i den svenskspråkiga skolan. Skolorna, är i jämförelse med många kommunala skolor, små skolor där ”alla känner alla” vilket skapar en stark trygghetskänsla.

Skolorna är även naturliga upprätthållare av finlandssvenska traditioner på de finskskpråkiga orterna. Utan skolorna skulle de finlandssvenska inslagen på orterna garanterat tyna bort.

Skolorna är till sin verksamhetsform privata skolor och deras verksamheter upprätthålls av föreningar vars främsta uppgift är att garantera en högklassig undervisning på dessa nämnda orter.

Skolorna erhåller årligen ett statligt understöd för verksamheten. Det statliga stödet grundar sig på ett enhetspris uträknat för varje elev. Det statliga stödet söks årligen och gäller för ett kalenderår i taget.

Det årliga ansökningsförfarandet har dock lett till att skolorna lever i en ständig otrygghet när verksamheten aldrig kan garanteras för mer än ett år i gången. Många gånger har det statliga stödet varit knappt och skolorna har varit tvungna att satsa mycket tid på att söka externt stöd för att trygga verksamheten.

Lokalavdelningen SFP i Tammerfors föreslår:

  • att SFP skall arbeta för att de fyra skolornas, på språköarna i Björneborg, Kotka, Tammerfors och Uleåborg, verksamhet skall tryggas i lag
  • att SFP skall arbeta för att skolornas understöd fastslås för en längre period (t.ex. fem år) för att skolorna skall kunna planera sin verksamhet på lång sikt.

SFP i Tammerfors

Rikard Bjurström          Suzanne Sjöholm
ordförande                      sekreterare 

Partistyrelsens utlåtande:

De fyra privata svenska skolorna i Björneborg, Kotka, Tammerfors och Uleåborg är viktiga företrädare för och upprätthållare av svensk kultur inom sina upptagningsområden. Skolorna kämpar med stora och återkommande ekonomiska svårigheter p.g.a. den osäkerhet som ständigt råder beträffande det årliga behovsprövade statliga understödet till skolorna. Problemen kan ytterligare förvärras som följd av de statliga strävandena att gynna större utbildningsenheter. Det är därför viktigt att Svenska folkpartiet skulle verka för att skolorna kunde verka mer långsiktigt genom att det statliga understödet skulle vara flerårigt. För dessa små enheter är det likaså viktigt att de inom den statliga stödpolitiken erkänns som berättigade stödmottagare trots att skolorna är små. Dessa skolor har inte några grannskolor att gå samman med.

Det är orealistiskt och troligen oändamålsenligt att eftersträva en särlagstiftning för dessa skolor.

Partistyrelsen föreslår för partidagen att Svenska folkpartiet arbetar för 

  • att språköskolorna skall kunna planera sin verksamhet på lång sikt i stöd av fleråriga statliga understöd, 
  • att språköskolorna tillerkänns rätt till behovsprövat understöd som täcker skolornas verkliga kostnader och att statsandelarna kanaliseras uttryckligen till de ändamål de är avsedda för.