Skolan ska stöda och uppmuntra eleven, men också erbjuda större utmaningar och möjligheter till mera krävande uppgifter vid behov.
Behörig personal på alla utbildningsnivåer ska vara en grundrättighet. Språkundervisningen ska tidigareläggas och satsningar på språkbad, språkduschar samt andra fungerande språkinlärningsmetoder utökas. Skolmaterial och lärarutbildning måste formas så att föråldrade könsstereotypier och diskriminering motarbetas.
I dagens läge saknar cirka 10 procent av dem som går ut nionde klassen tillräckliga färdigheter att studera vidare. Därför behöver kommunerna finansiering för att kunna erbjuda ett tilläggsår inom den grundläggande utbildningen. Ett tilläggsår kan vara det rätta sättet för eleven att införskaffa tillräckliga kunskaper och färdigheter för att stärka motivation att söka sig vidare. För att alla ska få avgångsbetyg krävs flexibla, skräddarsydda lösningar.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »

Harms-Aalto: Nybygge för Kottby lågstadieskola och daghemmet Elka

Barn har rätt till trygga och friska skol- och daghemsbyggnader med trivsamma och engagerande miljöer för inlärning. Utbildningsnämnden har godkänt utlåtandet från stadsmiljönämnden om projektplanen för Kottby Lågstadieskola. SFP i Helsingfors långvariga arbete når resultat och Kottby lågstadieskola och daghemmet Elka får nu nya utrymmen genom nybyggen.

SFP vill minska barnfattigdomen och förebygga marginalisering bland unga

Utslagning av unga är både en personlig tragedi och en kostnad i miljonklassen för vårt samhälle. Varje utslagen ungdom är en för mycket, därför vill SFP se mångsidiga åtgärder, både omedelbara och mer långsiktiga. Vår utgångspunkt måste vara att ingen lämnas utanför.